Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ 716/Μ 5154 ΄Εγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Συνάντησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Οικονομίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Τεχεράνη, 17 Ιουλίου 2000

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Μνημόνιο Κατανοήσεως της Τετάρτης Συνάντησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Οικονομίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας που υπογράφηκε στη Τεχεράνη στις 17.7.2000 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Μνημονίου κατανοήσεως σχετικά με την τριμερή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος, του Ιράν και της Αρμενίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22.12.1997 και το οποίο κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2700/1999 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 68 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 7 Απριλίου 1999.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μνημονίου.
  • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α~), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α~).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού,