ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/12.07.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 104/18.6.2001, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο,
  • το Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/99) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγρ. 18, εδαφ. δ΄,
  • τα από 5.4.2001 (ΑΠ 24641 και 24640) έγγραφα της ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, αντίστοιχα, με τα οποία ζητείται η έγκριση για τη συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, συνοδευόμενα με τα προβλεπόμενα από τον πιο πάνω νόμο (άρθρο 16) δικαιολογητικά,
  • την από 24.5.2001 (ΑΠ 24850) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,