ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/13.12.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, περί ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 112/5.11.2001, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα ακόλουθα: Επιτρέπεται στις εταιρείες ανταλλακτηρίων: α) να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας ανταλλακτηρίων μετά από προηγούμενη σχετική γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) να τηρούν επ ονόματί τους λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα σε περισσότερες της μιας τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην παράγρ. Γ2 της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99. γ) να διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος με άλλες εταιρείες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, μέχρις αποκαταστάσεως του ισχύοντος ημερήσιου ορίου αποθέματος για κάθε εταιρεία. δ) να διενεργούν τις ακόλουθες, συναφείς προς το αντικείμενο δραστηριότητάς τους εργασίες, υπό την προϋπόθεση της χορήγησης άδειας από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, όπου αυτή απαιτείται. i) πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και λοιπών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού ii) πώληση εισιτήριων συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων iii) διάθεση τουριστικών προϊόντων, όπως κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κτλ. iν) πώληση ταξιδιωτικών ασφαλειών. Η λογιστική παρακολούθηση των εν λόγω συναλλαγών θα γίνεται χωριστά, τα δε σχετικά στοιχεία θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τα γενικώς ισχύοντα. ε) να αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα εγνωσμένου κύρους εταιρείες ταχυμεταφοράς κεφαλαίων, για την μεταφορά κεφαλαίων από και προς την Ελλάδα. Οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε κράτος που είναι μέλος της Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας F.Α.Τ.F. (Financial Αctiοn Τask Fοrce). Ο έλεγχος για την συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης ανατίθεται στην Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, η οποία και θα παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στις εταιρείες ανταλλακτηρίων. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, όπως ισχύει, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα,
  • το Ν. 2515/1997, άρθρο 15 «Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος»,
  • τη σκοπιμότητα προσαρμογής του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στις συνθήκες που προκύπτουν από τη καθιέρωση και κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος,
  • σχετικά αιτήματα της Ένωσης Ελληνικών Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2440 1999
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία