Κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε ευρώ, εθνικά νομίσματα χωρών-μελών της ευρωζώνης και λοιπά νομίσματα. (Συνεδρίαση 92/16.1.2001, θέμα 5ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97 (παράγρ. 3 εδαφ. α) και να καθορίσει ότι η κίνηση των πάσης φύσεως λογαριασμών καταθέσεων κατοίκων και μη κατοίκων Ελλάδος σε ευρώ, εθνικά νομίσματα των χωρών - μελών της ευρωζώνης και λοιπά νομίσματα, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν υπόκειται σε περιορισμούς. 2.Από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 715/13.3.86. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο,
  • το άρθρο 5 του Ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» με το οποίο καταργούνται από 1.1.2001 οι διατάξεις του Ν. 362/1945, το άρθρο 2 του Ν. 944/1946 και γενικά κάθε διάταξη που απαγορεύει τη συνομολόγηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην Ελλάδα σε συνάλλαγμα, σε χρυσό ή χρυσά νομίσματα καθώς και σε εγχώριο νόμισμα με ρήτρα συναλλάγματος, χρυσού ή χρυσών νομισμάτων,
  • την ΠΔ/ΤΕ 715/13.3.86 με την οποία επιτράπηκε η κίνηση ορισμένων κατηγοριών λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα που τηρούνται στην ημεδαπή με επιταγές ουχί εις διαταγήν που εκδίδονται ή εντολές που δίδονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,
  • τις διατάξεις του εδαφ. α της παραγρ. 3 της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η κίνηση των λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα κατοίκων Ελλάδος στο εσωτερικό επιτρέπεται μόνον με εντολές,
  • τη σκοπιμότητα προσαρμογής των διατάξεων που καθόριζαν την κίνηση των λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται μετά την αντικατάσταση της δραχμής, ως νομίσματος της χώρας, από το ευρώ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/715 1986
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/2416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2416 1997
ΝΟΜΟΣ 1945/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/362 1945
ΝΟΜΟΣ 1946/944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/944 1946
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία