ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/23.04.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2471/10.4.2001 Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να καθορίσει τα ακόλουθα: Α. Από την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης το απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση και λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ορίζεται, κατά κατηγορία πιστωτικού ιδρύματος, ως εξής: 1) Πιστωτικά ιδρύματα με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας: ευρώ δεκαοκτώ εκατομμύρια (ευρώ 18.000.000) ή δραχμές έξι δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (δρχ. 6.133.500.000). 2) Πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/86, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασής τους κατά τα προβλεπόμενα στο κεφ. Β της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει (σχετ. απόφ. ΕΝΠΘ 541/2/7.4.94, παράγρ. 1 και ΠΔ/ΤΕ 2413/9.7.97): α) ευρώ έξι εκατομμύρια (ευρώ 6.000.000) ή δραχμές δύο δισεκατομμύρια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (δρχ. 2.044.500.000), εφόσον δραστηριοποιούνται εντός του νομού της έδρας τους, β) ευρώ δέκα εκατομμύρια (ευρώ 10.000.000) ή δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (δρχ. 3.407.500.000), εφόσον δραστηριοποιούνται και σε όμορους νομούς ή στη διοικητική περιφέρεια της έδρας τους και γ) ευρώ δεκαοκτώ εκατομμύρια (ευρώ 18.000.000) ή δραχμές έξι δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (δρχ. 6.133.500.000), εφόσον δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής, στο Ν. Θεσσαλονίκης ή σε όλες τις περιοχές της χώρας. 3) Για το πρώτο υποκατάστημα και μέχρι συνολικά τέσσερα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ευρώ εννέα εκατομμύρια (ευρώ 9.000.0000) ή δραχμές τρία δισεκατομμύρια εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (δρχ. 3.066.750.000). Στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα λάβουν την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία περισσότερων των τεσσάρων υποκαταστημάτων απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που εκάστοτε ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. 4) Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν επιτρέπεται, καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, να είναι κατώτερο των πιο πάνω κατά περίπτωση ορίων. Β. 1) Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν κατά την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που θα λάβουν άδεια λειτουργίας μεταγενέστερα, μετά από αίτηση που θα έχει υποβληθεί πριν την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης, οφείλουν να προσαρμόσουν ανάλογα το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002. 2) Η μεταβατική ρύθμιση της πιο πάνω παραγρ. 1 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86, όπως ισχύει, και στις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν. 1905/ 90, όπως ισχύει, το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο των οποίων ορίζεται ως ποσοστό του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Γ. Από την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης: 1) Καταργούνται: α) η ΠΔ/ΤΕ 2110/20.8.92 και β) η απόφαση ΝΕ 4/6/2.11.73, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2184/17.3.93 και την απόφ. ΕΝΠΘ 589/3/ 28.2.97. 2) Καθορίζεται ότι οι διατάξεις των κεφ. ΙΙ και ΙΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000 που αναφέρονται στην ΠΔ/ΤΕ 2184/17.3.93 αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας Πράξης (κεφ. Α, παράγρ. 3). Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Λουκάς Παπαδήμος Ί
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα προσαρμογής του ελάχιστου ορίου αρχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στις συνθήκες λειτουργίας που έχουν διαμορφωθεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας,
  • το Ν. 2842/2000 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ,
  • το άρθρο 1 του Ν.1266/82 Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 2548/97,
  • τα άρθρα 5, 12 παράγρ. 2α, 15 παράγρ. 1 και 18 παράγρ. 4 του Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις,
  • το άρθρο 2 παράγρ. 2 και 3 του Ν. 1665/86, όπως ισχύει, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • το άρθρο 4 παράγρ. 3 του Ν. 1905/90, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2110/20.8.92, με την οποία καθορίστηκε το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86 και ειδικότερα το τμήμα ΙΙ του κεφ. Β, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2413/9.7.97, σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου για την ίδρυση και λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών,
  • την απόφ. ΝΕ 4/6/2.11.73, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα με τις ΠΔ/ΤΕ 2184/17.3.93, απόφ. ΕΝΠΘ 589/3/28.2.97 και την ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000 (κεφ. ΙΙΙ, παράγρ. 1) σχετικά με το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα σε υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2110 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2184 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2258 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/2413 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2413 1997
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000/2461 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2461 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1905 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1905 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία