ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/24.07.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 102/21.5.2001, θέμα 2) Αφού έλαβε υπόψη : α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α όπως ισχύει, β) τις διατάξεις του ΑΝ 1665/1951 περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών, όπως ισχύουν, γ) το Ν. 2076/92, όπως ισχύει, Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, δ) το Ν. 2396/96 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές, ε) την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει, Προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001 Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων, ζ) την από 29.1.2001 (ΑΠ 24273) αίτηση, τα από 27.3.2001, 9.4.2001, 18.4.2001, 19.4.2001 και 17.5.2001 έγγραφα της υπό ίδρυση τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε., καθώς και τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, η) την από 23.4.2001 (ΑΠ 24708) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής : Α. Παρέχεται άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα και με τους ακόλουθους όρους : 1. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας τελεί υπό την αίρεση της χορήγησης άδειας σύστασης του νομικού προσώπου και έγκρισης του Καταστατικού του. 2. Τα ελάχιστα αρχικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας θα ανέλθουν σε δραχμές είκοσι πέντε δισεκατομμύρια (δρχ. 25.000.000.000) που θα καταβληθούν εξολοκλήρου σε μετρητά και θα κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος . 3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος : i) θα έχει στελεχωθεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με δύο τουλάχιστον επιπλέον άτομα, εκ των οποίων το ένα θα διαθέτει εμπειρία ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, ii) θα έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή και θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος, iii) θα έχει αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου και Πιστοδοτήσεων και iν) θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στην πιο πάνω Διεύθυνση όλων των προβλεπόμενων από την ΠΔ/ΤΕ 1379/88, όπως ισχύει, δικαιολογητικών για τους κυρίους μετόχους και τα μέλη του Δ.Σ. 4. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύσταση και τη λειτουργία της τράπεζας θα πρέπει να συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2002. Β. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την ως άνω τράπεζα δεκαπέντε (15) συνολικά υπηρεσιακών μονάδων συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού καταστήματος. Γ. Επιτρέπεται στη νέα τράπεζα : 1. Να δέχεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953. 2. Να δέχεται καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5638/1932. 3. Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Δ. Η νέα τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ακριβές Αντίγραφο,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-07-24 Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 102/21.5.2001, θέμα 2) Αφού έλαβε υπόψη : α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α όπως ισχύει, β) τις διατάξεις του ΑΝ 1665/1951 περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών, όπως ισχύουν, γ) το Ν. 2076/92, όπως ισχύει, Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, δ) το Ν. 2396/96 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές, ε) την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει, Προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001 Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων, ζ) την από 29.1.2001 (ΑΠ 24273) αίτηση, τα από 27.3.2001, 9.4.2001, 18.4.2001, 19.4.2001 και 17.5.2001 έγγραφα της υπό ίδρυση τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε., καθώς και τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, η) την από 23.4.2001 (ΑΠ 24708) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής : Α. Παρέχεται άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα και με τους ακόλουθους όρους : 1. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας τελεί υπό την αίρεση της χορήγησης άδειας σύστασης του νομικού προσώπου και έγκρισης του Καταστατικού του. 2. Τα ελάχιστα αρχικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας θα ανέλθουν σε δραχμές είκοσι πέντε δισεκατομμύρια (δρχ. 25.000.000.000) που θα καταβληθούν εξολοκλήρου σε μετρητά και θα κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος . 3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος : i) θα έχει στελεχωθεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με δύο τουλάχιστον επιπλέον άτομα, εκ των οποίων το ένα θα διαθέτει εμπειρία ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, ii) θα έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή και θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος, iii) θα έχει αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου και Πιστοδοτήσεων και iν) θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στην πιο πάνω Διεύθυνση όλων των προβλεπόμενων από την ΠΔ/ΤΕ 1379/88, όπως ισχύει, δικαιολογητικών για τους κυρίους μετόχους και τα μέλη του Δ.Σ. 4. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύσταση και τη λειτουργία της τράπεζας θα πρέπει να συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2002. Β. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την ως άνω τράπεζα δεκαπέντε (15) συνολικά υπηρεσιακών μονάδων συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού καταστήματος. Γ. Επιτρέπεται στη νέα τράπεζα : 1. Να δέχεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953. 2. Να δέχεται καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5638/1932. 3. Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Δ. Η νέα τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/164
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία