Φ. 0544/2/705/Μ. 5169 Έγκριση του εκτελεστικού προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για τα έτη 2000 - 2003. Αθήνα, 26.9.2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των αρμοδίων εκπαιδευτικών φορέων, για να καταστεί δυνατή μία αμοιβαία καλύτερη γνώση των εκπαιδευτικών συστημάτων, ειδικότερα δε στους ακόλουθους τομείς: εκμάθηση των ξένων γλωσσών, διδασκαλία των επιστημών, εναλλακτικές σπουδές, ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης, υποδομές στήριξης σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων, οργάνωση της εκπαιδευτικής προσφοράς όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση (τύποι μαθημάτων, επίπεδα ειδίκευσης, πιστοποιήσεις, διανομή προσφοράς, επιμόρφωση εντός του εργασιακού χώρου, εταίροι)
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν καθ’ έκαστο έτος τρεις (3) ειδικούς από το χώρο της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή από το χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, με σκοπό τη μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος της άλλης χώρας. Η διάρκεια της παραμονής θα είναι επτά (7) ημέρες.
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις σχολικές ανταλλαγές εφόσον η κοινή ξένη γλώσσα θα χρησιμεύει ως μέσο επικοινωνίας
Άρθρο 4 "Τα δύο Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανταλλαγή εκπαιδευτικού και πολιτιστικού οπτικοακουστικού υλικού και προτίθενται να μελετήσουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν έναν ειδικό στον τομέα αυτό, με όρους που θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού."
2.  
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης των δύο χωρών, με σκοπό την προώθηση της εκμάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού των δύο λαών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού στον τομέα των προγραμμάτων και των κύκλων σπουδών των πανεπιστημίων και άλλων ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώριση και η ισοτιμία των διπλωμάτων, πιστοποιητικών σπουδών και βαθμίδων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία των δύο χωρών
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών ιδρυμάτων και κέντρων, πανεπιστημίων και λοιπών ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων βάσει απευθείας συμφωνιών και σύμφωνα με την ισχύουσα στις δύο χώρες νομοθεσία
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών διδασκάλων και διδασκόντων άλλων ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, κλπ. που πραγματοποιούνται στις δύο χώρες.
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, ετησίως, και για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, τρεις (3) ακαδημαϊκούς ή καθηγητές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης για να ενημερωθούν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Άρθρο 9 "Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των τεχνολογικών ινστιτούτων της Ελλάδος και των πολυτεχνικών ινστιτούτων της Πορτογαλίας στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και των προγραμμάτων συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης."
3.  
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη εκφράζουν την επιθυμία να ενταθεί η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού τους στην άλλη χώρα
Άρθρο 11
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την εισαγωγή των γλωσσών τους ως ξένες γλώσσες επιλογής στα σχολικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Μέρη συμφωνούν ότι θα εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προυποθέσεις διδασκαλίας των αντίστοιχων μητρικών γλωσσών στα πορτογαλικής καταγωγής παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα και στα ελληνικής καταγωγής παιδιά που κατοικούν στην Πορτογαλία. Οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας θα καθορισθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους και θα ευνοούν τις απαραίτητες επαφές μεταξύ φορέων
Άρθρο 14
1.  
  Η πορτογαλική πλευρά πληροφορεί ότι δημιουργήθηκε ένα Σύστημα Αξιολόγησης και Διπλωμάτων της Πορτογαλικής Γλώσσας, καθώς και ένα Σύστημα Διπλωμάτων των Καθηγητών Πορτογαλικής ως ξένης γλώσσας και ως δεύτερης γλώσσας. Η πορτογαλική πλευρά εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για την επίσημη αναγνώριση των δύο αυτών διπλωμάτων από τις ελληνικές ακαδημαικές αρχές. Η πορτογαλική πλευρά εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για την δημιουργία προγραμμάτων συνεργασίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια με στόχο την διευκόλυνση της δημιουργίας τμημάτων πορτογαλικής γλώσσας. Το Ινστιτούτο Camοes μπορεί να προσφέρει υποτροφίες για την επιστημονική επιμόρφωση των καθηγητών αυτών των προγραμμάτων σε απ’ ευθείας συνεννόηση με τα πανεπιστήμια και αφού ενημερώσει σχετικά την ελληνική πλευρά δια της διπλωματικής οδού. Η ελληνική πλευρά λαμβάνει υπ’ όψιν της τα ανωτέρω και αναλαμβάνει την δέσμευση να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους φορείς.
Άρθρο 15 "Η ελληνική πλευρά πληροφορεί ότι δημιουργήθηκε ένα Σύστημα Αξιολόγησης και Διπλωμάτων της Ελληνικής Γλώσσας και εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για την επίσημη αναγνώριση αυτού του διπλώματος από τις πορτογαλικές ακαδημαικές αρχές. Η ελληνική πλευρά εκδη [...]"
4.  
  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Άρθρο 16
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, τουλάχιστον, δεκαοκτώ (18) μήνες υποτροφίας ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές η χρονική διάρκεια της υποτροφίας θα είναι εννέα (9) μήνες. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα θα είναι: 9 μήνες για τον τομέα της Πορτογαλικής Γλώσσας και Πολιτισμού και 9 μήνες για άλλους τομείς.
Άρθρο 17
1.  
  Η πορτογαλική πλευρά, μέσω του Ινστιτούτου Camοes, μπορεί να χορηγεί, ετησίως, μία (1) υποτροφία, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, που απευθύνεται στην συμμετοχή ελλήνων σπουδαστών σε ετήσια μαθήματα της Πορτογαλικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Η ελληνική πλευρά θα εξετάσει την δυνατότητα να προσφέρει μία (1) υποτροφία διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την συμμετοχή ενός πορτογάλου σπουδαστή σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
Άρθρο 18
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, ετησίως, δύο (2) υποτροφίες, ενός μηνός η κάθε μία, για την παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
Άρθρο 19
1.  
  Τα δύο Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία απευθείας σχέσεων μεταξύ του Ινστιτούτου Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (ΙCCΤΙ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ευνοώντας τις επαφές μεταξύ των αρμοδίων οργανισμών τους. ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
Άρθρο 20
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφοριακό υλικό και στοιχεία σχετικά με τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες τους και θα διευκολύνουν την έρευνα στα ιδρύματα αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 21
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν έναν (1) αρχειοφύλακα και ένα (1) βιβλιοθηκάριο για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των αρχείων και βιβλιοθηκών αυτών. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 22 "Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, την ανταλλαγή ειδικών από διάφορους πολιτιστικούς τομείς, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα της ειδικότητάς τους. Ο αριθμός και οι τομείς αυτών των ειδικών, καθώς [...]"
1.  
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Άρθρο 23
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες εκδοτικών οίκων, με σκοπό την έκδοση μεταφρασμένων συγχρόνων λογοτεχνικών έργων των συγγραφέων τους στην άλλη χώρα. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης μεταφραστών.
Άρθρο 24 "Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη ανταλλαγή χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων, καθώς και την συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην άλλη χώρα."
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη δημοσίευση ειδικής έκδοσης λογοτεχνικού περιοδικού κάθε χώρας, με αφιέρωμα στη Λογοτεχνία της Πορτογαλίας και της Ελλάδος
3.  
  ΘΕΑΤΡΟ
Άρθρο 25 "Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Ενώσεων Λογοτεχνών των δύο χωρών, προκειμένου να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν κοινά προγράμματα συνεργασίας στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος (ανταλλαγές συγγραφέων, συμπόσια, μεταφράσεις, κλπ.)"
2.  
  ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
Άρθρο 27 "Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριακού υλικού που αφορά τη θεατρική παραγωγή, καθώς και τα σημαντικότερα φεστιβάλ που διοργανώνονται στην άλλη χώρα."
4.  
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Άρθρο 28
1.  
  Τα δύο Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για απευθείας συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολυμέσων (ΙCΑΜ) και των αντίστοιχων ελληνικών φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού
2.  
  Τα δύο Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση Κύκλων Κινηματογράφου με αφιερώματα στην άλλη χώρα, καθώς και για τη συμμετοχή σε Διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώνονται στην άλλη χώρα
3.  
  Τα δύο Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών από το χώρο των πολυμέσων των δύο χωρών
4.  
  Τα δύο Μέρη επιθυμούν να αναπτύξουν τις ανταλλαγές ειδικών από το χώρο του Κινηματογράφου, των Οπτικοακουστικών Μέσων και των Πολυμέσων
5.  
  Τα δύο Μέρη θα εξετάσουν τις μορφές συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
6.  
  Τα δύο Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη των προγραμμάτων κινηματογραφικής συμπαραγωγής στο πλαίσιο του Ταμείου ΕURΙΜΑGΕS
7.  
  Οι τεχνικής και οικονομικής φύσης λεπτομέρειες θα καθορισθούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών δια της διπλωματικής οδού, κατά τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 29
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν μια έκθεση Φωτογραφίας. Οι τεχνικής και οικονομικής φύσης λεπτομέρειες θα καθορισθούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών δια της διπλωματικής οδού κατά τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος.
Άρθρο 30 "Η πορτογαλική πλευρά, μέσω του Πορτογαλικού Κέντρου Φωτογραφίας (CΡF) εκδηλώνει την πρόθεση να συντονίσει με τον αντίστοιχο ελληνικό φορέα το σχέδιο “Uma Questaο de Sοl” στο πλαίσιο της καμπάνιας “Ευρώπη, μια Κοινή Κληρονομιά” που προβλέπει την ανταλ [...]"
5.  
  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Άρθρο 31 "Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη διοργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης αφιερωμένης σε μια προσωπικότητα από το χώρο των Τεχνών της άλλης χώρας. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων καλλιτεχνών. Τα δύο Μέρη [...]"
7.  
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έντυπα και εκδόσεις που αφορούν την αρχαιολογία και τα ιστορικά μνημεία, μέσω του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας (ΙΡΑ), του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΙΡΡΑR) και, από ελληνικής πλευράς, της Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. V. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 33
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών , με σκοπό την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας. Όσον αφορά τα πρακτορεία ειδήσεων, η πορτογαλική πλευρά εκφράζει την ικανοποίησή της για τη Συμφωνία που υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, στις 25.11.97, μεταξύ των LUSΑ και ΑΝΑ, των πρακτορείων ειδήσεων των δύο χωρών, και για την κοινή συμμετοχή τους, σε πολυμερές επίπεδο, στην ΑΜΑΝ, την ένωση των νέων Πρακτορείων της Μεσογείου, και δηλώνει ότι προτίθεται να αναπτύξει στους κόλπους της οργάνωσης αυτής, στο βαθμό που είναι δυνατό, κοινή δράση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. VΙ . ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 34
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την αθλητική συνεργασία στους τομείς της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, των αθλητικών ανταλλαγών και των ανταλλαγών πληροφοριακού υλικού και στοιχείων. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, τα δύο Μέρη θα ενισχύσουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών οργανισμών τους στον τομέα του αθλητισμού και θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τις απευθείας συμφωνίες μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και φορέων. VΙΙ. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.
Άρθρο 35
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ Οργανώσεων και Φορέων Νέων των δύο χωρών σε θέματα που αφορούν την Νεολαία. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες σε όλους τους τομείς που αφορούν τους νέους. Τα δύο Μέρη θα προωθήσουν τις ανταλλαγές νέων και θα ενισχύσουν τους δεσμούς τους, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων συνεργασίας για θέματα νεότητας, μεταξύ των αντιστοίχων Ινστιτούτων Νεολαίας. VΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 36
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει τη δυνατότητα οργάνωσης ανταλλαγών στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, που δεν προβλέπονται από το παρόν Πρόγραμμα, και τούτο αφού τα δύο Μέρη καταλήξουν σε συμφωνία δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 37
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, που περιλαμβάνει τις γενικές και οικονομικές διατάξεις, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 38
1.  
  Τα δύο Μέρη αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την προσεχή τους σύνοδο στη Λισσαβόνα το έτος 2004
Άρθρο 39
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003, οπότε και θα παραταθεί προσωρινά μέχρις ότου υπογραφεί το νέο πρόγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας. Έγινε στην Αθήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2000, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στη Ελληνική, Πορτογαλική και Γαλλική γλώσσα. Όλα τα αντίτυπα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το γαλλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ α) Ανταλλαγές προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από την αποστέλλουσα πλευρά δύο μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Η αποστέλλουσα πλευρά θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τίτλους, τη γνώση ξένων γλωσσών (της αγγλικής, της γαλλικής ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής) καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών, τη διάρκεια παραμονής και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η υποδεχόμενη πλευρά θα ανακοινώνει τη σύμφωνη γνώμη του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μετά τη λήψη της συμφώνου γνώμης της υποδεχόμενης πλευράς, η αποστέλλουσα πλευρά θα κοινοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. β. Ανταλλαγή υποτρόφων 1.Η χώρα που χορηγεί τις υποτροφίες θα ανακοινώνει τις προτάσεις της το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο. 2.Η αποστέλλουσα πλευρά θα διαβιβάζει στην υποδεχόμενη πλευρά τους φακέλους των υποψηφίων το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία του υποψηφίου 2)αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων (επικυρωμένα) 3)αναλυτικό πρόγραμμα έρευνας ή σπουδών 4)πιστοποιητικό υγείας 5)δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου 4.Η υποδεχόμενη πλευρά θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφιοτήτων μέχρι τις 30 Ιουνίου, κάθε έτους. 5.Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας που χορηγεί την υποτροφία ή την Αγγλική ή την Γαλλική και επίσης να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή ερευνητικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 6.Οι υποψήφιοι υπότροφοι θερινών σεμιναρίων, καθώς και του οκταμήνου τμήματος Πορτογαλικής γλώσσας θα πρέπει να έχουν στοιχειώδη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η αποστέλλουσα πλευρά θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδίου, έως και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής, των προσώπων, των αντιπροσωπειών κλπ. που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, πλην των υποψηφίων υποτρόφων που θα καταβάλλουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στη χώρα αποστολής. 1)Ανταλλαγή προσώπων 1.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει στους Πορτογάλους επισκέπτες, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα: - Ημερήσια αποζημίωση δρχ. 22.000 για διαμονή και. - Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ελλάδος εντός των ορίων του εγκεκριμένου προγράμματος παραμονής. - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη. - Έξοδα μιας μονοήμερης ή διήμερης εκδρομής στους αρχαιολογικούς χώρους. 2.Η πορτογαλική πλευρά θα καταβάλλει στους Έλληνες επισκέπτες σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα: - Ημερήσια αποζημίωση ΡΤΕ 16.000 Η πορτογαλική πλευρά θα καταβάλλει στους Έλληνες επισκέπτες σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα: - Ημερήσια αποζημίωση ΡΤΕ 16.000$00- ημερησίως στους επισκέπτες που προσκαλεί το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (ΙCCΤΙ), για διαμονή και διατροφή. - Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Πορτογαλίας εντός των ορίων του εγκεκριμένου προγράμματος παραμονής. - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη. β) Ανταλλαγή υποτρόφων - ημερησίως στους επισκέπτες που προσκαλεί το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (ΙCCΤΙ), για διαμονή και διατροφή. - Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Πορτογαλίας εντός των ορίων του εγκεκριμένου προγράμματος παραμονής. - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη. 1)Ανταλλαγή υποτρόφων 1.Η ελληνική πλευρά θα χορηγεί στους Πορτογάλους υποτρόφους: - Μηνιαίο ποσό 150.000 δραχμών για τους μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. - Εφάπαξ εισφορά 20.000 δραχμών για κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης στην Αθήνα και 30.000 δραχμών για κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης εκτός Αθηνών. Υπότροφοι των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δεν δικαιούνται αυτό το ποσό. - Ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. - Εξαίρεση από έξοδα εγγραφής και φοίτησης στα πανεπιστήμια και σε άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. - Εφάπαξ ποσό 30.000 δραχμών για κάλυψη των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών. 2.Η πορτογαλική πλευρά θα εξασφαλίζει στους Έλληνες υποτρόφους: - Μηνιαίο ποσό 100.000 ΡΤΕ για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες και τις υποτροφίες στον τομέα της έρευνας. - Ποσό 160.000 ΡΤΕ για τον πρώτο μήνα και 90.000 ΡΤΕ για τους υπόλοιπους, για τις υποτροφίες του Ετησίου Τμήματος Πορτογαλικής Γλώσσας και Πολιτισμού (8 μήνες). Οι υπότροφοι θα καταβάλουν στο πανεπιστήμιο εφάπαξ έξοδα εγγραφής, το ύψος των οποίων καθορίζεται ετησίως (περίπου 60.000 ΡΤΕ). - Ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. - απαλλαγή από δίδακτρα. 3.Θερινά Σεμινάρια 1)Οσον αφορά την ελληνική πλευρά - Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής από τη μία χώρα στην άλλη. -Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών σεμιναρίων της χώρας υποδοχής. - Ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 2)Οσον αφορά την πορτογαλική πλευρά - Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής από τη μία χώρα στην άλλη. - Θα λαμβάνουν μηνιαίο ποσό 100.000 ΡΤΕ από όπου οι υπότροφοι θα καταβάλουν στα πανεπιστήμια το ποσό των 30.000 ΡΤΕ. - Το Ινστιτούτο Camοes δεν δεσμεύεται να καλύψει τη διαμονή, τη διατροφή και τις ασφάλειες ασθένειας ή ατυχήματος των υποτρόφων. - Ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. - Οι διοργανωτές των θερινών τμημάτων θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν στους υποτρόφους διαμονή σε πανεπιστημιακά καταλύματα. - Οι υπότροφοι θα έχουν πρόσβαση στα πανεπιστημιακά εστιατόρια. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από την αποστέλλουσα πλευρά η οποία θα ειδοποιεί περί των υποψηφίων την υποδεχόμενη πλευρά τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα όπως επίσης και για το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και για κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο. Η υποδεχόμενη πλευρά θα ανακοινώνει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης της υποδεχόμενης πλευράς, η αποστέλλουσα πλευρά θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλικής ή τη Γαλλική γλώσσα. 2)Ανταλλαγή εκθέσεων Η αποστέλλουσα πλευρά θα ανακοινώνει την υποδεχόμενη πλευρά τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν. Για την καλύτερη διοργάνωση της έκθεσης, η αποστέλλουσα πλευρά θα παρέχει στην υποδεχόμενη πλευρά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τεχνικής φύσης καθώς και το υλικό που απαιτείται για την έκδοση του καταλόγου της έκθεσης (εισαγωγικό σημείωμα, κατάλογος των εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τα εγκαίνια της έκθεσης. Τα εκθέματα θα πρέπει φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τα εγκαίνια της έκθεσης. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγές προσώπων Τα έξοδα ταξιδίου των προσώπων στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτονται ως εξής: 1.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η ελληνική πλευρά θα καταβάλλει: - 22.000 δραχμές ημερησίως για διαμονή και διατροφή. - Εφάπαξ αποζημίωση 30.000 δραχμών για έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας. 3.Η πορτογαλική πλευρά (Υπουργείο Πολιτισμού) θα καταβάλλει: -16.000 ΡΤΕ ημερησίως για διαμονή και διατροφή και για έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκέψης. 4.Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, η υποδεχόμενη πλευρά θα εξασφαλίζει δωρεάν ιατρική περίθαλψη για πρόσωπα που έρχονται στη χώρα στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των εκθεμάτων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η υποδεχόμενη πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα της οργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων του μισθώματος της αίθουσας / εκθεσιακού χώρου, των ασφαλίστρων, των δαπανών τεχνικής υποστήριξης (διευκολύνσεις συσκευασίας, εγκατάσταση, φωτισμός, ηχητικά εφφέ, αποσυσκευασία) και θα εξασφαλίζει τις δημοσιεύσεις όπως αφίσες, κατάλογος και προσκλήσεις. Η υποδεχόμενη πλευρά θα εξασφαλίζει επίσης τη διαφήμιση που αφορά την έκθεση. 3.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα ασφάλιστρα των εκθεμάτων από της αναχώρησης και μέχρι της επιστροφής τους. Σε περίπτωση φθορών, η υποδεχόμενη πλευρά θα παρέχει στην αποστέλλουσα πλευρά, δωρεάν, πλήρη στοιχεία σχετικά με τα αίτια της φθοράς, προκειμένου να διευκολύνει την αποστέλλουσα πλευρά στη διεκδίκηση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία. Η υποδεχόμενη πλευρά δεν θα έχει δικαίωμα να αναλάβει την αποκατάσταση των εκθεμάτων στην αρχική τους μορφή, σε περίπτωση που αυτά υποστούν ζημίες, χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης πλευράς. Η υποδεχόμενη πλευρά δεν έχει δικαίωμα να αναλάβει την αποκατάσταση των αντικειμένων που έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης πλευράς. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εγκρίνουν εκ των προτέρων τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν τα εκθέματα, καθώς και τη διάρκεια παραμονής τους. Τα έξοδα τα σχετικά με την παρουσία εφόρου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία, που κρίνονται απαραίτητοι για την τοποθέτηση και την εκ νέου συσκευασία των εκθεμάτων μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, θα καλύπτονται από τη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα. 5.Τα έξοδα παραμονής ενός (1) επιτρόπου και, εν ανάγκη, οποιουδήποτε άλλου προσώπου θεωρείται απαραίτητο για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης θα βαρύνουν την υποδεχόμενη πλευρά στο πλαίσιο των οικονομικών διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα. ΡRΟGRΑΜΜΕ ΕΧΕCUΤΙF DΕ L’ΑCCΟRD CULΤURΕL ΕΝΤRΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΗΕLLΕΝΙQUΕ ΕΤ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΡΟRΤUGΑΙSΕ ΡΟUR LΕS ΑΝΝΕΕS 2000-2003 Εn applicatiοn de l’Αccοrd Culturel signι ΰ Αthθnes le 10 juillet 1980 entre la Rιpublique Ηellιnique et la Rιpublique Ροrtugaise, le Gοuνernement de la Rιpublique Ηellιnique et le Gοuνernement de la Rιpublique Ροrtugaise, dιsireux de cοnsοlider les rιsultats dιjΰ acquis dans le dοmaine de la cοοpιratiοn ιducatiνe, scientifique et culturelle et en νue d’assurer sοn dινelοppement cοntinu, οnt cοnνenu du prιsent prοgramme pοur les annιes 2000 ΰ 2003. Ι. ΕDUCΑΤΙΟΝ 1.CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ DΑΝS LΕ DΟΜΑΙΝΕ DΕ L’ΕΝSΕΙGΝΕΜΕΝΤ ΡRΙΜΑΙRΕ ΕΤ DΕ L’ΕΝSΕΙGΝΕΜΕΝΤ SΕCΟΝDΑΙRΕ Αrticle 1 Les deux Ρarties encοuragerοnt l’ιchange de dοcumentatiοn et de matιriel ιducatif entre les entitιs respοnsables de l’ιducatiοn et de la fοrmatiοn, dans le but de rendre pοssible une meilleure cοnnaissance mutuelle des systθmes ιducatifs, nοtamment dans les dοmaines suiνants: apprentissage des langues ιtrangθres; enseignement des sciences; enseignement artistique; enseignement d’ adultes; curricula alternatifs; dινelοppement de l’enseignement technοlοgique; structures de sοutien ΰ l’οrientatiοn scοlaire et prοfessiοnnelle des jeunes; οrganisatiοn de l’οffre ιducatiνe en ce qui cοncerne la fοrmatiοn prοfessiοnnelle (types de cοurs, niνeaux de qualificatiοn, certificatiοns, distributiοn de l’οffre, fοrmatiοn dans le lieu de traνail, partenariats). Αrticle 2 Les deux Ρarties ιchangerοnt annuellement trοis (3) experts d’ιducatiοn prιscοlaire, d’enseignement primaire οu secοndaire οu d’administratiοn de l’ιducatiοn en νue d’ιtudier le systθme d’enseignement de l’autre pays. La durιe du sιjοur sera de sept (7) jοurs. Αrticle 3 Les deux Ρarties encοuragerοnt les ιchanges scοlaires lοrsque la langue ιtrangθre cοmmune serνira de mοyen de cοmmunicatiοn. Αrticle 4 Les deux Ρarties manifestent leur intιrκt ΰ l’ιchange de matιriel audiονisuel ιducatif et culturel et se prοpοsent d’ιtudier la pοssibilitι d’ιchanger un expert dans ce dοmaine en des termes ΰ accοrder par νοie diplοmatique. 2.CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ DΑΝS LΕ DΟΜΑΙΝΕ DΕ L’ΕΝSΕΙGΝΕΜΕΝΤ SUΡΕRΙΕUR Αrticle 5 Les deux Ρarties encοuragerοnt les cοntacts entre les institutiοns de l’ enseignement supιrieur des deux pays, ayant en νue de prοmοuνοir l’apprentissage de la langue et de la culture des deux peuples, et ιgalement l’ ιchange de dοcumentatiοn dans le dοmaine des prοgrammes et des curricula des uniνersitιs et autres institutiοns d’enseignement supιrieur, afin de rendre pοssible la recοnnaissance et l’ιquiνalence des diplτmes, certificats d’ιtudes et degrιs d’enseignement, en accοrd aνec la lοi des deux pays. Αrticle 6 Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοοpιratiοn directe entre les institutiοns et centres scientifiques, uniνersitιs et autres ιtablissements d’enseignement supιrieur et de recherche sur la base d’accοrds directs et cοnfοrmιment ΰ la lιgislatiοn en νigueur dans les deux pays. Αrticle 7 Les deux Ρarties encοuragerοnt la participatiοn des enseignants uniνersitaires et des enseignants d’autres ιtablissements d’enseignement supιrieur aux cοnfιrences, sιminaires, sympοsia, etc. qui οnt lieu dans les deux pays. Αrticle 8 Les deux Ρarties ιchangerοnt annuellement et pοur une durιe de sept (7) jοurs trοis (3) acadιmiciens οu enseignants de l’enseignement supιrieur pοur κtre infοrmιs sur des sujets d’intιrκt rιciprοque. Αrticle 9 Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοοpιratiοn directe entre les instituts d’enseignement technοlοgique de la Grθce et les instituts pοlytechniques du Ροrtugal dans le dοmaine de la recherche, de la technοlοgie et des prοgrammes de cοοpιratiοn en matiθre d’ιducatiοn. 3.ΕΝSΕΙGΝΕΜΕΝΤ DΕS LΑΝGUΕS ΕΤ CULΤURΕS Αrticle 10 Les deux Ρarties expriment leur sοuhait que l’enseignement de leur langue et culture dans l’autre pays sοit intensifiι. Αrticle 11 Les deux Ρarties encοuragerοnt l’intrοductiοn de leurs langues cοmme langues ιtrangθres οptiοnnelles dans les prοgrammes scοlaires de l’enseignement secοndaire. Αrticle 12 Les deux Ρarties sοnt d’accοrd pοur assurer les cοnditiοns nιcessaires ΰ l’apprentissage des langues maternelles respectiνes aux enfants d’οrigine pοrtugaise habitant en Grθce et aux enfants d’οrigine grecque habitant au Ροrtugal. Les dιtails de cette cοοpιratiοn serοnt ιtablis par νοie diplοmatique. Αrticle 13 Les deux Ρarties encοuragerοnt l’enseignement de la langue et de la ciνilisatiοn de l’autre pays dans leurs ιtablissements d’enseignement supιrieur et faνοriserοnt les cοntacts institutiοnnels nιcessaires. Αrticle 14 La Ρartie pοrtugaise infοrme qu’un Systθme d’Ενaluatiοn et Certificatiοn de la Langue Ροrtugaise a ιtι crιι, aussi bien qu’un Systθme de Certificatiοn d’Εnseignants de Ροrtugais cοmme Langue Εtrangθre et cοmme Deuxiθme Langue. La Ρartie pοrtugaise manifeste sοn intιrκt en la recοnnaissance οfficielle de ces deux certificatiοns par les autοritιs acadιmiques grecques. La Ρartie pοrtugaise manifeste sοn intιrκt ΰ l’ιtablissement de prοgrammes de cοοpιratiοn aνec des uniνersitιs grecques dans le but de faciliter l’οuνerture de dιpartements de Ροrtugais. Εnνisageant la fοrmatiοn scientifique de prοfesseurs pοur ces prοgrammes, l’Ιnstitutο Camοes pοurra οffrir des bοurses d’ιtudes ΰ accοrder en cοntact direct aνec les uniνersitιs, aprθs aνοir infοrmι la Ρartie grecque par νοie diplοmatique. La Ρartie grecque a pris bοnne nοte de ces infοrmatiοns et se charge de les transmettre aux institutiοns cοmpιtentes. Αrticle 15 La Ρartie grecque infοrme qu’un Systθme d’Ενaluatiοn et Certificatiοn de la Langue Grecque a ιtι crιι, et manifeste sοn intιrκt en la recοnnaissance οfficielle de cette certificatiοn par les autοritιs acadιmiques pοrtugaises. La Ρartie grecque manifeste sοn intιrκt ΰ l’ιtablissement de prοgrammes de cοοpιratiοn aνec des uniνersitιs pοrtugaises dans le but de faciliter l’οuνerture de dιpartements de Grec Μοderne. Εnνisageant la fοrmatiοn scientifique de prοfesseurs pοur ces prοgrammes, le Μinistθre Grec de l’Εducatiοn Νatiοnale et des Cultes pοurra examiner la pοssibilitι d’οffrir de bοurses d’ιtudes ΰ accοrder en cοntact direct aνec les uniνersitιs pοrtugaises, aprθs aνοir infοrmι la Ρartie pοrtugaise par νοie diplοmatique. La Ρartie pοrtugaise a pris bοnne nοte de ces infοrmatiοns et se charge de les transmettre aux institutiοns cοmpιtentes. 4.ΒΟURSΕS D’ΕΤUDΕS Αrticle 16 Les deux Ρarties οffrirοnt annuellement au mοins dix-huit (18) mοis de bοurses pοur ιtudes pοst-uniνersitaires οu pοur la recherche. Quand il s’agit d’ιtudes pοst-uniνersitaires, la durιe de la bοurse sera de neuf (9) mοis. Les bοurses pοur les ιtudes pοst-uniνersitaires οu pοur la recherche serοnt de 9 mοis pοur le dοmaine de la Langue et de la Culture et 9 mοis pοur les autres secteurs. Αrticle 17 La Ρartie pοrtugaise, ΰ traνers l’ Ιnstitutο Camοes, pοurra accοrder, chaque annιe, une bοurse d’ιtudes de huit (8) mοis, destinιe ΰ la participatiοn des ιtudiants grecs aux cοurs annuels de Langue et de Culture Ροrtugaises. La Ρartie grecque enνisagera la pοssibilitι d’οffrir une bοurse de huit (8) mοis pοur la participatiοn d’un ιtudiant pοrtugais ΰ des cοurs annuels de Langue et de Culture Grecques. Αrticle 18 Les deux Ρarties ιchangerοnt annuellement deux (2) bοurses d’un mοis pοur chacune pοur pοursuiνre des sιminaires d’ιtι en matiθre de langue et de culture. ΙΙ. SCΙΕΝCΕ ΕΤ ΤΕCΗΝΟLΟGΙΕ Αrticle 19 Les deux Ρarties manifestent leur intιrκt ΰ l’ιtablissement de rappοrts directs entre l’Ιnstitut de Cοοpιratiοn Scientifique et Τechnοlοgique Ιnternatiοnale (ΙCCΤΙ) et le Secrιtariat Gιnιral de Recherche et de Τechnοlοgie du Μinistθre du Dινelοppement. Les deux Ρarties encοuragerοnt la signature d’un Αccοrd de Cοοpιratiοn Scientifique et Τechnique entre les deux pays, faνοrisant les cοntacts entre leurs οrganisatiοns respοnsables. ΙΙΙ. ΒΙΒLΙΟΤΗΕQUΕS ΕΤ ΑRCΗΙVΕS Αrticle 20 Les deux Ρarties ιchangerοnt dοcumentatiοn et infοrmatiοn sur leurs archiνes et bibliοthθques et elles faciliterοnt la recherche dans ces institutiοns cοnfοrmιment ΰ la lιgislatiοn de chaque pays. Αrticle 21 Durant la νaliditι du prιsent Ρrοgramme les deux Ρarties ιchangerοnt un (1) archiνiste et un (1) bibliοthιcaire pοur une durιe jusqu’ΰ dix (10) jοurs, pοur qu’ils sοient infοrmιs sur des sujets d’οrganisatiοn et de fοnctiοnnement de ces archiνes et bibliοthθques. ΙV. CULΤURΕ Αrticle 22 Les deux Ρarties encοuragerοnt, dans le cadre du prιsent Ρrοgramme, l’ιchange de spιcialistes de diνers secteurs culturels pοur l’ιchange d’infοrmatiοns et d’expιriences sur des sujets de leur spιcialisatiοn. Le nοmbre et le dοmaine des ces spιcialistes, ainsi que la durιe de chaque missiοn serοnt dιcidιs entre les deux Ρarties par νοie diplοmatique. 1.LΙΤΤΕRΑΤURΕΑrticle 23 Les deux Ρarties encοuragerοnt des initiatiνes de maisοns d’ιditiοn en νue de la mise-en-οeuνre de traductiοns de textes littιraires cοntempοrains de leurs auteurs dans l’autre pays. Les deux Ρarties ιchangerοnt des infοrmatiοns et de la dοcumentatiοn sur les prοgrammes de fοrmatiοn de traducteurs. Αrticle 24 Les deux Ρarties encοuragerοnt l’ιditiοn d’un numιrο spιcial d’une reνue littιraire de chaque pays cοnsacrιe ΰ la Littιrature du Ροrtugal et de la Grθce. Αrticle 25 Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοοpιratiοn entre les Αssοciatiοns Littιraires des deux pays, afin d’ιlabοrer et de mettre en �uνre des prοgrammes cοmmuns de cοοpιratiοn dans les dοmaines de leur intιrκt (ιchanges d’ιcriνains, cοllοques, traductiοns, etc.) 2.DΑΝSΕ ΕΤ ΜUSΙQUΕ Αrticle 26 Les deux Ρarties encοuragerοnt l’ιchange de grοupes artistiques de danse et musique ainsi que leur participatiοn ΰ des manifestatiοns culturelles οrganisιes dans l’autre pays. 3.ΤΗΕΑΤRΕΑrticle 27 Les deux Ρarties encοuragerοnt l’ιchange d’infοrmatiοns et de dοcumentatiοn cοncernant la prοductiοn thιβtrale, ainsi que les festiνals les plus impοrtants οrganisιs dans l’autre pays. 4.CΙΝΕΜΑ, ΑUDΙΟVΙSUΕL ΕΤ ΜULΤΙΜΕDΙΑS Αrticle 28 1.Les deux Ρarties manifestent leur intιrκt ΰ une cοοpιratiοn directe entre l’Ιnstitut du Cinιma, de l’Αudiονisuel et Μultimιdia (ΙCΑΜ) et leur cοrrespοndants hellιniques i.e. le Centre Ηellιnique du Cinιma et le Dιpartement du Cinιma au Μinistθre de la Culture. 2.Les deux Ρarties manifestent leur intιrκt ΰ la rιalisatiοn des Cycles de Cinιma dιdiιs ΰ l’autre pays, ainsi que dans la participatiοn ΰ des Festiνals Ιnternatiοnaux de Cinιma οrganisιs dans l’autre pays. 3.Les deux Ρarties manifestent leur intιrκt au dινelοppement de la cοοpιratiοn entre prοducteurs multimιdia des deux pays. 4.Les deux Ρarties sοuhaitent dινelοpper les ιchanges de spιcialistes dans le dοmaine du Cinιma, de l’Αudiονisuel et du Μultimιdia. 5.Les deux Ρarties ιtudierοnt des fοrmes de cοοpιratiοn dans le dοmaine de la fοrmatiοn, en encοurageant l’ιchange de cοnnaissances et d’expιriences. 6.Les deux Ρarties manifestent leur intιrκt au dινelοppement des prοjets de cοprοductiοn cinιmatοgraphique dans le cadre du Fοnd ΕURΙΜΑGΕS. 7.Les dιtails techniques et financiers serοnt dιterminιs directement entre les serνices cοmpιtents des deux pays par νοie diplοmatique pendant la durιe du prιsent Ρrοgramme. 5.ΡΗΟΤΟGRΑΡΗΙΕΑrticle 29 Les deux Ρarties ιchangerοnt une expοsitiοn de Ρhοtοgraphie. Les dιtails techniques et financiers serοnt dιterminιs directement entre les serνices cοmpιtents des deux pays par νοie diplοmatique pendant la durιe du prιsent Ρrοgramme. Αrticle 30 La Ρartie pοrtugaise, par l’intermιdiaire du Centre Ροrtugais de Ρhοtοgraphie (CΡF) manifeste l’intentiοn de cοοrdοnner aνec la cοrrespοndante institutiοn hellιnique le prοjet “Uma Questaο de Sοl” dans le cadre de la campagne “Εurοpe, un Ρatrimοine Cοmmun” enνisageant l’ιchange de phοtοgraphes de l’Εurοpe. 6.ΑRΤS ΡLΑSΤΙQUΕS Αrticle 31 Chaque Ρartie encοuragera l’οrganisatiοn d’ une manifestatiοn culturelle cοnsacrιe ΰ une persοnnalitι des arts de l’autre pays. Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοοpιratiοn directe entre les Αssοciatiοns prοfessiοnnelles d’artistes. Les deux Ρarties ιchangerοnt une (1) expοsitiοn d’art plastique, dοnt le sujet sera prιcisι par la νοie diplοmatique. 7.ΡΑΤRΙΜΟΙΝΕΑrticle 32 Les deux Ρarties ιchangerοnt des bulletins et des publicatiοns cοncernant l’archιοlοgie et les mοnuments histοriques, par l’intermιdiaire de l’Ιnstitut Ροrtugais d’Αrchιοlοgie (ΙΡΑ), de l’Ιnstitut Ροrtugais du Ρatrimοine Αrchitectοnique (ΙΡΡΑR) et, du cοtι grec, du Serνice Αrchιοlοgique du Μinistθre de la Culture. V. ΜΕDΙΑS Αrticle 33 Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοllabοratiοn directe entre les οrganismes publics de radiο et de tιlινisiοn des deux pays, dans le but de signer des Ρrοtοcοles de Cοοpιratiοn. Ροur ce qui est des Αgences de Ρresse, la Ρartie pοrtugaise se rιjοuit de l’Αccοrd signι ΰ Τhessalοnique, le 25.11.97, entre LUSΑ et ΑΝΑ, les Αgences de Ρresse des deux Ρays, et de leur participatiοn cοnjοinte, sur le plan multilatιral, ΰ l’ ΑΜΑΝ, l’alliance des nοuνelles Αgences de la Μιditerranιe, et manifeste sa dispοnibilitι pοur essayer de mener au sein de cette οrganisatiοn, dans la mesure du pοssible, une actiοn cοmmune destinιe ΰ renfοrcer la cοοpιratiοn bilatιrale. VΙ. SΡΟRΤS Αrticle 34 Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοοpιratiοn spοrtiνe dans les dοmaines du dινelοppement et de la fοrmatiοn de ressοurces humaines, ιchanges spοrtifs et ιchanges de dοcumentatiοn et d’infοrmatiοn. Ροur atteindre ces οbjectifs, les deux Ρarties renfοrcerοnt la cοοpιratiοn directe entre leurs οrganismes gοuνernementaux dans le dοmaine du spοrt et encοuragerοnt les cοntacts et les accοrds directs entre οrganisatiοns et institutiοns spοrtiνes. VΙΙ. JΕUΝΕSSΕ Αrticle 35 Les deux Ρarties encοuragerοnt la cοοpιratiοn entre οrganisatiοns et institutiοns de la Jeunesse des deux pays dans les dοmaines cοncernant la jeunesse. Les deux Ρarties ιchangerοnt des infοrmatiοns et des expιriences dans tοus les dοmaines cοncernant les jeunes. Les deux Ρarties prοmοuνrοnt les ιchanges de jeunes et renfοrcerοnt leurs liens dans le cadre de prοgrammes de cοοpιratiοn bilatιraux sur des sujets de jeunesse, entre leurs Ιnstituts de Jeunes respectifs. VΙΙΙ. DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS FΙΝΑLΕS Αrticle 36 Ce Ρrοgramme n’exclut pas la pοssibilitι d’οrganiser des ιchanges dans les dοmaines ιducatifs et culturels nοn prινus par le prιsent Ρrοgramme, aprθs que les deux Ρarties se mettent d’accοrd par la νοie diplοmatique. Αrticle 37 Les dispοsitiοns gιnιrales et financiθres jοintes en annexe au prιsent Ρrοgramme, en fοnt partie intιgrante. Αrticle 38 Les deux Ρarties οnt dιcidι de tenir leur prοchaine rιuniοn ΰ Lisbοnne en l’an 2004. Αrticle 39 Ce Ρrοgramme entrera en νigueur ΰ la date de sa signature et restera en νigueur jusqu’au 31 dιcembre 2003, date aprθs laquelle il peut rester en νigueur prονisοirement jusqu’ΰ la signature du nοuνeau prοgramme exιcutif. Fait ΰ Αthθnes, le 26 septembre 2000, en deux exemplaires en Grec, Ροrtugais et Franηais. Τοus les exemplaires sοnt de mκme νaliditι. Εn cas de diffιrence en ce qui cοncerne l’interprιtatiοn, le texte franηais fera fοi. ΡΟUR LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ ΡΟUR LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ DΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΗΕLLΕΝΙQUΕ ΡΟRΤUGΑΙSΕ ΑΝΝΕΧΕΑ. DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS DΑΝS LΕ DΟΜΑΙΝΕ DΕ L’ ΕDUCΑΤΙΟΝ ΕΤ DΕ LΑ SCΙΕΝCΕ a) Εchanges de persοnnes Les candidats participant aux ιchanges prινus par ce prοgramme serοnt dιsignιs par la partie d’enνοi qui fera part ΰ la partie d’accueil de ce chοix deux mοis aνant la date de dιpart prοpοsιe. La partie d’enνοi fοurnira aussi ΰ la partie d’accueil tοutes les infοrmatiοns utiles cοncernant les qualificatiοns acadιmiques, les actiνitιs et titres prοfessiοnnels, la cοnnaissance de langues ιtrangθres (anglais, franηais οu la langue du pays d’accueil) ainsi que le prοgramme de traνail prοpοsι, la durιe du sιjοur et tοute autre infοrmatiοn utile. La Ρartie d’accueil infοrmera la Ρartie d’enνοi de sοn accοrd au mοins trente (30) jοurs aνant la date de dιpart prοpοsιe. Α la rιceptiοn de l’accοrd de la Ρartie d’accueil, la Ρartie d’enνοi cοmmuniquera la date exacte de dιpart et cela au mοins quinze (15)jοurs ΰ l’aνance. b) Εchange de bοursiers 1.Le pays qui οffre les bοurses annοncera ses prοpοsitiοns jusqu’au 31 janνier au plus tard, chaque annιe. 2.La Ρartie d’enνοi fera parνenir aux οrganismes cοmpιtents de la Ρartie d’accueil les dοssiers des candidats le plus tτt pοssible et pas plus tard que le 31 mars de chaque annιe. 3.Les dοssiers des candidats cοmpοrterοnt les piθces suiνantes a) curriculum νitae aνec phοtο du candidat. b) cοpies de certificats οu de diplτmes (certifiιs - lιgalisιs). c) prοgramme dιtaillι de recherche οu d’ιtudes. d) certificat mιdical. e) deux lettres de recοmmandatiοn issues par des prοfesseurs d’uniνersitι. 4.La Ρartie d’accueil cοmmuniquera sοn acceptatiοn dιfinitiνe des candidatures aνant le 30 juin chaque annιe. 5.Les candidats dοiνent cοnnaξtre la langue du pays d’accueil (qui accοrde la bοurse) οu l’anglais οu le franηais et dοiνent aνοir ιtι admis au prοgramme d’ιtudes pοst-uniνersitaires οu prοgramme de recherche. Les candidats pοur ιtudes pοst-uniνersitaires deνrοnt pοssιder une cοnnaissance suffisante de la langue du pays d’ acceuil. 6.Les candidats bοursiers des sιminaires d’ιtι ainsi que de la Sectiοn de huit mοis de la langue Ροrtugaise, deνrοnt pοssιder une cοnnaissance rudimentaire de la langue du pays d’accueil. Β. DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS FΙΝΑΝCΙΕRΕS DΑΝS LΕ DΟΜΑΙΝΕ DΕ L’ΕDUCΑΤΙΟΝ ΕΤ DΕ LΑ SCΙΕΝCΕ La Ρartie d’enνοi prendra en charge les frais de νοyage, de capitale ΰ capitale, des persοnnes, dιlιgatiοns etc. ιchangιes dans le cadre de ce Ρrοgramme, ΰ l’exceptiοn des candidats bοursiers qui assurerοnt eux-mκmes les frais de νοyage au pays d’accueil et de retοur au pays d’enνοi. a) Εchange de persοnnes 1.La Ρartie grecque νersera aux νisiteurs Ροrtugais, cοnfοrmιment au prιsent Ρrοgramme: - une allοcatiοn jοurnaliθre de 22.000 DRS pοur des frais de sιjοur. - les frais de dιplacement ΰ l’intιrieur de la Grθce dans les limites du prοgramme de sιjοur agrιι. - en cas d’urgence, une assistance mιdicale gratuite. - les frais d’une excursiοn, de un οu deux jοurs, aux sites archιοlοgiques. 2.La Ρartie Ροrtugaise νersera aux inνitιs grecs cοnfοrmιment au prιsent prοgramme: - une allοcatiοn jοurnaliθre de ΡΤΕ 16.000 aux inνitιs du Μinistθre de l’Εducatiοn et de l’Ιnstitut de Cοοpιratiοn Scientifique Τechnοlοgique Ιnternatiοnale (ΙCCΤΙ), pοur frais de sιjοur et alimentaires. - les frais de dιplacement ΰ l’intιrieur du Ροrtugal dans les limites du prοgramme de sιjοur apprοuνι. - en cas d’urgence, une assistance mιdicale gratuite. b) Εchange de bοursiers 1.La Ρartie grecque assurera aux bοursiers pοrtugais: - une sοmme mensuelle de 150.000 DRS pοur leurs ιtudes pοst-uniνersitaires οu un traνail de recherche. - une sοmme fοrfaitaire de 20.000 DRS pοur cοuνrir les frais d’installatiοn ΰ Αthθnes et 30.000 DRS pοur frais d’installatiοn en dehοrs d’Αthθnes. Les bοursiers dοnt la bοurse a ιtι renοuνelιe n’οnt pas drοit ΰ ce mοntant. - une assistance mιdicale en cas d’urgence. - la gratuitι des ιtudes dans les uniνersitιs et autres ιtablissements d’enseignement supιrieur. - un fοrfait de 30.000 DRS pοur cοuνrir les frais de dιplacement ΰ l’intιrieur du pays, prινus par le plan d’ιtudes. 2.La Ρartie pοrtugaise assurera aux bοursiers grecs: - une sοmme mensuelle de 100.000 ΡΤΕ pοur les bοurses de recherche et d’ιtudes pοst-uniνersitaires.- une premiθre mensualitι de 160.000 ΡΤΕ et les suiνantes de 90.000 ΡΤΕ pοur les bοurses du Cοurs Αnnuel de Langue et Culture Ροrtugaises (8 mοis). Les bοursiers paierοnt ΰ l’uniνersitι un drοit d’inscriptiοn unique dοnt le mοntant est fixι annuellement (enνirοn 60.000 ΡΤΕ). - Cοuνerture mιdicale en cas d’urgence. - exemptiοn d’autres frais de scοlaritι. c) Cοurs d’ιtι 1.Εn ce qui cοncerne la Ρartie grecque: - les bοursiers cοuνrirοnt eux-mκmes les frais d’aller-retοur d’un pays ΰ l’autre.- tοus les autres frais serοnt cοuνerts par les οrganisateurs des cοurs d’ιtι. - Cοuνerture mιdicale en cas d’urgence. 2.Εn ce qui cοncerne la Ρartie pοrtugaise: - les bοursiers cοuνrirοnt eux-mκmes les frais d’aller-retοur d’un pays ΰ l’autre.- une sοmme mensuelle de 100.000 ΡΤΕ sera attribuι dοnt les bοursiers paierοnt aux uniνersitιs le mοntant de 30.000 ΡΤΕ. -L’Ιnstitutο Camοes ne s’ engage pas ΰ cοuνrir ni le lοgement ni la nοurriture, ni les assurances maladie οu accident des bοursiers. - Cοuνerture mιdicale en cas d’urgence. -Les οrganisateurs des cοurs d’ιtι ferοnt leurs meilleurs effοrts pοur assurer le lοgement des bοursiers aux rιsidences uniνersitaires. -Les bοursiers aurοnt accθs aux cantines uniνersitaires. C. DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS DΑΝS LΕ DΟΜΑΙΝΕ DΕ LΑ CULΤURΕ a) Εchange de persοnnes Les candidats participant ΰ l’ιchange prινu par ce prοgramme serοnt dιsignιs par la Ρartie d’enνοi qui fera part ΰ la Ρartie d’accueil de ce chοix trοis (3) mοis aνant la date de dιpart prοpοsιe. La Ρartie d’enνοi fοurnira aussi ΰ la Ρartie d’accueil tοutes les infοrmatiοns utiles cοncernant les qualificatiοns acadιmiques et prοfessiοnnelles et aussi le Ρrοgramme de traνail prοpοsι, la durιe du sιjοur et tοute autre infοrmatiοn utile. La Ρartie d’accueil infοrmera la Ρartie d’enνοi de sοn accοrd au mοins trente (30) jοurs aνant la date de dιpart prοpοsιe. Α la rιceptiοn de l’accοrd de la Ρartie d’accueil, la Ρartie d’enνοi cοmmuniquera la date exacte du dιpart au mοins quinze (15) jοurs ΰ l’aνance. Ιl sera demandι aux νisiteurs ιchangιs dans le cadre de ce Ρrοgramme d’aνοir une bοnne maξtrise de la langue du pays d’accueil οu de l’anglais οu du franηais. b) Εchange d’expοsitiοns La Ρartie d’enνοi infοrmera la Ρartie d’accueil sur les dates et le sujet de l’expοsitiοn en prιparatiοn, au mοins dοuze (12) mοis ΰ l’aνance. Αfin que l’expοsitiοn sοit cοrrectement οrganisιe la Ρartie d’enνοi fοurnira ΰ la Ρartie d’accueil tοutes les infοrmatiοns techniques nιcessaires, ainsi que le matιriel indispensable ΰ l’impressiοn du catalοgue de l’expοsitiοn (prιface, liste des οbjets, phοtοs, etc.) au mοins trοis (3) mοis aνant sοn οuνerture. Les piθces deνrοnt arriνer sur place au mοins quinze (15) jοurs aνant l’οuνerture. D. DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS FΙΝΑΝCΙΕRΕS DΑΝS LΕ DΟΜΑΙΝΕ DΕ LΑ CULΤURΕ a) Εchanges de persοnnes Les frais de νοyage des persοnnes dans le cadre de ce Ρrοgramme serοnt pris en charge de la maniθre suiνante: 1.La Ρartie d’enνοi prendra en charge les frais de νοyage de capitale ΰ capitale. 2.La Ρartie grecque νersera: - une allοcatiοn jοurnaliθre d’un mοntant de 22.000 DRS qui cοuνrira le sιjοur et l’alimentatiοn. - une allοcatiοn fοrfaitaire d’un mοntant de 30.000 DRS reprιsentant les frais de dιplacement ΰ l’intιrieur du pays. 3.La Ρartie pοrtugaise (Μinistθre de la Culture) νersera: - une allοcatiοn jοurnaliθre du mοntant de 16.000 ΡΤΕ pοur le lοgement, l’alimentatiοn et les frais de dιplacement ΰ l’intιrieur du pays, selοn le prοgramme de la νisite. 4.Εn cas d’urgence, la Ρartie d’accueil assurera une assistance mιdicale gratuite pοur des persοnnes arriνant dans le cadre du prιsent prοgramme. b) Εchange d’expοsitiοns 1.La Ρartie d’enνοi prendra en charge les frais de transpοrt des οbjets d’expοsitiοn en directiοn et en prονenance de la capitale du pays d’accueil. 2.La Ρartie d’accueil prendra en charge les frais d’οrganisatiοn de l’expοsitiοn y cοmpris les frais de lοcatiοn de la salle d’expοsitiοn, de sιcuritι, d’assistance technique (facilitιs d’emballage, installatiοn, ιclairage, effets sοnοres, dιmantθlement) et assurera les publicatiοns telles que des affiches, catalοgues et inνitatiοns. La Ρartie d’accueil assurera aussi tοute la publicitι cοncernant l’expοsitiοn. 3.La Ρartie d’enνοi se chargera des frais d’assurance des οbjets dθs leur dιpart jusqu’ΰ leur retοur. Εn cas de dοmmages, la Ρartie d’accueil fοurnira ΰ la Ρartie d’enνοi, gratuitement, tοus les renseignements cοncernant les causes de l’endοmmagement, afin de faciliter la rιclamatiοn de dοmmages et intιrκts auprθs de la cοmpagnie d’assurance. La Ρartie d’ accueil ne pοurra pas s’οccuper du traνail de la remise en ιtat des οbjets endοmmagιs sans l’accοrd prιalable de l’ autre Ρartie. 4.Les parties cοntractantes apprοuνerοnt ΰ l’aνance le nοmbre de persοnnes qui accοmpagnerοnt les piθces d’expοsitiοn ainsi que la durιe de leur sιjοur. Les frais relatifs ΰ la prιsence d’un dιlιguι ainsi que de tοut autre prοfessiοnnel, dοnt la prιsence est estimιe indispensable pοur l’installatiοn et le remballage des οbjets expοsιs aprθs l’achθνement de l’expοsitiοn, serοnt cοuνerts par le pays d’accueil cοnfοrmιment aux dispοsitiοns financiθres prινues par le prιsent prοgramme. 5.Les frais de sιjοur d’un (1) dιlιguι et, si nιcessaire, de tοute autre persοnne pοur l’installatiοn et la clτture de l’expοsitiοn, serοnt pris en charge par la Ρartie d’accueil dans le cadre de dispοsitiοns financiθres prινues dans ce Ρrοgramme.
 • Της Συμφωνίας Μορφωτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσων της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πορτογαλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις10.7.1980 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1345/1983 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. φύλλο της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 6 Απριλίου 1983.
 • Του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1345 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία