ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2/09.03.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 93/22.1.2001, Θέμα 6)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγρ. 1α της ΠΔ/ΤΕ 2065/17.4.92 και της απόφ. ΕΝΠΘ 583/3/18.10.96 και καθορίζεται ότι παύουν να ισχύουν για την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. οι περιορισμοί που αφορούν: 1)τη διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα με φυσικά πρόσωπα, 2)την παροχή πιστώσεων με βάση τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, 3)το όριο για το συνολικό ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων και εγγυήσεων που χορηγεί σε επιχειρήσεις ως ποσοστό επί του συνόλου των χορηγήσεών της. 2.Καθορίζεται ότι οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1748/18.6.90 και της παραγρ. 1 της απόφ. ΕΝΠΘ 521/2/25.2.93, όπως ισχύουν, σχετικά με τις επενδύσεις των εμπορικών τραπεζών σε ακίνητα και τίτλους, αντίστοιχα, έχουν εφαρμογή και για την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως το άρθρο αυτό ισχύει (Ν. 2609/98, άρθρο πρώτο, παραγρ. 30 και Ν. 2832/2000, άρθρο 18, παράγρ. 24),
  • την απόφ. ΕΝΠΘ 521/2/25.2.93, όπως ισχύει, «Επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων»,
  • το Ν. 2395/95, όπως ισχύει, σχετικά με την εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ),
  • τις διατάξεις της παραγρ. 1α της ΠΔ/ΤΕ 2065/17.4.92 και της απόφ. ΕΝΠΘ 583/3/18.10.96, με τις οποίες καθορίζονται οι τραπεζικές εργασίες που επιτρέπεται να διενεργεί η Ε.Τ.Β.Α. καθώς και οι διατηρούμενοι σε ισχύ περιορισμοί που αφορούν στη δραστηριότητά της
  • τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, και ειδικότερα των κεφ. Β. και Δ σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη στεγαστικών και προσωπικών τους αναγκών, αντίστοιχα,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1748/18.6.90, όπως ισχύει, «Αγορά από τις εμπορικές τράπεζες ακινήτων με σκοπό τη στέγαση καταστημάτων, θυρίδων ή υπηρεσιών τους»,
  • το από 28.6.2000 (ΑΠ 23235) έγγραφο της Ε.Τ.Β.Α. ΑΕ με το οποίο ζητεί την έγκριση επέκτασης των δραστηριοτήτων της στους τομείς της στεγαστικής και της καταναλωτικής πίστης,
  • τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1748 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1748 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2065 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2065 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/2395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2395 1995
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1998/2609 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία