ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2/27.06.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επενδύσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 102/21.5.2001, θέμα 4)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την παράγρ. 2 της απόφ. ΕΝΠΘ 521/2/25.2.93, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα εξής: 1.Επιτρέπεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να επενδύει διαθέσιμά του μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των ιδίων κεφαλαίων του σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και σε πάσης φύσεως μετοχικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών νεοϊδρυομένων επιχειρήσεων και αυτών που προέρχονται από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 2.Στο ως άνω όριο δεν συνυπολογίζονται: (i) Οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες θα διέπονται από τις διατάξεις της απόφ. ΕΤΠΘ 80/15/29.8.2000. (ii) Οι τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας «Διαθεσίμων», και (iii) Οι μετοχές που αποκτά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στα πλαίσια του Ν. 2768/99 (άρθρο 21) από το Ελληνικό Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.). Οι λοιπές διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 521/2/ 25.2.1993, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν.
  • Τη σκοπιμότητα βαθμιαίας εναρμόνισης του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προς τους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας που ισχύουν για τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα,
  • Τις διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 521/2/25.2.1993, όπως ισχύει, που αφορά τις επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ειδικότερα την παράγρ. 2.
  • Την απόφαση ΕΤΠΘ 80/15/29.8.2000, «συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1895/7.2.1991, όπως ισχύει, σχετικά με τις επενδύσεις των τραπεζών σε μετοχικούς τίτλους.
  • Το άρθρο 21 του Ν. 2768/1999.