ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/3/06.06.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έκδοση και διάθεση πιστωτικού δελτίου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 100/3.5.2001, θέμα 14) Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει. β) Τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ειδικότερα το Ν.2801/2000. γ) Την απόφαση ΕΝΠΘ 473/16.20.5.91, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο έκδοσης και διάθεσης πιστωτικών δελτίων από τις εμπορικές, κτηματικές τράπεζες και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. δ) Την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, που αφορά στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ε) Την ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.98, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου. στ) Την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99, σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις, ζ) Το από 2.3.2001 (ΑΠ 24480) αίτημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σχετικά με την έκδοση πιστωτικού δελτίου, συνοδευόμενο από επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της σχετικής δραστηριότητας, η) Τη σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής: 1.Επιτρέπεται η έκδοση και διάθεση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πιστωτικού δελτίου , σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που καθορίζουν τους όρους έκδοσης πιστωτικών δελτίων καθώς και χορήγησης των σχετικών πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 2.Η πιο πάνω ευχέρεια παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1)Πριν από την έναρξη της πιο πάνω δραστηριότητας, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα έχει θέσει σε εφαρμογή τον κανονισμό πιστοδοτήσεων, τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και πληροφορικής, τα οποία συνδέονται με την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, μετά από την αξιολόγησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών), σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.98. 2)Ο αριθμός των πιστωτικών δελτίων, που θα εκδοθούν, δεν θα υπερβαίνει τις 12.000, το δε συνολικό υπόλοιπο των σχετικών πιστώσεων, το ποσό των δρχ. 1.600.000.000. 3)Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα εφαρμόζει τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99, όσον αφορά το σχηματισμό προβλέψεων έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από τις πιο πάνω πιστώσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-06-06
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/113
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία