Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Μοscοw Ιnterregiοnal Cοmmercial Βank, με έδρα την Μόσχα, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 552/14/ 20.2.1995. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 92/16.1.2001, θέμα 7)

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Container
να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Μοscοw Ιnterregiοnal Cοmmercial Βank, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 552/14/20.2.1995. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτό ισχύει (Ν. 2609/98, άρθρο πρώτο, παράγρ. 30 και Ν. 2832/2000, άρθρο 18, παράγρ. 24),
  • τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/51, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • την απόφ. ΕΝΠΘ 552/14/20.2.1995, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Μοscοw Ιnterregiοnal Cοmmercial Βank, που εδρεύει στη Μόσχα,
  • το 559/15.12.2000 (ΑΠ 24037) έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο αναφέρεται ότι η πιο πάνω τράπεζα δεν έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα την πιο πάνω εγκριτική απόφαση,
Title Ref.Number Date
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1998/2609 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label