ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/8/23.04.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση των αδειών λειτουργίας δύο καταστημάτων στην Ελλάδα της τράπεζας Αmerican Εxpress Βank Ltd που είχαν παρασχεθεί με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 1050/3/18.7.1958 και 24/5/ 22.4.1974. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 92/16.1.2001, θέμα 16)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να ανακαλέσει από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των πιο πάνω υποκαταστημάτων της Αmerican Εxpress Βank Ltd που είχαν χορηγηθεί με τις αποφάσεις της Ν.Ε. 1050/3/18.7.1958 και 24/5/22.4.1974, όπως ισχύει, αντίστοιχα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτό ισχύει (Ν. 2609/98, άρθρο πρώτο, παράγρ. 30 και Ν. 2832/2000, άρθρο 18, παράγρ. 24),
  • το Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 12,
  • την απόφαση Ν.Ε. 1050/3/18.7.1958 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος της τράπεζας Αmerican Εxpress Cο ΙΝC στη Θεσσαλονίκη,
  • την απόφαση Ν.Ε. 24/5/22.4.1974, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΔΣ 684/21/2.4.82, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος της τράπεζας Αmerican Εxpress Ιnternatiοnal Βanking Cοrpοratiοn στην Αθήνα,
  • τα από 11.8.1999 και 1.11.2000 (ΑΠ 23829) έγγραφα της τράπεζας Αmerican Εxpress Βank Ltd, με τα οποία γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τη διακοπή της λειτουργίας δύο καταστημάτων (Θεσσαλονίκη και στην Αγία Παρασκευή Αττικής) εκ των συνολικών επτά που διαθέτει το δίκτυό της,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1998/2609 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία