ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/9/23.04.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. και της εταιρείας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 96/16.3.2001, θέμα 11)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. και της εταιρείας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • το Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/99,
  • τα από 27.2.2001 και 5.3.2001 (ΑΠ 24463, 24501) έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε., με τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος οι περί της συγχώνευσης αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων της τράπεζας και της εταιρίας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. (θυγατρική της κατά 84%) συνοδευόμενες από το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μετά των προβλεπόμενων στον πιο πάνω νόμο (άρθρο 16) σχετικών εκθέσεων,
  • το Κ2-16178/29.12.2000 (ΑΠ 24215) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του από 31.10.2000 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. και της εταιρείας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93,