Έγκριση του τελικού Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού και του συνημμένου Προγράμματος για τα έτη 2001 - 2003. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2001

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο το τελικό Πρακτικό της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2001 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • - της Συμφωνίας εκπαιδευτικής και μορφωτικής συνεργασίας Ελλάδος -Μεξικού που υπεγράφη στο Μεξικό στις 29.7.1982 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1492/1984 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ 177 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 14 Νοεμβρίου 1984.
  • - του υπό έγκριση τελικού Πρακτικού της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδος «Μεξικού εκ της εφαρμογής των διατάξεων του οποίου ουδεμία προκαλείται πρόσθετος δαπάνη επιβαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • - τις διατάξεις του Νόμου 1492/1984 βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα -Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή Πράξη των καθ’ ύλη αρμοδίων Υπουργών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία