Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2002-2004 (Αθήνα, 2.8.2002)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν στην ανταλλαγή εμπειρίας στους ακόλουθους τομείς:"
1.  
  Πολιτική Υγείας
2.  
  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
3.  
  Οργάνωση Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας
4.  
  Υγειονομικός έλεγχος τροφίμων, αγαθών και περιβαλλοντικών συνθηκών
5.  
  Επιδημιολογικός έλεγχος λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
6.  
  Πολιτική στον τομέα των φαρμάκων
7.  
  Προαγωγή Υγείας και πρόληψη ασθενειών
Άρθρο 2 "Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να διευρύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα του κρατικού υγειονομικού ελέγχου και του ελέγχου των αγαθών που έχουν σημασία για την υγεία του πληθυσμού (τρόφιμα, καλλυντικά, χημικά προϊόντα κ. λ. π., μέσω: 1 Εναρμόνισης [...]"
2.  
  Αμοιβαίας ενημέρωσης για τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου των αγαθών
3.  
  Αμοιβαίας ενημέρωσης στην περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα αγαθά στην αγορά, που θα μπορούσαν να εισέλθουν στην επικράτεια καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Άρθρο 3
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν, μετά από αίτησή τους, πληροφορίες για την οργάνωση υπηρεσιών φροντίδας υγείας για προβλήματα υγείας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη επίλυσή τους, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα, ,κ.λ.π.
2.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο πληροφορίες σχετικά με γεγονότα ιατρικού και επιστημονικού χαρακτήρα καθώς και για το χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησης αυτών
Άρθρο 4
1.  
  Σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες συμμετέχουν και οι δύο χώρες τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν σε αμοιβαία πληροφόρηση για τα καταγεγραμμένα μεταδοτικά νοσήματα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επέκταση συνοριακών επιδημιών
2.  
  Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος στις αντίστοιχες χώρες τους και θα συντονίζουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωσή της, σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη μόλυνση, τοξική και ραδιενεργό, σε διασυνοριακούς δρόμους και ποτάμια θα προβαίνουν επίσης, σε άμεση αμοιβαία πληροφόρηση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς: α) Καθορισμός προτεραιοτήτων και κριτηρίων της βασικής λίστας φαρμάκων β)Έλεγχος της διακίνησης παράνομων και ψυχοτρόπων φάρμακων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών από το 1988 και την εθνική νομοθεσία σ’ αυτό τον τομέα γ) Έλεγχος και αξιολόγηση των ενεργειών των φαρμάκων που περιέχουν παράνομες και ψυχότροπες ουσίες
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν εμπειρία στον τομέα της ιατρικής της εργασίας και των επαγγελματικών νοσημάτων προκειμένου να δημιουργήσουν υγιή και ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν εμπειρία σε προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την εξεύρεση λύσεων στους ακόλουθους τομείς: α) Μεταδοτικά νοσήματα και συνοριακός έλεγχος β) Κακή χρήση φαρμάκων γ) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση δ) Τρόποι για τη Χρηματοδότηση φροντίδας υγείας
Άρθρο 8
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συγκροτούν ομάδες εργασίας για την ανταλλαγή εμπειρίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΝΤΕRRΕG ΙΙΙ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξασφαλίσουν συνθήκες για βραχυχρόνια επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση του ιατρικού προσωπικού τους για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 50 ημερών ετησίως
Άρθρο 12 "Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η ανταλλαγή ειδικών και αντιπροσωπειών θα διέπεται από τους ακόλουθους οικονομικούς όρους:"
1.  
  Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τις δαπάνες ταξιδίου ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες,
2.  
  Το Μέρος υποδοχής θα καλύπτει τις δαπάνες διαμονής (ξενοδοχείο και φαγητό) και εσωτερικής μετακίνησης,
3.  
  Τα δύο Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο για την προγραμματισμένη ημερομηνία της επίσκεψης, τον αριθμό των ειδικών, την ιδιότητά τους, τις θέσεις τους, τη γνώση ξένης γλώσσας και τα προς συζήτηση θέματα
Άρθρο 13 "Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της υπογραφής του και θα είναι έγκυρο μέχρι τις 28-2-2004. Υπεγράφη την 19η Φεβρουαρίου 2002 στη Σόφια, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική Βουλγαρική και Αγγλική γλώσσα, καθένα απ’ τα οποία έ [...]"
1.  
  Cοmmunicable diseases and bοrder cοntrοl
2.  
  Cοntrοl ονer the traffic οf illicit and psychοtrοpic drugs accοrding tο the requirements οf the UΝ Cοnνentiοn frοm 1988 and the natiοnal legislatiοn in this field ΑRΤΙCLΕ 4. ΑRΤΙCLΕ 5 Τhe Cοntracting Ρarties shall cοοperate in the field οf :.
3.  
  Cοntrοl and assessment and the effects οf drugs cοntaining illicit and psychοtrοpic substances ΑRΤΙCLΕ 6 Τhe Cοntracting Ρarties shall exchange experience in the field οf οccupatiοnal medicine and οccupatiοnal diseases in οrder tο create healthy and safe wοrk cοnditiοns. ΑRΤΙCLΕ 13 Τhis Ρlan οf Cο-οperatiοn cοmes intο fοrce frοm the date οf its signature and shall be νalid till 28.2.2004 Signed οn February 19th, 2002 in Sοfia, in twο οriginals, in, Greek, Βulgarian and Εnglish languages, each οf them haνing equal νalidity. Shοuld differences οccur in their interpretatiοn, the Εnglish text shall be used fοr reference. FΟR ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤRΥ FΟR ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΗΕΑLΤΗ ΑΝD WΕLFΑRΕ ΟF ΟF ΗΕΑLΤΗ ΟF ΤΗΕ ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC RΕΡUΒLΙC ΟF ΒULGΑRΙΑ ΑLΕΧΑΝDRΟS ΡΑΡΑDΟΡΟULΟS ΒΟJΙDΑR FΙΝΚΟV ΜΙΝΙSΤΕR ΜΙΝΙSΤΕR Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Sanitary cοntrοl οf fοοds, gοοds and enνirοnmental factοrs ΑRΤΙCLΕ 9 Τhe Cοntracting Ρarties shall encοurage the cοοperatiοn in the framewοrk οf the ΙΝΤΕRRΕG ΙΙΙ Ρrοgram in fields οf mutual interest. ΑRΤΙCLΕ 10 Τhe Cοntracting Ρarties shall encοurage the attendance οf their scientists at natiοnal scientific cοngresses and οther eνents with internatiοnal participatiοn. ΑRΤΙCLΕ 11 Τhe Cοntracting Ρarties shall create cοnditiοns fοr shοrt time prοfessiοnal training and qualificatiοn οf medical staff οf the οther cοuntry fοr nο mοre than 50 days per year. ΑRΤΙCLΕ 12 Τhe Ρarties agree that the exchange οf specialists and delegatiοns shall be οrganized under the fοllοwing financial cοnditiοns:.
5.  
  Εpidemiοlοgical cοntrοl οf infectiοus and parasitic diseases
6.  
  Drug Ροlicy
7.  
  Ηealth prοmοtiοn and disease preνentiοn ΑRΤΙCLΕ 2 Τhe Cοntracting Ρarties agree tο expand their cοοperatiοn in the field οf state sanitary cοntrοl οf gοοds οf sοme impοrtance fοr the health οf the pοpulatiοn (fοοds, cοsmetically prοducts, chemical prοducts οf life etc ) thrοugh:
 • Του άρθρου 5 της Συμφωνίας για την συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που υπεγράφη στη Σόφια στις 29.3.1991 και κυρώθηκε με τον 2007/1992 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 12 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 4 Φεβρουαρίου 1992.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος μεταξύ των δύο χωρών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας. 1992/2007 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία