Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουκρανικής Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας, Αθήνα, 11 Απριλίου 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 3ης Συνόδου της Μικτής ΄Ελληνο - Ουκρανικής Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Απριλίου 2001 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουκρανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2142/1993 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 86 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 28 Μαΐου 1993.
  • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου.
  • Του γεγονότος ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στον κρατικό Προϋπολογισμό, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία