Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 12ης Συνόδου της Μόνιμης Έλληνο-Βουλγαρικής Υποεπιτροπής Μεταφορών. Αθήνα, 31.10.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 12ης Συνόδου της Μόνιμης Έλληνο-Βουλγαρικής Υποεπιτροπής Μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31.10.2001, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας περί ρυθμίσεως της οδικής διακινήσεως επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών ως και της διελεύσεως τράνζιτ μεταξύ των εδαφών των που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9.7.1964 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 4393/1964 Νομοθετικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 193 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 4.11.1964.
  • Του υπ’ αριθ. 1558/1985 Νόμου «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου εκ της εφαρμογής των διατάξεων του οποίου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη επιβαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4393 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία