Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών». Αθήνα, 16. 11. 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16.11.2001, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ελλάδος - Κύπρου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 1.2.1978 και κυρώθηκε με τον Ν. 871/1979, που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 40 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 3ης Μαρτίου 1979 και συγκεκριμένα του άρθρου 13/2 αυτής, με το οποίο συνιστάται Μικτή Επιτροπή για την εξέταση της εφαρμογής της παραπάνω συμφωνίας.
  • Τη διάταξη του δευτέρου άρθρου του Ν. 871/1979, με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εγκρίσεως με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/871 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία