ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/3/ΑΣ881/Μ.5322

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 29.9.1996. Κάϊρο, 8.7.2001 - 16.7.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει τη Συμφωνία που συνάφθηκε στο Κάϊρο στις 8.7.2001 - 16.7.2001 δια της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την παράταση της εκτελέσεως επί ένα εισέτι έτος της Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • του άρθρου 7 της Συμφωνίας για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων που υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 26.9.1966 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 22/1967 Α.Ν. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 98/1967 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄,
  • της παρ. 3β των συμφωνημένων Πρακτικών που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1986 και κυρώθηκαν με τον υπ’ αριθ. 1704/1987 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 87 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 9.6.1987,
  • το περιεχόμενο των υπό έγκριση δύο επιστολών,
  • το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/22 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία