Έγκριση του Προγράμματος ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Επιστημών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Αθήνα, 8.11.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών και ιδρυμάτων τους με σκοπό τη βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης των εκπαιδευτικών συστημάτων, προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων τους
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα συστήματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ισοτιμίας διπλωμάτων, ακαδημαϊκών πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύο (2) εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) καθηγητές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας
Άρθρο 4
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και λέκτορες και θα διευκολύνουν τις αμοιβαίες δραστηριότητες σχετικά με την πολιτιστική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών τους, με σκοπό τη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση και την εξασφάλιση ευρύτερης διάδοσης της γνώσης του πολιτισμού, της ιστορίας, της γεωγραφίας, της γλώσσας και των παραδόσεών τους και τον εμπλουτισμό των κοινών στοιχείων και των αξιών που μοιράζονται
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη θα συνεχίσουν τη συνεργασία για την αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας, της γεωγραφίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στα συγγράμματα των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το πνεύμα και τους στόχους της UΝΕSCΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα διεξαγάγουν, αν κριθεί απαραίτητο, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, οι λεπτομέρειες των οποίων θα καθορισθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση σχέσεων «Αδελφών Σχολείων» σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Δημοκρατίας της Τουρκίας με σκοπό την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διεθνείς δραστηριότητες όπως διαγωνισμοί, εκθέσεις και φεστιβάλ που διοργανώνονται στις δύο χώρες
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη θα παρέχουν αμοιβαία κάθε χρόνο : α) τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών την καθεμία. β) έξι (6) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών προγραμμάτων γλώσσας και πολιτισμού.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ των πανεπιστημίων τους
Άρθρο 10 "Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία την ανταλλαγή καθηγητών πανεπιστημίου, μελετητών και εμπειρογνωμόνων με σκοπό την προαγωγή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους και τη διεξαγωγή μελετών συντήρησης αρχαιολογικών χώρων στις χώρες τους."
1.  
 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη θα αρχίσουν επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μέσω της προώθησης των απευθείας επαφών μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ακαδημαϊκών, επιστημόνων και πληροφοριών ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων ερευνών, σεμιναρίων και συνεδρίων. Επίσης, τα Μέρη θα υποστηρίξουν την αμοιβαία ανταλλαγή ακαδημαϊκών, επιστημόνων και ερευνητών για σύντομες περιόδους με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την πραγματοποίηση διασκέψεων ή διαλέξεων και τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 12
1.  
  Τα Μέρη θα παρέχουν αμοιβαία πληροφορίες σχετικά με διεθνή συμπόσια, συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια, συζητήσεις κ.λπ. επιστημονικής φύσεως που θα διεξάγονται στις χώρες τους και θα ανταλλάσσουν επιστημονικές εκθέσεις που θα δημοσιεύονται με τη λήξη των συναντήσεων αυτών.
Άρθρο 13
1.  
  Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων της Ελλάδας θα συνεργάζονται με τα αντίστοιχα ιδρύματα της Τουρκίας με σκοπό την ανταλλαγή μελών του προσωπικού τους και φοιτητών στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και της UΝΕSCΟ. Η Ελληνική Πλευρά θα παράσχει τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα με σκοπό : α) Την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την οργάνωση των εργαστηρίων τους. β) Τη οργάνωση και αναβάθμιση των βιβλιοθηκών τους. γ) Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση νέου εργαστηριακού εξοπλισμού. δ) Την οργάνωση και την αναβάθμιση των διοικητικών τμημάτων και της εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού. ε) Την ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας. στ) Την ανάπτυξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων μαθημάτων. ζ) Την ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών μέσω του προγράμματος ΤΕΜΡUS. η) Την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. θ) Τη μελέτη και οργάνωση της ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. ΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατικών αρχείων τους, δηλαδή της Διεύθυνσης Κρατικών Αρχείων και του Γενικού Αρχείου του Κράτους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Αρχείων της Δημοκρατίας της Τουρκίας, με σκοπό την αμοιβαία εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους και τις διεθνείς αρχειονομικές πρακτικές
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη συμφωνούν να ζητούν την ανταλλαγή αντιτύπων εγγράφων, μικροφίλμ, ηλεκτρονικών αρχείων, καταλόγων, ευρετηρίων κ.λπ. των αρχείων τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Μέρους με σκοπό τον εμπλουτισμό των συλλογών τους.
Άρθρο 16
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) αρχειονόμους για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στα αρχεία τους και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και τη συντήρηση και διάσωση αρχείων
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν σε εκθέσεις αναπαραγωγών δειγμάτων αρχειακού υλικού
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τόσο τη διμερή όσο και την πολυμερή συνεργασία για την προστασία, τη συντήρηση, τη διάσωση και την αποκατάσταση αρχείων σε σχέση με τις βλάβες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, εκδόσεις, περιοδικά και μικροφίλμ των Εθνικών Βιβλιοθηκών τους
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία την ανταλλαγή μικροφίλμ χειρογράφων ίσης αξίας και καταλόγων. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) βιβλιοθηκονόμους για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 21
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και άλλες εκθέσεις που θα διοργανώνονται στις χώρες τους και θα βοηθούν τη δημοσίευση μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων των συγγραφέων τους
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ των δημοσίων βιβλιοθηκών τους
Άρθρο 23
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή των βιβλιοθηκονόμων και εμπειρογνωμόνων τους σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις τους στον τομέα αυτό οι οποίες θα διοργανώνονται στις χώρες τους. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος: ΙΙΙ.α. ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις διεθνείς επιστημονικές διασκέψεις και σεμινάρια κ.λπ. που θα διοργανώνονται στις χώρες τους στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων τους σε τέτοιες εκδηλώσεις σε αμοιβαία βάση.
Άρθρο 25
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν εκδόσεις και άλλα υλικά μεταξύ των ιδρυμάτων τους στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν, σε αμοιβαία βάση, έναν ή δύο (1 - 2) εμπειρογνώμονες για περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα, για τη διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με τα ιδρύματα λαϊκού πολιτισμού, και επίσης θα ανταλλάξουν εκθέσεις λαϊκού πολιτισμού.
Άρθρο 26
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με διάφορα διεθνή φολκλορικά φεστιβάλ που διοργανώνονται στις χώρες τους και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φολκλορικών ομάδων τους στα φεστιβάλ αυτά. ΙΙΙ.β. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.
Άρθρο 27
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση ημερών κινηματογράφου, κατά τη διάρκεια των οποίων θα ανταλλάξουν έναν ή δύο (1 - 2) ειδικούς στον τομέα του κινηματογράφου. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα καθορισθούν με απευθείας συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών.
Άρθρο 28
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση κοινών κινηματογραφικών παραγωγών από τους κινηματογραφικούς παραγωγούς τους
Άρθρο 29
1.  
  Τα Μέρη θα παρέχουν πληροφορίες και θα διευκολύνουν τη συμμετοχή επαγγελματιών στον τομέα των ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους και καλλιτεχνών του κινηματογράφου (συμπεριλαμβανομένων σκηνοθετών, σεναριογράφων και τεχνικού προσωπικού κ.λπ.) στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται στις δύο χώρες.
Άρθρο 30
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις διεθνείς διασκέψεις, συζητήσεις και συμπόσια σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, εκδόσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη νομοθεσία κάθε χώρας στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. ΙΙΙ.γ. ΘΕΑΤΡΟ.
Άρθρο 31
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας και την έμμεση συνεργασία στον τομέα του θεάτρου, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα να ανεβούν επίλεκτες μεταφράσεις έργων των θεατρικών συγγραφέων τους και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή διευθυντών, σκηνοθετών και καλλι- τεχνών του θεάτρου
Άρθρο 32
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση θεατρικών εργαστηρίων και τη συμμετοχή θιάσων σε φεστιβάλ που διοργανώνονται στις δύο χώρες. ΙΙΙ.δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
Άρθρο 33
1.  
  Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής / εξαγωγής και μεταφοράς έργων τέχνης και πολιτιστικής περιουσίας, και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα μέσω των τελωνειακών υπηρεσιών τους με σκοπό την πρόληψη της παράνομης εμπορίας πολιτιστικής περιουσίας
Άρθρο 34
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) αρχαιολόγους και δύο (2) ειδικούς στον τομέα της συντήρησης αρχαιολογικών χώρων για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 35
1.  
  Τα Μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα της διατήρησης και συντήρησης της πολιτιστικής και της ιστορικής κληρονομιάς σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις της UΝΕSCΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλες διεθνείς συμφωνίες των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη
Άρθρο 36
1.  
  Τα Μέρη θα προσκαλούν αμοιβαία και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των αξιωματούχων και των επιστημόνων τους σε συνέδρια, διασκέψεις και συμπόσια που διοργανώνονται στις χώρες τους στον τομέα της συντήρησης αρχαιολογικών χώρων, αστικών χώρων, φυσικών χώρων και μνημειακών και πολιτικών αρχιτεκτονικών κτηρίων
Άρθρο 37
1.  
  Τα Μέρη θα διοργανώσουν φωτογραφικές εκθέσεις ιστορικών ή / και φυσικών μνημείων. Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την προθυμία τους να πραγματοποιήσουν εκθέσεις φωτογραφίας.
Άρθρο 38
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αρχαιολογικές εκδόσεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών τους. ΙΙΙ.ε. ΟΠΕΡΑ, ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ.
Άρθρο 39
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνικών ιδρυμάτων και ενώσεών τους και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλλιτεχνών, διευθυντών ορχήστρας, σολιστών και καλλιτεχνικών συνόλων, σε εμπορική ή μη εμπορική βάση
Άρθρο 40
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία την πραγματοποίηση συναυλιών της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ελλάδας με τούρκο σολίστα και της Προεδρικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Τουρκίας με έλληνα σολίστα. Τα Μέρη θα εμπνεύσουν την καθιέρωση σχέσης «Αδελφών Ορχηστρών» μεταξύ των ορχηστρών των μεγάλων πόλεών τους των ακτών του Αιγαίου, όπως της Σμύρνης και της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 41
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συνόλων τους σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ μουσικής, όπερας, θεάτρου, μπαλέτου και χορού που διεξάγονται στις χώρες τους. ΙΙΙ.στ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.
Άρθρο 42
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις διεθνείς εκδηλώσεις σε διάφορους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς τομείς και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ καλλιτεχνικών ιδρυμάτων
Άρθρο 43
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν αμοιβαία την ανταλλαγή εκθέσεων φωτογραφίας, γλυπτικής και ζωγραφικής
Άρθρο 44
1.  
  Τα Μέρη θα υποστηρίξουν την ανταλλαγή εκθέσεων των καλλιτεχνών τους στον τομέα των εικαστικών τεχνών και θα παράσχουν στους καλλιτέχνες διευκολύνσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν επισκέψεις και συναντήσεις με τους ομολόγους τους και με καλλιτεχνικά ιδρύματα. ΙV. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 45
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τους στους τομείς της νεολαίας και του αθλητισμού
Άρθρο 46
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές, ανταλλαγές και κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των ενώσεων, ιδρυμάτων και συνδέσμων τους στους τομείς της νεολαίας και του αθλητισμού. Αυτές οι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες θα ρυθμίζονται δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 47
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν την αμοιβαία συμμετοχή των νέων τους σε θερινές κατασκηνώσεις στις χώρες τους. Οι λεπτομέρειες της ανταλλαγής αυτής (αριθμός προσώπων, οργανωτικοί και οικονομικοί όροι) θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 48
1.  
  Τα Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά της διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους να υποστηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή με εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα παρόμοια μέσα. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 49
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατικών ιδρυμάτων ραδιοτηλεόρασής τους (ΕΡΤ και ΤRΤ). Βάσει του γεγονότος ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (ΕΒU), θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή προγραμμάτων πολιτισμού και επιστημών.
Άρθρο 50
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εφημερίδων, πρακτορείων τύπου και υπηρεσιών ενημέρωσης των δύο χωρών με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εντύπων. Επίσης, τα Μέρη θα υποστηρίξουν την αμοιβαία ανταλλαγή προσωπικοτήτων από τον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Άρθρο 51
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή των δύο χωρών με σκοπό την εμβάθυνση της αλληλοκατανόησης των λαών τους
Άρθρο 52
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ελεύθερη και βελτιωμένη διάδοση πληροφοριών μέσω της συνεργασίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας όπως η καλωδιακή τεχνολογία και οι δορυφόροι. VΙ. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.
Άρθρο 53
1.  
  Τα Μέρη θα υποστηρίξουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των λαών τους και την καθιέρωση σχέσεων «Αδελφών Πόλεων» μεταξύ πόλεων των δύο χωρών. VΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 54 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ α) Ανταλλαγή προσώπων"
1.  
  Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου (μετ’ επιστροφής) των προσώπων που θα αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας δε διαθέτει διεθνή αεροπορική πρόσβαση, η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει το τοπικό αεροπορικό εισιτήριο (μετ’ επιστροφής) μέχρι την πλησιέστερη πόλη που διαθέτει διεθνή αεροπορική πρόσβαση.
2.  
  Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών προγραμμάτων / σεμιναρίων της χώρας υποδοχής - 22.000 δραχμές την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσια αποζημίωση - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής - έξοδα μίας μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. Δε δικαιούνται να λάβουν αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία. - απαλλαγή από δίδακτρα. - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, μέχρι του ποσού των 30.000 δραχμών.
3.  
  Η Τουρκική Πλευρά θα παρέχει : - έξοδα διατροφής και διαμονής - έξοδα τοπικών μεταφορών
4.  
  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η χώρα υποδοχής θα παρέχει ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο στα πρόσωπα που θα την επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Δε θα καλύπτονται τα έξοδα μακροχρόνιας περίθαλψης και οδοντικών προσθέσεων.
5.  
  Αμφότερα τα Μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζουν το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ανάλογα με την αύξηση του κόστους διαβίωσης
 1. Ανταλλαγή υποτροφιών
Άρθρο 55 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ α) Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα μετακινήσεων και υποδοχής των προσώπων που θα πραγματοποιούν επισκέψεις σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής:"
1.  
  Η αποστέλλουσα πλευρά θα βαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα και την Άγκυρα / Κωνσταντινούπολη και επιστροφής από αυτήν. Σε περίπτωση που η έκθεση διοργανωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας υποδοχής, ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθεμάτων στο έδαφος της χώρας υποδοχής θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αφορωμένων ιδρυμάτων των Συμβαλλομένων Μερών.
2.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - 22.000 δραχμές την ημέρα για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης - εφάπαξ ποσό 30.000 δραχμών ανά επίσκεψη με την άφιξη για την κάλυψη εξόδων μετακινήσεων εντός Ελλάδος.
3.  
  Η Τουρκική Πλευρά θα παρέχει: - έξοδα διατροφής και διαμονής - έξοδα τοπικών μεταφορών Το παραλαμβάνον Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική κατάστασή τους χωρίς τη συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους.
4.  
  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η χώρα υποδοχής θα παρέχει ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο στα πρόσωπα που θα την επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Δε θα καλύπτονται τα έξοδα μακροχρόνιας περίθαλψης και οδοντικών προσθέσεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 1. Ανταλλαγή εκθέσεων
Άρθρο 56 "ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ α) Ανταλλαγή επιστημόνων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ειδοποι [...]"
1.  
  Το Μέρος που χορηγεί την υποτροφία θα ανακοινώνει τις προσφορές του κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
2.  
  Το αποστέλλον Μέρος θα αποστέλλει στο παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου του ιδίου έτους
3.  
  Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν : - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων - το πρόγραμμα της σχεδιαζόμενης έρευνας ή των σπουδών - πιστοποιητικό υγείας
4.  
  Το παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου
5.  
  Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 1. Θερινά προγράμματα Το αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου.
 2. Το παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την τελική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου.
 3. Όσον αφορά τους υποψηφίους για θερινά προγράμματα, είναι απαραίτητη στοιχειώδης γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής.
 4. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι υπότροφοι οφείλουν να παραδίδουν έγγραφη έκθεση σχετικά με τη διαμονή τους.
Άρθρο 57 "ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"
1.  
  ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ α) Ανταλλαγή προσώπων Τα πρόσωπα προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ανακοινώνει στο παραλαμβάνον Μέρος την πρότασή του τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει στο παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο αποστέλλον Μέρος την απόφασή του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του παραλαμβάνοντος Μέρους, το αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. β) Ανταλλαγή εκθέσεων Το αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το παραλαμβάνον Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης. Προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την έκθεση, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογο, κατάλογο αντικειμένων, φωτογραφίες κ.λπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια. Η άφιξη των εκθεμάτων στον τόπο του προορισμού τους θα γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια. ΙΧ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 58
1.  
  Όλες οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το παρόν Πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται δια της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Μερών
Άρθρο 59
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει τη δυνατότητα της συμφωνίας ή της πραγματοποίησης οποιωνδήποτε άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων που μπορεί να συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών δια της διπλωματικής οδού, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας
Άρθρο 60
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Το περιεχόμενο του επομένου Προγράμματος θα συζητηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005. Σε περίπτωση καθυστέρησης της υπογραφής νέου Προγράμματος, το παρόν Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή του νέου. Έγινε και υπεγράφη στην Αθήνα, στις 8 Νοεμβρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (υπογραφή) (υπογραφή) Χαράλαμπος Ροκανάς Αλή Τουιγκάν Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Πρεσβευτής της Δημοκρατίας της Διευθυντής Τμήματος Πολιτιστικών Τουρκίας στην Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ελληνική Δημοκρατία.
 • Της Συμφωνίας Πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Τουρκίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2000 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2929/2001 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 27 Ιουνίου 2001 Τεύχος Α΄.
 • Του νόμου 2929/2001 βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται βάσει της ανωτέρω Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ. 137/Α/1985).
 • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Προγράμματος εκ των διατάξεων του οποίου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την πολιτιστική συνεργασία 2001/2929 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία