Έγκριση του Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2002 - 2005. (Βουδαπέστη, 31.01.2002)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ουγγρική Πλευρά προτείνει την ίδρυση Μνημείου Τουρ Ιστβάν (Τόrr Ιstνΰn) στη Διώρυγα της Κορίνθου, ενώ η Ελληνική Πλευρά την κατασκευή μέσα στο κτήριο της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών στη Βουδαπέστη μνημείου προς τιμήν της ελληνικής οικογένειας Σίνα, η οποία συνεισέφερε στην ανέγερση του κτηρίου. Η Ελληνική Πλευρά συμφωνεί να αποστέλλει έγγραφα στην ελληνική γλώσσα στην Εθνική Ξενόγλωσση Βιβλιοθήκη, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό της ελληνικής μειονότητας της Ουγγαρίας με αναγνωστικό υλικό. Οι εθνικές βιβλιοθήκες των δύο χωρών θα ανταλλάσσουν βιβλία, περιοδικά, μικροφίλμ και πανομοιότυπα ιστορικών εγγράφων των δύο χωρών. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 2
1.  
  Όλες οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα εφαρμόζονται δια της διπλωματικής οδού Η διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι μέχρι επτά (7) ημέρες. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν τα Μέρη, δια της διπλωματικής οδού, άλλες ρυθμίσεις που θα κρίνουν επιθυμητές Αυτές οι υποτροφίες μπορούν να υποδιαιρούνται σε δύο (2) περιόδους διάρκειας πέντε (5) μηνών την καθεμία.
Άρθρο 4
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα ενημερώσει την Ουγγρική Πλευρά για τη δυνατότητα χορήγησης μίας (1) ακόμα υποτροφίας διάρκειας δέκα (10) μηνών το έτος σε έναν νέο Ούγγρο επιστήμονα για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα Οι όροι της παρουσίασης εκθέσεων θα συμφωνούνται απευθείας μεταξύ του αποστέλλοντος και του παραλαμβάνοντος ιδρύματος σε κάθε περίπτωση.
Άρθρο 5
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005, οπότε θα παραταθεί αυτομάτως μέχρι την υπογραφή νέου Εκτελεστικού Προγράμματος στην Αθήνα, εκτός αν κάποιο από τα δύο Μέρη ειδοποιήσει το άλλο εγγράφως έξι (6) μήνες νωρίτερα ότι δεν επιθυμεί να ανανεώσει το Πρόγραμμα. Έγινε και υπεγράφη στη Βουδαπέστη, στις 31 Ιανουαρίου 2002, σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική. (υπογραφή) (υπογραφή) Χαράλαμπος Ροκανάς Δρ Γκαμπόρ Ναράι - Ζάμπο Πρεσβευτής Υφυπουργός Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων ΥΠΕΞ Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Ουγγαρίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ) Για λογαριασμό της Ουγγρικής Πλευράς, την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο 1ο Μέρος Εκπαίδευση και Επιστήμη του παρόντος Προγράμματος έχει το Τμήμα Διεθνών Διμερών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών Γιόζεφ Έοτβος, ενώ για το 2ο Μέρος Βιβλιοθήκες και Αρχεία και το 3ο Μέρος Πολιτισμός θα αναλάβει πλήρη ευθύνη το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για λογαριασμό της Ελληνικής Πλευράς, το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο 1ο Μέρος Εκπαίδευση και Επιστήμη και το 2ο Μέρος Βιβλιοθήκες και Αρχεία, ενώ την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων που περιλαμβάνονται στο 3ο Μέρος Πολιτισμός έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Β) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ α) Αποστολή και φιλοξενία προσκεκλημένων καθηγητών / λεκτόρων και εμπειρογνωμόνων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το Παραλαμβάνον Μέρος δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το Αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος προσωπικά στοιχεία σχετικά με την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής), το προτεινόμενο πρόγραμμα και τη διάρκεια της παραμονής των προσώπων προς ανταλλαγή, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος την έγκρισή του τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης. Με τη λήψη της έγκρισης του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία της αναχώρησης τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη. β) Ανταλλαγή υποτρόφων 1.Το Μέρος που προσφέρει την υποτροφία θα διαβιβάζει τις προσφορές του και τα έντυπα των αιτήσεων κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους προσωπικούς φακέλους των προτεινόμενων υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν, στα Αγγλικά: - αίτηση - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων - πρόγραμμα σπουδών / έρευνας - πιστοποιητικό υγείας. 4.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την τελική έγκριση των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου. 5.Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική, για σπουδές στην Ελλάδα, και την Αγγλική ή τη Γερμανική, για σπουδές στην Ουγγαρία. Όσον αφορά τους υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές και στις δύο χώρες, πρέπει απαραιτήτως να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και να γνωρίζουν την Ελληνική, για σπουδές στην Ελλάδα. 6.Οι υπότροφοι που επισκέπτονται την κάθε χώρα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές για άδεια παραμονής που θα παρέχει στον κάτοχό της τη δυνατότητα πολλαπλών εισόδων στη χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της. 1)Θερινά προγράμματα Το Αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την τελική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου. Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2)Ανταλλαγή προσώπων 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα των εισιτηρίων των μελετητών, αντιπροσωπειών κ.λπ. που θα αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, για τη μετάβαση στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και την επιστροφή από αυτήν. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 65 ευρώ την ημέρα για διαμονή και ημερήσια αποζημίωση - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής - έξοδα μίας μονοήμερης ή διήμερης εκδρομής σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 3.Η ουγγρική πλευρά θα παρέχει τα εξής: - ημερήσια αποζημίωση 3.000 φιορινιών - κατάλληλο κατάλυμα. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο στα πρόσωπα που θα το επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή υποτρόφων 1.Η ουγγρική πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα των εισιτηρίων των Ούγγρων υποτρόφων που θα αποστέλλονται, για τη μετάβασή τους στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και την επιστροφή τους από αυτήν. 2.Οι έλληνες υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στην άλλη χώρα και επιστροφής από αυτήν. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 440 ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές - εφάπαξ ποσό 59 ευρώ για έξοδα διαμονής σε όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα και 88 ευρώ για όσους εγκαθίστανται στην επαρχία (δε δικαιούνται να λάβουν αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία) - απαλλαγή από δίδακτρα - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, μέχρι του ποσού των 88 ευρώ - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. 3.Η ουγγρική πλευρά θα παρέχει τα εξής: - μηνιαία αποζημίωση - κατάλληλο κατάλυμα - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού - απαλλαγή από δίδακτρα - έξοδα μετακινήσεων σε ουγγρικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Στην αρχή κάθε έτους ή σε περίπτωση αναπροσαρμογής, τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης και των υποτροφιών. 1)Θερινά προγράμματα 1.Όσον αφορά τους έλληνες υποτρόφους, τα έξοδα μετάβασης από τη χώρα τους θα καλύπτονται από τους δικαιούχους των υποτροφιών. Όλα τα άλλα έξοδα (πλήρης διατροφή και διαμονή, καθημερινά έξοδα) θα καλύπτονται από τη χώρα υποδοχής. 2.Όσον αφορά τους ούγγρους υποτρόφους, τα έξοδα μετάβασης από τη χώρα τους θα καλύπτονται από το Αποστέλλον Μέρος. Όλα τα άλλα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών προγραμμάτων και σεμιναρίων στη χώρα υποδοχής. Δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - Ανταλλαγή ειδικών Τα πρόσωπα προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ανακοινώνει στο Παραλαμβάνον Μέρος την πρότασή του τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει στο Παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα τους, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος την απόφασή του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής, της Γαλλικής ή της Γερμανικής. Τα έξοδα μετακινήσεων και υποδοχής των προσώπων που θα πραγματοποιούν επισκέψεις σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα βαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα του Παραλαμβάνοντος Μέρους και επιστροφής από αυτήν. 1)Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 65 ευρώ την ημέρα για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης - εφάπαξ ποσό 88 ευρώ ανά επίσκεψη, με την άφιξη, για την κάλυψη εξόδων μετακινήσεων εντός Ελλάδος. 3.Η ουγγρική πλευρά θα παρέχει: - ημερήσια αποζημίωση 3.000 φιορινιών - έξοδα μετακινήσεων εντός Ουγγαρίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαμονής - κατάλληλο κατάλυμα. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο στα πρόσωπα που θα το επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών συνόλων τους. Ανάλογα με τις δυνατότητές τους, θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε κάθε χώρα. Σε διεθνείς εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας, τα δύο Μέρη θα αλληλοενημερώνονται δια της διπλωματικής οδού, ένα έτος νωρίτερα, αν είναι δυνατό. Ουγγρικά φωνητικά σύνολα επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς χορωδιών στην Αθήνα, την Καρδίτσα, την Πρέβεζα και τη Ρόδο. Η Ουγγρική Πλευρά προτείνει την ελληνική συμμετοχή στις ακόλουθες εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Ουγγαρία: • Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Βουδαπέστης • Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ζόλταν Κόνταλι (Κοdΰly Ζοltΰn) (Κομλό) • Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδίας Δωματίου Μίσκολτς • Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Φεστιβάλ Συμποσιακού Τραγουδιού (Πετς).
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά προγράμματα μαθημάτων, εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα αρχίσουν την αμοιβαία διοργάνωση Εβδομάδας Κινηματογράφου. Τα Μέρη θα προσκαλέσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από έναν ή δύο (1 - 2) ειδικούς του κινηματογράφου για περίοδο μέχρι πέντε (5) ημερών τον καθένα, με σκοπό να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις και φεστιβάλ κινηματογράφου στην άλλη χώρα. Οι τεχνικές, οικονομικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν μέσω απευθείας επαφών μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων.
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και εκδόσεων που παρουσιάζουν σύγχρονους καλλιτέχνες μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών και θεατρικών ιδρυμάτων τους. Ο αριθμός των προσώπων που θα ανταλλαγούν καθώς και η διάρκεια της διαμονής τους θα ρυθμισθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων.
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιστορικών και αρχαιολογικών εκδόσεων, π.χ. καταλόγων αρχαιολογικών εκθέσεων, επιστημονικών περιοδικών και εκδόσεων στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. β) Τα Μέρη θα ανταλλάξουν εμπειρογνώμονες, για περίοδο μέχρι δέκα πέντε (15) ημερών συνολικά, για να ενημερωθούν αμοιβαία και ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στην εκπαίδευση για την αγορά εργασίας.
Άρθρο 9
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα ενισχύσει τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην Ουγγαρία παρέχοντας δασκάλους, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα προαγάγουν τη διδασκαλία της γλώσσας της κάθε χώρας. ΙV. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά εκφράζει την επιθυμία της να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στα παιδιά ελληνικής καταγωγής στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του ουγγρικού προγράμματος εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό θα παρέχει, κατόπιν αιτήματος της Ουγγρικής Πλευράς, σχολικά εγχειρίδια και άλλα σχετικά διδακτικά υλικά όπως χάρτες, διαφάνειες κ.λπ. προκειμένου να διευκολύνει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Άρθρο 12
1.  
  Η Ουγγρική Πλευρά εκφράζει την επιθυμία της να ενισχύσει η Ελληνική Πλευρά με εποπτικό υλικό τα σχολεία που προετοιμάζουν μαθητές για τις απολυτήριες εξετάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Αρχαία Ελληνικά και τα Νέα Ελληνικά. Η Ουγγρική Πλευρά εκφράζει την πρόθεσή της να εξακολουθήσει να παρέχει, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής μειονότητας που ζει στην Ουγγαρία, βιβλία, λογοτεχνικά και εξειδικευμένα έργα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης με υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα κατηχητικά σχολεία της κοινότητας ώστε να τα βοηθήσει στη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων τους.
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και ενημερωτικού υλικού με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών τους στην αναγνώριση της ισοτιμίας πιστοποιητικών, διπλωμάτων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας. ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
 • Τhe sending Ρarty will cοsts οf internatiοnal traνel tο and frοm the capital οf the receiνing Ρarty.
 • Τhe Greek Ρarty shall prονide: - 65 Εurο per day fοr hοtel and liνing expenses - a lump sum οf 88 Εurο, upοn arriνal, per νisit tο cονer cοsts οf traνels within Greece.
 • Τhe Ηungarian Ρarty shall prονide: - a daily allοwance οf ΗUF 3.000 - cοsts οf traνel within Ηungary, accοrding tο the apprονed prοgramme οf stay - apprοpriate accοmmοdatiοn.
 • Ιn case οf emergency, medical assistance free οf charge will be prονided by the receiνing Ρarty, in public hοspitals fοr persοns arriνing under the prονisiοns οf this Ρrοgramme. ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νο. Φ.093.18/897 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002 - 2005 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (εφεξής: τα Μέρη), επιθυμώντας να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις και τη συνεργασίας τους στους τομείς της παιδείας, των επιστημών, του πολιτισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του αθλητισμού, στο πνεύμα της Πολιτιστικής Συμφωνίας η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 1977 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, συμφώνησαν το ακόλουθο Πρόγραμμα για τα έτη 2000 - 2005. Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία