ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/4/ΑΣ670/Μ.5292

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει το Πρωτόκολλο της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6.7.2001 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Πράγα στις 4 Ιουλίου 1984 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1661/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 186 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 28.11.1986.
  • της από 13.6.1995 Υπουργικής Ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 138 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 29.6.1995 με την οποία επιβεβαίωνεται το μεταξύ της χώρας μας και της Σλοβακίας συμβατικό καθεστώς, ως τούτο συνεφωνήθη στη Μπρατισλάβα στις 2.6.1995.
  • το άρθρο 29Α του Ν. 1558 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • του υπ’ αριθ. 1558/1985 Νόμο «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1661 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία