Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τα έτη 2002 - 2004. Σόφια 12.6.2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ακαδημίας Αθηνών βάσει της υπογραφής απευθείας συμφωνίας και στο πλαίσιο των διαθέσιμων οικονομικών ‘πόρων των δύο επιστημονικών ιδρυμάτων
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών μέσω της ανταλλαγής ενημερωτικού υλικού και εμπειριών στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης, των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις - συνέδρια, διασκέψεις και συμπόσια που διοργανώνουν και θα διευκολύνουν τη συμμετοχή αντιπροσώπων της άλλης πλευράς
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε αμοιβαία βάση, τρεις (3) υποτροφίες για πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τους
2.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν αμοιβαία κάθε χρόνο πέντε (5) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών την καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονική έρευνα
3.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν αμοιβαία κάθε χρόνο έξι (6) υποτροφίες για συμμετοχή σε θερινά προγράμματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έξι (6) μέλη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους για περίοδο διάρκειας μέχρι οκτώ (8) ημερών το καθένα, με σκοπό την πραγματοποίηση διαλέξεων, την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση των επιστημονικών επαφών
Άρθρο 6
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, κάθε Μέρος θα προσκαλέσει τρεις (3) ερευνητές από το άλλο Μέρος για περίοδο διάρκειας μέχρι οκτώ (8) ημερών στον καθένα, με σκοπό τη συμμετοχή σε συνέδρια και συμπόσια που διοργανώνει και την καθιέρωση επαφών
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς στη διοίκηση της εκπαίδευσης και δύο (2) εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα, με σκοπό να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα του άλλου Μέρους
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με σκοπό την αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας, της γεωγραφίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στα σχολικά εγχειρίδια των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, θα συναντηθούν εμπειρογνώμονες των δύο Μερών μετά από την ανταλλαγή σχετικών σχολικών εγχειριδίων. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και ενημερωτικού υλικού με σκοπό τη διευκόλυνση της αναγνώρισης της ισοτιμίας διπλωμάτων, πιστοποιητικών και επιστημονικών πτυχίων από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της κάθε χώρας
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν λέκτορες της βουλγαρικής και της Ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού σε αμοιβαία βάση
Άρθρο 11
1.  
  Φοιτητές των δύο Μερών μπορούν να εγγράφονται, με δικά τους έξοδα, για. πλήρες πρόγραμμα σπουδών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της άλλης χώρας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής.
Άρθρο 12
1.  
  Τα παιδιά των μελών των αντίστοιχων διπλωματικών αποστολών εγγράφονται στα κρατικά και δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απαλλαγή από τα δίδακτρα για τη διάρκεια της θητείας των γονέων τους. Τα δυο Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, θα εξετάσουν την πιθανότητα να ικανοποιούν τις αιτήσεις μελών των αντίστοιχων διπλωματικών αποστολών τους για εγγραφή των παιδιών τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απαλλαγή από τα δίδακτρα. Οι φοιτητές αυτοί δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση υποτροφιών ή διαμονής σε φοιτητικές εστίες.
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, μετά από αίτηση, προγράμματα μαθημάτων και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματά τους
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μαθητών σε διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις - διαγωνισμούς, σε εθνικό ή βαλκανικό επίπεδο, σε διάφορα σχολικά μαθήματα, καθώς και σε πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργανώνονται στην κάθε χώρα
Άρθρο 15
1.  
  Η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο των διαθέσιμων οικονομικών μέσων της, θα χορηγεί μηνιαίες υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών- σεμιναρίων γλώσσας και πολιτισμού
Άρθρο 16
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες με σκοπό τη διαβαλκανική συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης
Άρθρο 17
1.  
  Τα δύο Μέρη θα συνεργασθούν στον τομέα της «δια βίου μάθησης» σύμφωνα με το Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 18
1.  
  Τα δύο Μέρη θα εξακολουθήσουν να ενθαρρύνουν τη διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού τους στην άλλη χώρα
Άρθρο 19
1.  
  Τα δύο Μέρη εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς να χρηματοδοτήσει την έκδοση Βαλκανικής Ανθολογίας, συλλογής λογοτεχνικών έργων μεταφρασμένων σε κάθε βαλκανική γλώσσα. ΙΙ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
Άρθρο 20
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών τους μέσω της ανταλλαγής βιβλίων, εκδόσεων και περιοδικών, καθώς και μικροταινιών και υλικού βιβλιοθήκης σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας
Άρθρο 21
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Κρατικών Αρχείων τους ανταλλάσσοντας αντίγραφα εγγράφων σε αμοιβαία βάση, συνεργαζόμενες σε αρχειακά προγράμματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος κ.λ.π. σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. ΙΙΙ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Άρθρο 22
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση επαφών μεταξύ των σχολών καλών τεχνών τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών για αναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολική βιβλιογραφία μαθητών και φοιτητών, καθώς και τη διοργάνωση θερινών σεμιναρίων, θερινών σχολείων και μαθημάτων τελειοποίησης (master classes) στον τομέα των τεχνών. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ.
Άρθρο 23
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως φεστιβάλ, διαγωνισμούς κ.λπ. που διοργανώνουν κσι θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή αντιπροσώπων της άλλης πλευράς σε αυτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε εκδήλωσης.
Άρθρο 24
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του θεάτρου, της μουσικής, της λαογραφίας και του χορού και τη συμμετοχή συνόλων, ερμηνευτών και ειδικών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από πρόσκληση των διοργανωτών
Άρθρο 25
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των καλών τεχνών και τη συμμετοχή αντιπροσώπων τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον τομέα αυτό. Για την προώθηση των έργων καλλιτεχνών της άλλης χώρας, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκθέσεων και επισκέψεων σε ιδιωτικές πινακοθήκες. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν μία (1) αντιπροσωπευτική έκθεση σε αμοιβαία βάση. Το θέμα και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 26
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση απευθείας επαφών μεταξύ των οικείων ιδρυμάτων τους που είναι αρμόδια για μουσειακές δραστηριότητες
Άρθρο 27
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών ιδρυμάτων τους που είναι αρμόδια για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς παρέχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξέταση, καταγραφή και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας και τα διεθνή έγγραφα στον τομέα αυτό, που έχουν υιοθετήσει τα δύο Μέρη. Σε περίπτωση αμοιβαίου ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος τα ιδρύματα αυτά θα ενθαρρύνουν: – την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και εμπειριών στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς – την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τη νομοθεσία του τομέα της διαφύλαξης της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς – την ανταλλαγή δύο (2) ειδικών σε εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης από τα αρμόδια κρατικά ιδρύματα για περίοδο διάρκειας μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα – την ανάπτυξη κοινών έργων στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων στον τομέα της διαφύλαξης της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς – την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης ειδικών στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς – την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σχετικά με συγκεκριμένους χώρους - μνημεία πολιτισμού, σε σύνδεση με τη διατήρηση, αναστήλωση και επισκευή τους.
Άρθρο 28
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες εκδοτικών οίκων για την έκδοση μεταφράσεων σύγχρονων λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας. Για το σκοπό αυτό, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος δύο (2) ειδικούς (εκδότες ή μεταφραστές) για περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση απευθείας επαφών μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Βουλγαρίας και του αντίστοιχου ιδρύματος της Ελλάδας.
Άρθρο 29
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία τη συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου που διοργανώνονται στην κάθε χώρα
Άρθρο 30
1.  
  Με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της παραγωγής ταινιών κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν: α) τη συμμετοχή αντιπροσώπων και κινηματογραφικών παραγωγών της κάθε χώρας σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται στην άλλη χώρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε εκδήλωσης β) τη διοργάνωση ημερών κινηματογράφου της κάθε χώρας στο έδαφος της άλλης χώρας. Οι όροι θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων Υ) την ανταλλαγή πληροφοριών και εκδόσεων σχετικά’ με την παραγωγή ταινιών.
Άρθρο 31
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κινηματογραφικών αρχείων τους
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σολ ιστών και καλλιτεχνικών συνόλων μέσω επαφών με τους ιμπρεσάριούς τους ή μέσω απευθείας επαφών
Άρθρο 33
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια σχύος του παρόντος Προγράμματος, εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς του πολιτισμού για συνολικά τριάντα πέντε (35) ημέρες και κάθε επίσκεψη δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες
Άρθρο 34
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η οποία διοργανώνεται με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. V. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 35
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν επαφές, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών τους μέσω συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΟΥΝΕΣΚΟ. VΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Άρθρο 36
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΟΥΝΕΣΚΟ, του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων
Άρθρο 37
1.  
  Τα δύο Μέρη θα συνεργασθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ που είναι ανοικτά για τα συνδεδεμένα κρατη-μέλη της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. VΙΙ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 38
1.  
  Τα δύο Μέρη θα παράσχουν συνδρομή για την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρικής Τηλεγραφικής Υπηρεσίας και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ)
Άρθρο 39
1.  
  Τα δύο Μέρη θα παράσχουν συνδρομή για την ανανέωση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Βουλγαρικού Εθνικού Ραδιοφώνου και της Βουλγαρικής Εθνικής Τηλεόρασης, αφενός, και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ), αφετέρου. VΙΙΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 40
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν απευθείας συνεργασία και επαφές μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νεολαίας των δύο χωρών. Επίσης, θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τη νεολαία, με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νέων και την προώθηση της ειρήνης.
Άρθρο 41
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής μέσω απευθείας επαφών μεταξύ των αρμόδιων αθλητικών αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής θα συμφωνηθεί απευθείας μεταξύ των προαναφερθεισών αρχών.
Άρθρο 42
1.  
  Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρηση της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο Μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επαναβεβαιώνουν τη βούληση τους να ενισχύσουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. ΙΧ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
Άρθρο 43
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη συνεργασία των εταίρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
Άρθρο 44
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές πολιτιστικές ανταλλαγές. Χ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 45
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει την πραγματοποίηση και άλλων εκδηλώσεων στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμούς η διαπραγμάτευση των οποίων θα γίνεται δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 46
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αφορά τις οικονομικές και τις γενικές διατάξεις του Προγράμματος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 47
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα συνάπτεται για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2002 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 και η ισχύς του θα παραταθεί μέχρι την υπογραφή νέου Προγράμματος, αλλά όχι για περισσότερο από έξι μήνες. Το παρόν Πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του. Έγινε και υπεγράφη στη Σόφια στις 12 Ιουνίου 2002 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Υπογραφή) (Υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ α) Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Απόστελλαν Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το Παραλαμβάνον Μέρος δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος στοιχεία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες που ομιλούν οι υποψήφιοι (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια της παραμονής των προσώπων προς ανταλλαγή, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος τη συγκατάθεση του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του Παραλαμβάνοντας Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία της αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. β) Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Το Μέρος που χορηγεί τις υποτροφίες θα τις προκηρύσσει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα αποστέλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν – βιογραφικό σημείωμα – επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων – πρόγραμμα της σχεδιαζόμενης έρευνας ή’ σπουδών – πιστοποιητικό υγείας. 4.Το Παραλάμβαναν Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.5.Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική. Η γλώσσα εργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας θα συμφωνείται μεταξύ του επιβλέποντος καθηγητή και του υποψηφίου. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και θα πρέπει να έχουν γίνει προηγουμένως δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 1)Θερινά προγράμματα Το Απόστελλον Μέρος θα διαβιβάζει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 30 lουνίου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2)Ανταλλαγή προσώπων 1.Το Αποστέλλον Μέρος ή οι υποψήφιοι που θα αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτουν τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. 2.Η βουλγαρική πλευρά θα παρέχει: – ημερήσια αποζημίωση και διαμονή σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της επίσκεψης – έξοδα μετακινήσεων στο έδαφός της αν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής. Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: – 75 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσια αποζημίωση – έξοδα μετακινήσεων σε Ελληνικό έδαφος, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα της επίσκεψης – έξοδα μίας μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. 2.Η βουλγαρική πλευρά θα παρέχει: – μηνιαία υποτροφία σύμφωνα με τις ισχύουσες οικονομικές διατάξεις – διαμονή σε φοιτητική εστία και γεύματα σε φοιτητική καντίνα έναντι πληρωμής – απαλλαγή από τα δίδακτρα – έξοδα μετακινήσεων στο έδαφος της, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: – μηνιαίο επίδομα 381,5 ευρώ για προπτυχιακούς υποτρόφους και 440 ευρώ για μεταπτυχιακούς υποτρόφους ή ερευνητές. – εφάπαξ ποσό 59 ευρώ για έξοδα διαμονής σε όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα και 88 ευρώ για όσους εγκαθίστανται στην επαρχία. Δεν δικαιούνται να λάβουν αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία. – απαλλαγή από τα δίδακτρα. – έξοδα μετακινήσεων σε Ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, μέχρι του ποσού των 88 ευρώ. 1)Θερινά προγράμματα 1.Οι υποψήφιοι θα καλύπτουν τα έξοδα μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής του θερινού προγράμματος και επιστροφής από αυτόν. 2.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει όλα τα υπόλοιπα έξοδα των θερινών προγραμμάτων (δίδακτρα, διαμονή και γεύματα, σύμφωνα με τους όρους κάθε θερινού προγράμματος και του. πολιτιστικού προγράμματος). Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή προσώπων Τα πρόσωπα προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Απόστελλαν Μέρος, το οποίο θα ανακοινώνει στο Παραλάμβαναν Μέρος την πρόταση του τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το Απόστελλον Μέρος θα παρέχει στο Παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος τη συγκατάθεση του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του Παραλαμβάνοντος Μέρους, – το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 2)Ανταλλαγή εκθέσεων Το Απόστελλον Μέρος θα ενημερώνει το Παραλαμβάνον Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης. Προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την έκθεση, το Απόστελλον Μέρος θα παρέχει ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογο, κατάλογο αντικειμένων, φωτογραφίες κ.λ.π.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια. Η άφιξη των εκθεμάτων στον τόπο του προορισμού τους θα γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Εκθέσεις εθνικής αξίας θα διοργανώνονται μόνο βάσει ειδικής συμφωνίας που θα υπογράφουν τα αντίστοιχα αρμόδια ιδρύματα των δύο χωρών. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα μετακινήσεων και παραμονής των προσώπων που θα πραγματοποιούν επισκέψεις σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής: 1) Τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα του Παραλαμβάνοντος Μέρους και επιστροφής από αυτήν θα καλύπτονται από το Απόστελλον Μέρος. 2.Η βουλγαρική πλευρά θα παρέχει: – ημερήσια αποζημίωση και διαμονή σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της επίσκεψης – έξοδα μετακινήσεων στο έδαφος της, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής. Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: – 75 ευρώ την ημέρα για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης – εφάπαξ ποσό 88 ευρώ ανά επίσκεψη, με την άφιξη, για την κάλυψη εξόδων μετακινήσεων εντός Ελλάδος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει: – τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης στον πρώτο τόπο και επιστροφής από τον τελευταίο τόπο φιλοξενίας της έκθεσης – τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη μεταφορά και τη διεξαγωγή της έκθεσης – τα έξοδα μετάβασης επιτρόπου στον πρώτο τόπο και επιστροφής του από τον τελευταίο τόπο φιλοξενίας της έκθεσης. 2.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει: – τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης στο έδαφος της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που διοργανωθεί σε περισσότερες από μία πόλεις – τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών, των εξόδων ενοικίασης των αιθουσών, της ασφάλειας, της τεχνικής υποστήριξης (χώρων αποθήκευσης, εργασιών εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, διάλυσης της έκθεσης, της εκτύπωσης εκδόσεων όπως αφίσες, προσκλήσεις και κατάλογοι). – ημερήσια αποζημίωση και διαμονή επιτρόπου σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της επίσκεψης. 3.Σε περίπτωση ζημιάς, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο Αποστέλλον Μέρος όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την αιτία της για να το διευκολύνει να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική Εταιρεία. Το Παραλαμβάνον Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική κατάσταση τους χωρίς τη συγκατάθεση του Αποστέλλοντος Μέρους. Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας που απειλεί τη ζωή επισκέπτη, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη για την εξάλειψη του κινδύνου κατά της ζωής του. Κάθε άλλη ιατρική βοήθεια θα παρέχεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. ΣΤ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Τα δύο Μέρη θα απαλλάσσουν τους πολίτες της άλλης χώρας από την πληρωμή αμοιβών για τη διαμονή ή την παράταση της διαμονής τους όταν αυτό γίνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31.5.1973 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 474/1976 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 306 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ του έτους 1976.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/474 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία