ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/03.04.2002

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2485/31.1.2002 Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ι.1. Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (Ε.Π.Π.) επιτρέπεται να συστήνονται και να λειτουργούν μόνο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην κατ επάγγελμα παροχή δανείων ή πιστώσεων. 2.Ο όρος Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην επωνυμία του νομικού προσώπου που λαμβάνει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης. 3.Επιτρεπόμενες δραστηριότητες. 1)Επιτρέπεται η εκ μέρους των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων παροχή δανείων ή πιστώσεων πάσης μορφής σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών τους αναγκών. 2)Οι Ε.Π.Π. μπορούν, παράλληλα προς την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς τους, μετά από ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος: i) να ασκούν δραστηριότητες επικουρικού προς την κύρια δραστηριότητά τους χαρακτήρα. ii) να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών εταιρειών καθώς και επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες λειτουργικές ή άμεσα βοηθητικές του κύριου αντικειμένου της Ε.Π.Π. 3)Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση αποδοχής από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2076/1992, όπως ισχύει, αφορά και τις Ε.Π.Π. ΙΙ. Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων. 1.Για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ε.Π.Π. απαιτείται η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά σε μη συνδεδεμένο με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα. Το ύψος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται, κατ ελάχιστο: 1)προκειμένου για εταιρείες που ιδρύονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2002, σε ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ελάχιστου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και 2)προκειμένου για εταιρείες που ιδρύονται από την 1η Ιανουαρίου 2003 και εφεξής, σε ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ελάχιστου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της ως άνω κατηγορίας πιστωτικών ιδρυμάτων. 2.Οι εταιρείες που θα συσταθούν εντός της μεταβατικής περιόδου της παραγρ. 1(α) οφείλουν να προβούν σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους μέχρι του ποσού της παραγρ. 1(β) το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία παροχής από την Τράπεζα της Ελλάδος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. 3.Η υποβολή της αίτησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ε.Π.Π. πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Γνωστοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό ίδρυση Ε.Π.Π. 2)Υποβολή από τους κυριότερους μετόχους των ακολούθων στοιχείων: i) Συμπληρωμένο ενυπόγραφο ερωτηματολόγιο που διατίθεται από τη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης της Τράπεζας της Ελλάδος (υπόδειγμα Α΄ για τα φυσικά πρόσωπα, υπόδειγμα Β΄ για τα νομικά πρόσωπα), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών. ii) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄ (προκειμένου περί μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα). iii) Πιστοποιητικό μη κηρύξεως σε πτώχευση. iν) Δήλωση για την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία θα αποκτήσουν τις μετοχές τους. ν) Προκειμένου περί μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που άμεσα η έμμεσα ελέγχουν τα νομικά αυτά πρόσωπα, με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης να γνωστοποιείται αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε αλλαγή των εν λόγω φυσικών προσώπων. Διευκρινίζεται ότι, για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης, ως κυριότεροι μέτοχοι νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν το καθένα, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Π.Π. ή επί των δικαιωμάτων ψήφου. Όταν ο αριθμός των μετόχων, ο καθένας εκ των οποίων κατέχει ποσοστό 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Π.Π. ή επί των δικαιωμάτων ψήφου, είναι μικρότερος από 10, τότε ως κυριότεροι μέτοχοι νοούνται οι 10 μέτοχοι με το μεγαλύτερο ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου ή επί των δικαιωμάτων ψήφου. 3)Γνωστοποίηση δύο τουλάχιστον προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της Ε.Π.Π. καθώς και ενός προσώπου που θα έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου της Ε.Π.Π. Για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο έως την έναρξη λειτουργίας της Ε.Π.Π., τα ακόλουθα στοιχεία: i) Τα υπό στοιχεία β.(i), β.(ii) και β.(iii) της παρούσας παραγράφου (ΙΙ/3) δικαιολογητικά. ii) Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πληροφορίες για την κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. iii) Δύο συστατικές επιστολές για το κάθε πρόσωπο, οι οποίες δεν θα προέρχονται από μετόχους, υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υποψήφια στελέχη της υπό ίδρυση Ε.Π.Π. 4)Γνωστοποίηση (i) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Π., (ii) των υπό στοιχεία β.(i), β.(ii) και β.(iii) της παρούσας παραγράφου (ΙΙ/3) δικαιολογητικών καθώς και (iii) στοιχείων για την επαγγελματική τους απασχόληση. 5)Καθορίζεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπό ίδρυση Ε.Π.Π. θα συμμετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας της. 6)Υποβολή σχεδίου καταστατικού της υπό ίδρυση Ε.Π.Π. 7)Υποβολή μελέτης σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει και πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης των εργασιών της υπό ίδρυση Ε.Π.Π. κατά τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας της. Η μελέτη θα στηρίζεται στη διερεύνηση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς και θα περιγράφει τις μεθόδους και τον τρόπο δραστηριοποίησης σ αυτήν, συνεκτιμώντας και την ενοποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνονται επίσης: i) Προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών. ii) Ανάλυση της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης της Ε.Π.Π., καθώς και τον αριθμό, τη σύνθεση και τα προσόντα του προσωπικού. iii) Περιγραφή του λογιστικού σχεδίου, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών, και του συστήματος πληροφόρησης της διοίκησης της Ε.Π.Π., καθώς και των προσόντων του προσωπικού που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες της. iν) Περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και του συστήματος ελέγχου της ορθής λειτουργίας του. ν) Στοιχεία για την προβλεπόμενη εξέλιξη του δείκτη φερεγγυότητας κατά τα πρώτα τρία (3) έτη από την έναρξη της λειτουργίας της Ε.Π.Π. νi) Περιγραφή του συστήματος άντλησης πληροφοριών για τους πελάτες της Ε.Π.Π. και τους οφειλέτες της. Ειδικότερα, προς εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, οι Ε.Π.Π. πριν από την έναρξη λειτουργίας τους θα έχουν διασφαλίσει συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά και την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών. 8)Υποβολή των Κανονισμών: i) Εσωτερικής λειτουργίας, ii) Πιστοδοτήσεων και καθυστερήσεων, iii) Εσωτερικού ελέγχου. 4.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αναληθή ή παραπλανητικά, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Ε.Π.Π. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλονται σε αυτήν. ΙΙΙ. Κανόνες άσκησης δραστηριότητας 1.Οι πιστώσεις μπορούν να παρέχονται από τις Ε.Π.Π. προς φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ, παράγρ. 1 και 2 της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύουν (τελευταία σχετική ΠΔ/ΤΕ 2466/25.7.2000), το δε επιτόκιο καθορίζεται ελεύθερα με βάση τα ισχύοντα για τις τραπεζικές πιστοδοτήσεις. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα παροχής πιστώσεων για την κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων. 2.Οι Ε.Π.Π. οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1969/8.8.91, όπως ισχύει, της Εγκυκλίου Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος υπ. αριθμ. 21/24.10.1995 σχετικά με την ενημέρωση των συναλλασσομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΙV. Κανόνες προληπτικής εποπτείας 1.Ίδια Κεφάλαια. 1)Ως Ίδια Κεφάλαια των Ε.Π.Π., για τους σκοπούς άσκησης εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2053/1992, όπως ισχύει. 2)Το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων της Ε.Π.Π. πρέπει καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της να μην είναι κατώτερο από το εκάστοτε απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο κεφ. ΙΙ, παράγρ. 1 της παρούσας. 2.Συντελεστής φερεγγυότητας. 1)Για τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας των Ε.Π.Π. εφαρμόζονται, κατ αναλογία, οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2054/1992, όπως ισχύει. 2)Το ύψος του συντελεστή φερεγγυότητας των Ε.Π.Π. δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δέκα τοις εκατό (10%). 3.Στοιχεία ρευστότητας. Οι Ε.Π.Π. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία ρευστότητας ανάλογα προς αυτά που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2156/10.12.92. 4.Όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2 και 3 θα εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88, όπως ισχύει. 5.Προβλέψεις. Οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/1999 Επάρκεια προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Ε.Π.Π., 6.Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου, όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως και στις Ε.Π.Π. 7.Λογιστικό σχέδιο. Οι Ε.Π.Π. θα εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών. V. Ανάκληση άδειας λειτουργίας - Κυρώσεις. Όσον αφορά τις κυρώσεις και την ανάκληση αδείας λειτουργίας των Ε.Π.Π. εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 8 και 22 του Ν. 2076/92, όπως ισχύει και απόφ. ΕΝΠΘ 595/2/27.6.97). VΙ. Λοιπές Διατάξεις 1.Οι Ε.Π.Π. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία και πληροφορίες ανάλογα με αυτά που προβλέπονται για τα πιστωτικά ιδρύματα από την απόφ. ΕΝΠΘ 485/8/7.10.91, τις ΠΔ/ΤΕ 2441/29.1.99 και 2458/1.3.2000, όπως ισχύουν, καθώς και την παρ. 2 της απόφ. ΕΝΠΘ 473/16/20.5.91. 2.Κάθε μεταβολή των στοιχείων του κεφ. ΙΙ γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 5 ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης των εξουσιοδοτημένων καταστατικών οργάνων της εταιρείας. Οι μεταβολές ειδικότερα που αφορούν: i) τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Π., με τις οποίες καθορίζεται ο σκοπός της, καθώς και ii) τα πρόσωπα που συγκαταλέγονται στους κυριότερους μετόχους της, κατά την έννοια του Κεφ. ΙΙ.3.β της παρούσας, ή είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της, προϋποθέτουν την προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 3.Για την ίδρυση υποκαταστημάτων των Ε.Π.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την απόφ. ΕΝΠΘ 505/8/92, όπως ισχύει. 4.Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Ε.Π.Π., που καθορίζονται με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η περαιτέρω εξειδίκευση των στοιχείων που οι Ε.Π.Π. οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας, ανατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Λουκάς Παπαδήμος Φ
 • τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92, 2054/18.3.92, 2438/6.8.98, 2442/29.1.99, όπως ισχύουν, που αφορούν στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • την απόφ. ΕΝΠΘ 473/16/20.5.91, σχετικά με την έκδοση και διάθεση από τα πιστωτικά ιδρύματα πιστωτικών δελτίων (καρτών) χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, ι
 • τις προβλεπόμενες από την απόφ. 485/8/7.10.91, τις ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88, 2458/1.3.2000, 2441/29.1.1999, όπως ισχύουν, υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 • την απόφ. ΕΝΠΘ 595/2/27.6.97 περί υποβολής κυρώσεων στα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 • την απόφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92, όπως ισχύει, που αφορά στα κριτήρια εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος περιπτώσεων ίδρυσης από πιστωτικά ιδρύματα νέων υπηρεσιακών μονάδων,
 • τη σκοπιμότητα καθορισμού πλαισίου εποπτείας της δραστηριότητας παροχής πιστώσεων από μη πιστωτικά ιδρύματα, που να ανταποκρίνεται στους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και στους αντίστοιχους κινδύνους που αναλαμβάνουν,
 • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α,
 • το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 2548/1997,
 • τις διατάξεις του Ν. 2076/1992, όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 4, παράγρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παράγρ. 2 του Ν. 2937/2001, σύμφωνα με το οποίο για την κατ επάγγελμα χορήγηση δανείων ή πιστώσεων προς το κοινό από μη πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, οι όροι για τη χορήγηση της οποίας καθορίζονται με Πράξη του Διοικητή της, καθώς και τα άρθρα 6, 8, 18 και 22,
 • τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής άδειας ίδρυσης πιστωτικού ιδρύματος,
 • τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001 σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2156/10.12.92 σχετικά με την υποβολή στοιχείων ρευστότητας εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • τις διατάξεις του Π.Δ. 384/31.12.92, περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες,
 • τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και ιδίως το κεφ Δ παράγρ. 1 και 2, όπως έχει συμπληρωθεί με την ΠΔ/ΤΕ 2466/25.7.2000,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1313 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1379 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2053 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2053 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2054 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2156 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/2438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2438 1998
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2442 1999
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000/2466 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2466 2000
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/2471 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2471 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία