ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2495/28.5.2002 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2458/1.3.2000). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με την Πράξη αυτή αποσιωπείται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1650/1986 και συγχρόνους η συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 «σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος» και κατ’ επέκταση με την Οδηγία 96/62/ΕΚ [άρθρα 4 (παρ.6 και 7) 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11] του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρ. Κοινοτήτων «για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος» που έχουν δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (ΕΕL 163/41/29.6.1999 και ΕΕL 296/55/21.11.96) αντίστοιχα ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον» τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος με: α) Τον καθορισμό οριακών τιμών και, εφόσον απαιτείται, ορίων συναγερμού για τις συγκεντρώσεις των ως άνω ρύπων. β) Την εκτίμηση των ως άνω συγκεντρώσεων βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων. γ) Τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις συγκεντρώσεις αυτές και την εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού. δ) Τη διατήρηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, όταν είναι καλή και τη βελτίωση της στις άλλες περιπτώσεις, όσον αφορά τους ως άνω ρύπους.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:"
1.  
  «Αέρας του περιβάλλοντος»: ο εξωτερικός αέρας της τροπόσφαιρας, εξαιρουμένου του αέρα στους χώρους εργασίας
2.  
  «Ρύπος»: κάθε ουσία η οποία διοχετεύεται αμέσως ή εμμέσως από τον άνθρωπο στον αέρα του περιβάλλοντος και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον στο σύνολό του
3.  
  «Επίπεδο»: η συγκέντρωση ενός ρύπου στον αέρα του περιβάλλοντος ή η εναπόθεσή του σε μια επιφάνεια σε δεδομένη χρονική στιγμή
4.  
  «Εκτίμηση»: κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό, την πρόβλεψη ή την εκτίμηση του επιπέδου ενός ρύπου στον αέρα του περιβάλλοντος
5.  
  «Οριακή τιμή»: ένα επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο σύνολο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις
6.  
  «Όριο συναγερμού»: ένα επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ακόμα και αν η έκθεση είναι βραχύχρονη, και κατά το οποίο οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν αμέσως τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης
7.  
  «Περιθώριο ανοχής»: το ποσοστό της οριακής τιμής κατά το οποίο επιτρέπεται να γίνεται υπέρβαση της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πράξης
8.  
  «Ζώνη»: οριοθετημένο από τις αρμόδιες αρχές τμήμα του εδάφους
9.  
  «Οικισμός»: μια ζώνη με συγκέντρωση πληθυσμού άνω των 250.000 κατοίκων ή, όταν η συγκέντρωση πληθυσμού είναι κατώτερη ή ίση προς 250.000 κατοίκους, με πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο η οποία να δικαιολογεί την ανάγκη εκτίμησης και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.
10.  
  «Οξείδια του αζώτου»: το άθροισμα του μονοξειδίου του αζώτου και του διοξειδίου του αζώτου, προστιθέμενα ως μέρη ανά δισεκατομμύριο και εκφραζόμενα ως διοξείδιο του αζώτου σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο
11.  
  «ΑΣ10»: τα σωματίδια που διέρχονται δια στομίου κατά μέγεθος διαλογής το οποίο συγκρατεί το 50% των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10μm
12.  
  «ΑΣ2,5»: τα σωματίδια που διέρχονται δια στομίου κατά μέγεθος διαλογής το οποίο συγκρατεί το 50% των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 2,5μm
13.  
  «Ανώτερο όριο εκτίμησης»: επίπεδο, καθοριζόμενο στο παράρτημα V, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση ενός συνδυασμού μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παραγ. 6) της παρούσας Πράξης.
14.  
  «Κατώτερο όριο εκτίμησης»: επίπεδο, καθοριζόμενο στο παράρτημα V, κάτω του οποίου επιτρέπεται μόνον η χρήση τεχνικών προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παραγ. 6) της παρούσας Πράξης.
15.  
  «Φυσικά φαινόμενα»: οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι σεισμικές δονήσεις, οι γεωθερμικές δραστηριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, τα περιστατικά ισχυρών ανέμων ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με τον ατμοσφαιρικό αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές
16.  
  «Σταθερές μετρήσεις»: οι μετρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 4) της παρούσας Πράξης και.
17.  
  «Αρμόδιες αρχές»: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις αρμόδιες για θέματα Περ/ντος Υπηρεσίες της Περιφέρειας όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 3277/209/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β~ 180).
Άρθρο 3 "Διοξείδιο του θείου"
1.  
  Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στον αέρα του περιβάλλοντος όπως εκτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 10 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο μέρος Ι του Παραρτήματος Ι πέραν από τις καθοριζόμενες στο μέρος αυτό ημερομηνίες
2.  
  Τα περιθώρια ανοχής που καθορίζονται στο μέρος Ι του Παραρτήματος Ι εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας Πράξης
3.  
  Το όριο συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στον αέρα του περιβάλλοντος, καθορίζεται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος Ι
4.  
  Προκειμένου να συνδράμουν την Επιτροπή Ε.Κ. στη σύνταξη της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 της Οδηγίας 1999/30/ΕΚ οι αρμόδιες αρχές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, καταγράφουν, εφόσον απαιτείται, στοιχεία για τις μέσες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου επί δεκάλεπτο από ορισμένους σταθμούς μέτρησης που επιλέγει, ώστε τα στοιχεία να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του αέρα σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πηγές εκπομπών και στους οποίους μετρώνται οι ωριαίες συγκεντρώσεις. Παράλληλα με την παροχή στοιχείων για τις ωριαίες συγκεντρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή Ε.Κ., για τους επιλεγέντες αυτούς σταθμούς μέτρησης, τον αριθμό των επί δεκάλεπτο συγκεντρώσεων που υπερβαίνουν τα 500 μg/m3, τον αριθμό ημερών εντός του ημερολογιακού έτους κατά τις οποίες συνέβη αυτό, τον αριθμό αυτών των ημερών κατά τις οποίες οι ωριαίες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου υπερέβησαν ταυτόχρονα τα 350 μg/m3, και τις μέγιστες επί δεκάλεπτο σημειωθείσες συγκεντρώσεις.
5.  
  Οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής του Νομού δύνανται να ορίζουν ζώνες ή οικισμούς, εντός των οποίων σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που αναφέρονται στο μέρος Ι του Παραρτήματος 1, λόγω συγκεντρώσεων του διοξειδίου του θείου στον αέρα του περιβάλλοντος, που οφείλονται σε φυσικές πηγές. Στην περίπτωση αυτή το ΥΠΕΧΩΔΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή Ε.Κ. κατάλογο αυτών των ζωνών ή οικισμών συνοδευόμενο από πληροφορίες σχετικά με τις εντός αυτών συγκεντρώσεις και τις πηγές διοξειδίου του θείου. Όταν ενημερώνεται η Επιτροπή Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 11 το ΥΠΕΧΩΔΕ παρέχει την αναγκαία αιτιολόγηση, ώστε να αποδεικνύεται ότι οι υπερβάσεις οφείλονται σε φυσικές πηγές. Μέσα σε αυτές τις ζώνες ή οικισμούς οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν σχέδια δράσης σύμφωνα με το άρθρο 7 όταν οι ως άνω οριακές τιμές σημειώνουν υπέρβαση λόγω ανθρωπογενών εκπομπών.
Άρθρο 4 "Διοξείδιο του αζώτου και οξείδια του αζώτου"
1.  
  Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου και εφόσον απαιτείται, οξειδίων του αζώτου στον αέρα του περιβάλλοντος όπως εκτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 10 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ πέραν από τις καθοριζόμενες στο μέρος αυτό ημερομηνίες
2.  
  Τα περιθώρια ανοχής που καθορίζονται στο μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας Πράξης
3.  
  Το όριο συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου στον (λέρα του περιβάλλοντος καθορίζονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ
Άρθρο 5 "Σωματίδια"
1.  
  Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις σωματιδίων (ΑΣ10) στον αέρα του περιβάλλοντος, όπως εκτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 10 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ πέραν από τις καθοριζόμενες στο Παράρτημα αυτό ημερομηνίες
2.  
  Τα περιθώρια ανοχής που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας Πράξης
3.  
  Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών μέτρησης ώστε να παρέχονται στοιχεία σχετικά με τις συγκεντρώσεις ΑΣ2,5. Ο αριθμός και η θέση των σταθμών μέτρησης ΑΣ2,5 επιλέγονται κατά τρόπο, ώστε τα στοιχεία να είναι αντιπροσωπευτικά των συγκεντρώσεων ΑΣ2,5. Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει κατά το δυνατόν να συνδυάζονται με σημεία δειγματοληψίας για τα ΑΣ10. Το ΥΠΕΧΩΔΕ διαβιβάζει κάθε χρόνο στην Επιτροπή Ε.Κ. μέσα σε εννέα μήνες μετά το τέλος κάθε έτους, τον αριθμητικό μέσο, το διάμεσο, το 98ο εκατοστημόριο και τη μέγιστη συγκέντρωση που υπολογίζονται από τις μετρήσεις ΑΣ2,5 επί 24 ώρες εντός του έτους αυτού. Το 98ο εκατοστημόριο υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο μέρος 4 του Παραρτήματος Ι της Απόφασης 97/101/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1977, «για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη».
4.  
  Τα σχέδια δράσης για τα ΑΣ10 που καταρτίζουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και οι γενικές στρατηγικές για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 αποσκοπούν επίσης στη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ2,5
5.  
  Όταν σημειώνεται υπέρβαση των ως άνω οριακών τιμών λόγω συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον αέρα του περιβάλλοντος, που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα, και η υπέρβαση αυτή συνεπάγεται συγκεντρώσεις υπερβαίνουσες σημαντικά τα συνήθη βασικά επίπεδα από φυσικές πηγές, το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Επιτροπή Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 11 και παρέχει την αναγκαία αιτιολόγηση ώστε να αποδεικνύεται ότι οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν σχέδια δράσης σύμφωνα με το άρθρο 7, όταν οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημειώνουν υπέρβαση οφειλόμενη σε άλλες, εκτός από τις φυσικές αιτίες.
6.  
  Οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής του Νομού δύνανται να ορίζουν ζώνες ή οικισμούς εντός των οποίων οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημειώνουν υπέρβαση λόγω συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον αέρα του περιβάλλοντος, οφειλομένων στην επαναιώρηση σωματιδίων μετά τη χειμερινή επίστρωση των οδών με άμμο. Το ΥΠΕΧΩΔΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή Ε.Κ. κατάλογο αυτών των ζωνών ή οικισμών, συνοδευόμενο από πληροφορίες για τις εντός αυτών συγκεντρώσεις και τις πηγές ΑΣ10. Το ΥΠΕΧΩΔΕ όταν ενημερώνει την Επιτροπή Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 11 παρέχει την αναγκαία αιτιολόγηση, ώστε να αποδεικνύεται ότι οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται στα επαναιωρούμενα αυτά σωματίδια, και ότι έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων. Εντός των ως άνω ζωνών ή οικισμών, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν σχέδια δράσης σύμφωνα με το άρθρο 7 μόνον όταν οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημειώνουν υπέρβαση λόγω επιπέδων ΑΣ10 μη οφειλομένων στη χειμερινή επίστρωση των οδών με άμμο.
Άρθρο 6 "Μόλυβδος"
1.  
  Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος, όπως εκτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 10 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV πέραν από τις καθοριζόμενες στο Παράρτημα αυτό ημερομηνίες
2.  
  Τα περιθώρια ανοχής που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας Πράξης
Άρθρο 7 "Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών"
1.  
  Το ΥΠΕΧΩΔΕ καταρτίζει κατάλογο των ζωνών και των οικισμών όπου τα επίπεδα ενός ή περισσοτέρων ρύπων από τους αναφερόμενους στην παρούσα Πράξη (διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξείδια του αζώτου, σωματίδια και μόλυβδος):
 1. υπερβαίνουν την οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής,
 2. κυμαίνονται μεταξύ της οριακής τιμής και της οριακής τιμής προσαυξημένης κατά το περιθώριο ανοχής
2.  
  Στις ζώνες και τους οικισμούς της παραγ. 1 (α) οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την εκπόνηση ή την εφαρμογή σχεδίου ή προγράμματος για την επίτευξη της οριακής τιμής μέσα στην οριζόμενη προθεσμία. Το ως άνω σχέδιο ή πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Χ συμπεριλαμβανομένων των μέτρων (νομοθετικών ή διοικητικών) μείωσης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος και μέτρων αναστολής των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υπέρβαση των οριακών τιμών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η κυκλοφορία αυτοκινήτων.
3.  
  Στις ζώνες και τους οικισμούς της παραγ. 1 (α) όταν διαπιστώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών περισσοτέρων του ενός ρύπου, οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν ολοκληρωμένο σχέδιο ή προγράμματα που να καλύπτουν όλους τους εν λόγω ρύπους. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Χ συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (2).
4.  
  Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των οριακών τιμών ή/και των ορίων συναγερμού, οι αρμόδιες αρχές εκπονούν σχέδια δράσης με βραχυπρόθεσμα μέτρα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης και να περιορισθεί η διάρκειά του. Τα σχέδια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα ελέγχου και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υπέρβαση των οριακών τιμών, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
Άρθρο 8
1.  
  Απαιτήσεις σε περίπτωση μη υπέρβασης της οριακής τιμής/ή και των ορίων συναγερμού Το ΥΠΕΧΩΔΕ καταρτίζει κατάλογο των ζωνών και των οικισμών όπου τα επίπεδα των ρύπων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές. Στις ζώνες και τους οικισμούς αυτούς οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής του Νομού μεριμνούν κυρίως μέσω του συστήματος της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει, για τη διατήρηση των επιπέδων των ρύπων κάτω από τις οριακές τιμές ώστε να συνδυάζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα του αέρα με τη σταθερή ανάπτυξη.
Άρθρο 9
1.  
  Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής του Νομού ενημερώνουν το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο όπως μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του τύπου. Τα ως άνω μέτρα σε περίπτωση που δεν λαμβάνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ γνωστοποιούνται στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή Ε.Κ. πληροφορίες σχετικά με τα σημειωθέντα επίπεδα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ή των επεισοδίων ρύπανσης το αργότερο τρεις μήνες μετά την επέλευσή τους. Παράλληλα καταρτίζει κατάλογο με τις στοιχειώδεις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας Πράξης.
Άρθρο 10 "Εκτίμηση των συγκεντρώσεων"
1.  
  Οι μετρήσεις για το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τα σωματίδια και το μόλυβδο, είναι υποχρεωτικές στις ακόλουθες ζώνες: – στους οικισμούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 της υπ’ αριθ. 3277/209/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β~ 180), – στις ζώνες όπου τα επίπεδα κυμαίνονται μεταξύ των οριακών τιμών και των επιπέδων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, και – στις λοιπές ζώνες όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές.
2.  
  Η κατάταξη κάθε ζώνης ή οικισμού που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος V. Η κατάταξη αυτή επανεξετάζεται νωρίτερα σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των δραστηριοτήτων που επιδρούν στις συγκεντρώσεις των ως άνω ρύπων στον αέρα του περιβάλλοντος.
3.  
  Το ανώτερο και το κατώτερο όριο εκτίμησης του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου, των σωματιδίων και του μολύβδου καθορίζονται στο μέρος Ι του Παραρτήματος V
4.  
  Τα κριτήρια καθορισμού της θέσης των σημείων δειγματοληψίας για τη μέτρηση διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ. Ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις συγκεντρώσεων κάθε επιμέρους ρύπου ορίζεται στο Παράρτημα VΙΙ. Τα σημεία δειγματοληψίας εγκαθίστανται σε κάθε ζώνη ή οικισμό, εντός των οποίων απαιτείται μέτρηση, εάν οι σταθερές μετρήσεις είναι η μόνη πηγή στοιχείων για τις συγκεντρώσεις σ’ αυτές.
5.  
  Στις ζώνες και στους οικισμούς, εντός των οποίων οι πληροφορίες από τους σταθμούς σταθερής μέτρησης συμπληρώνονται με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως η καταγραφή εκπομπών, οι μέθοδοι ενδεικτικών μετρήσεων και οι τεχνικές προσομοίωσης της ποιότητας του αέρα, ο αριθμός των σταθμών σταθερής μέτρησης που εγκαθίστανται και η χωρική διακριτική ικανότητα άλλων τεχνικών, πρέπει να επαρκούν για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων ρύπων σύμφωνα με το μέρος Ι του παραρτήματος VΙ και το μέρος Ι του παραρτήματος VΙΙΙ
6.  
  Στις ζώνες και στους οικισμούς, εντός των οποίων δεν απαιτείται μέτρηση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τεχνικές προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης
7.  
  Οι μέθοδοι αναφοράς για την ανάλυση του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου, καθώς και για τη δειγματοληψία και την ανάλυση του μολύβδου, καθορίζονται στα μέρη Ι έως ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΧ
8.  
  Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ10 καθορίζεται στο μέρος ΙV του Παραρτήματος ΙΧ. Η προσωρινή μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ2,5, καθορίζεται στο μέρος V του Παραρτήματος ΙΧ.
9.  
  Οι τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα καθορίζονται στο μέρος VΙ του Παραρτήματος ΙΧ
10.  
  Τυχόν τροποποιήσεις για την προσαρμογή του άρθρου αυτού και των Παραρτημάτων V έως ΙΧ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 96/62/ΕΚ
Άρθρο 11 "Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων στην Επιτροπή Ε.Κ."
1.  
  ΤοΥΠΕΧΩΔΕ:
 1. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ε.Κ.:
 2. α1) τα εργαστήρια και τους οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 3277/209/2000 ΚΥΑ και α2) στις ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 [παράγραφος 1 (α)] της παρούσας Πράξης:
 3. i) την εμφάνιση επιπέδων που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής, καθώς και τις ημερομηνίες ή τις περιόδους κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν τα επίπεδα αυτά και τις σημειωθείσες τιμές, κατά τους εννέα μήνες που έπονται του τέλους κάθε έτους, ii) τους λόγους στους οποίους οφείλεται καθένα από τα παρατηρηθέντα περιστατικά, κατά τους εννέα μήνες που έπονται του τέλους κάθε έτους, iii) τα σχέδια ή προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 (παράγραφοι 2 και 3) της παρούσας Πράξης το αργότερο δύο έτη μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκαν τα επίπεδα, iν) την ενημερώνουν κάθε τρία έτη για την πρόοδο που σημειώνει το σχέδιο ή το πρόγραμμα,.
 4. διαβιβάζει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
 5. β1) κάθε έτος και το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε έτους, τον κατάλογο των ζωνών και των οικισμών που αναφέρονται στο άρθρο 7 (παράγραφος 1) και στο άρθρο 8 της παρούσας Πράξης, β2) στα πλαίσια της τομεακής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, «για την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον», κάθε τρία έτη και το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε τριετούς περιόδου, συνοπτικές πληροφορίες για τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν ή ανάλογα με την περίπτωση εκτιμήθηκαν, στις ζώνες και τους οικισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας Πράξης
 6. Είναι δυνατόν με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας και Πρόνοιας να καθορίζονται οριακές τιμές και όρια συναγερμού αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του άρθρου 15 της παρούσας Πράξης.
 7. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 8. Σε περίπτωση που το ΥΠΕΧΩΔΕ προτίθεται να καθορίσει για πρώτη φορά οριακές τιμές ή όρια συναγερμού για ρύπους για τους οποίους δεν έχουν καθορισθεί τέτοιες τιμές και όρια από σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ενη μερώνει έγκαιρα την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 12 "Παροχή πληροφοριών στο κοινό"
1.  
  Το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας μεριμνούν ώστε κάθε πρόσφατη πληροφορία σχετικά με τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στο περιβάλλον, να τίθεται στη διάθεση του κοινού, καθώς και στη διάθεση ειδικών οργανώσεων, όπως οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και άλλοι σχετικοί υγειονομικοί φορείς με κάθε πρόσφορο μέσο όπως με τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τον τύπο, τις ενημερωτικές οθόνες ή τις υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
2.  
  Οι πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, και σωματιδίων στο περιβάλλον, ενημερώνονται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση, και, στην περίπτωση ωριαίων τιμών για το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου, εφόσον είναι εφικτό, οι πληροφορίες ενημερώνονται σε ωριαία βάση. Οι πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις μολύβδου στο περιβάλλον, ενημερώνονται σε τριμηνιαία βάση.
3.  
  Οι ως άνω πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον όλες τις υπερβάσεις των οριακών τιμών συγκέντρωσης και των ορίων συναγερμού κατά τις μέσες περιόδους που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΙV. Οι πληροφορίες περιέχουν επίσης μια σύντομη εκτίμηση όσον αφορά τις οριακές τιμές και τα όρια συναγερμού, καθώς και πρόσφορα στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία.
4.  
  Το ΥΠΕΧΩΔΕ μεριμνά ώστε να τίθενται στη διάθεση του κοινού και των οργανώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα σχέδια ή προγράμματα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 (παράγραφοι 2 και 3), συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων και προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στο άρθρο 5 (παράγραφοι 5 και 6) της παρούσας Πράξης
5.  
  Όταν σημειωθεί υπέρβαση του ορίου συναγερμού που αναφέρεται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος Ι και στο Παράρτημα ΙΙ, τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 9 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος ΙΙΙ των εν λόγω Παραρτημάτων
6.  
  Οι πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση του κοινού και των οργανισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευπρόσιτες
Άρθρο 13 "Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης καταργείται:
 1. Η υπ’ αριθμ. 99/1987 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια» (ΦΕΚ Α~ 135) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 (παρ. 2) της υπ’ αριθμ. 25/1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α~ 52) εκτός από τα άρθρα 1, 2 (παραγ. 1) και 3 (παραγ. 1 και 4) καθώς και το Παράρτημα Ι που καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005.
 2. Η υπ’ αριθμ. 98/1987 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο» (ΦΕΚ Α~ 135), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 (παραγ. 1) της υπ’ αριθμ. 25/1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α~ 52) εκτός από τα άρθρα 1, 2, και 3 (παραγ.4) που καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005.
 3. Η υπ’ αριθμ. 25/1988 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου» και τροποποίηση των με αριθμ. 98 και 99/10.7.1987 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α~ 52) εκτός από τα άρθρα 1, 2 (παρ.1), 3 (παρ.1, 4) και το Παράρτημα Ι του άρθρου 7, που καταργούνται από 1η Ιανουαρίου 2010.
2.  
  Για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και μολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος, είναι δυνατόν οι αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιούν σταθμούς μέτρησης και άλλες μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα συμβατές με την παρούσα Πράξη προκειμένου να συγκεντρώνουν στοιχεία για την απόδειξη της τήρησης των οριακών τιμών που καθορίζουν οι υπ’ αριθμ. 98/1987, 99/1987 και 25/1988 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου έως ότου οι οριακές τιμές που καθορίζουν οι εν λόγω Πράξεις παύσουν να εφαρμόζονται.
3.  
  Για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων προκειμένου να αποδεικνύεται η τήρηση των οριακών τιμών για τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια που καθορίζονται στο Παράρτημα της υπ’ αριθμ. 99/1987 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 (παρ. 2) της υπ’ αριθμ. 25/1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να χρησιμοποιούν σταθμούς μέτρησης και άλλες μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα συμβατές με την παρούσα Πράξη προκειμένου να αποδεικνύεται η τήρηση αυτή. Ωστόσο, τα ούτως συλλεγόμενα στοιχεία πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή 1,2.
4.  
  Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει ετησίως την Επιτροπή Ε.Κ. για οποιεσδήποτε υπερβάσεις των οριακών τιμών που καθορίζουν οι υπ’ αριθμ. 98/1987, 99/1987 και 25/1988 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου παράλληλα με τις σημειωθείσες τιμές, τους λόγους κάθε παρατηρουμένου περιστατικού και τα λαμβανόμενα μέτρα για την αποφυγή κάθε επανάληψης του, εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 της Οδηγίας 96/62/ΕΚ, έως ότου παύσουν να εφαρμόζονται οι οριακές τιμές που ορίζουν οι εν λόγω Πράξεις.
5.  
  Στις ζώνες εντός των οποίων οι αρμόδιες αρχές κρίνουν αναγκαίο να περιοριστεί ή να προληφθεί μια προβλέψιμη αύξηση της ρύπανσης από το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου ή τα αιωρούμενα σωματίδια, μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι ενδεικτικές τιμές για την προστασία των οικοσυστημάτων του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 99/1987 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 25/1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
6.  
  Στην υπ’ αριθμ. 11824/1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη περιοχή της πρωτεύουσας» (ΦΕΚ Β~ 369) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 αυτής όρια ή οριακές τιμές ταυτίζονται εννοιολογικά με τα όρια συναγερμού όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παρ. 6) της παρούσας Πράξης. Τα όρια αυτά ή οι οριακές τιμές της άνω ΚΥΑ καταργούνται για τους ρύπους του διοξειδίου του θείου και του διοξειδίου του αζώτου και αντικαθίστανται από τις τιμές των ορίων συναγερμού που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα του άρθρου 15 της παρούσας Πράξης. Σε περίπτωση επεισοδίου ρύπανσης, τα στάδια ενεργειών και η κήρυξη τους σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της ως άνω ΚΥΑ, αναφέρονται πλέον σε μία ενιαία τιμή για το όριο συναγερμού του διοξειδίου του θείου και σε μια ενιαία τιμή για το όριο συναγερμού του διοξειδίου του αζώτου. Τα ως άνω στάδια ενεργειών κλιμακώνονται κατά την εκτίμηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Άρθρο 14 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συμβάλλει στην πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 98 του Ν. 1892/1990 και όπως τα ως άνω άρθρα εκάστοτε ισχύουν.
2.  
  Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Άρθρο 15
1.  
Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης τα Παραρτήματα Ι-Χ που ακολουθούν: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ Ι. Οριακές τιμές για το διοξείδιο του θείου. Οι οριακές τιμές εκφράζονται σε μg/m3 . Η μέτρηση του όγκου πρέπει να ανάγεται σε θερμοκρασία 293ο Κ και σε πίεση 101,3 kΡa. Περίοδος Οριακή Περιθώριο ανοχής Προθεσμία αναφοράς για τιμή συμμόρφωσης τον υπολογισμό προς την του μέσου όρου οριακή τιμή Ωριαία οριακή 1 ώρα 350 μg/m3 των 150 μg/m3 (43%) κατά 1η Ιανουαρίου τιμή για την οποίων δεν πρέπει την έναρξη ισχύος της 2005. προστασία της να σημειώνεται παρούσας Οδηγίας ανθρώπινης υπέρβαση μειούμενο από 1ης υγείας περισσότερες από Ιανουαρίου 2001 και 24 φορές ανά κατόπιν κάθε 12 μήνες ημερολογιακό έτος κατά ίσο ετήσιο ποσοστό ώστε να φθάσει το 0 % την 1η Ιανουαρίου 2005 Ημερήσια 24 ώρες 125 μg/m3 των Κανένα 1η Ιανουαρίου οριακή τιμή για οποίων δεν πρέπει 2005 την προστασία να σημειώνεται της ανθρώπινης υπέρβαση υγείας περισσότερες από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος Οριακή τιμή για Ημερολογιακό 20 μg/m3 Κανένα 19 Ιουλίου 2001 την προστασία έτος χειμώνας των (1η Οκτωβρίου οικοσυστημάτων έως 31 Μαρτίου) ΙΙ. Όριο συναγερμού για το διοξείδιο του θείου. 500 μg/m3 μετρούμενα επί τρεις συνεχείς ώρες σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 km 2 ή σε ολόκληρη ζώνη ή οικισμό ανάλογα με το ποια είναι η μικρότερη σε έκταση. ΙΙΙ. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού για το διοξείδιο του θείου. Οι πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: • Ημερομηνία, ώρα και τόπος του περιστατικού και λόγοι στους οποίους οφείλεται, εφόσον είναι γνωστοί. • Προβλέψεις. • Μεταβολή συγκεντρώσεων (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση), λόγος αναμενόμενης μεταβολής. • Πληττόμενη γεωγραφική περιοχή. • Διάρκεια. • Κατηγορία πληθυσμού που είναι ενδεχομένως ευαίσθητη στο περιστατικό. • Προφυλάξεις που πρέπει να λάβει ο ενδιαφερόμενος ευαίσθητος πληθυσμός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ2) ΚΑΙ ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟχ) ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Ι. Οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου. Οι οριακές τιμές εκφράζονται σε μg/m3. Η μέτρηση του όγκου πρέπει να ανάγεται σε θερμοκρασία 293ο Κ και σε πίεση 101,3 kΡa. Περίοδος Προθεσμία αναφοράς για Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής συμμόρφωσης^ τον προς την οριακή υπολογισμό τιμή του μέσου όρου1 .Ωριαία οριακή 1 ώρα 200 μg/m3 ΝΟ2 των 50% κατά την 1η Ιανουαρίου τιμή για την οποίων δεν πρέπει να έναρξη ισχύος της 2010 προστασία της σημειώνεται υπέρβαση παρούσας Οδηγίας ανθρώπινης περισσότερες από 18 μειούμενο από 1ης υγείας φορές ανά Ιανουαρίου 2001 και ημερολογιακό έτος κατόπιν κάθε 12 μήνες κατά ίσο ετήσιο ποσοστό ώστε να φθάσει το 0% την 1η Ιανουαρίου 2010 2.Ετήσια οριακή Ημερολογιακό 40 μg/m3 ΝΟ2 50% κατά την 1η Ιανουαρίου τιμή για την έτος έναρξη ισχύος της 2010 προστασία της παρούσας Οδηγίας ανθρώπινης μειούμενο από 1ης υγείας Ιανουαρίου 2001 και κατόπιν κάθε 12 μήνες κατά ίσο ετήσιο ποσοστό ώστε να φθάσει το 0% την 1η Ιανουαρίου 2010 3.Ετήσια οριακή Ημερολογιακό 30 μg/m3 ΝΟx Κανένα 19 Ιουλίου 2001 τιμή για την έτος προστασία της βλάστησηςΙΙ. Όριο συναγερμού για το διοξείδιο του αζώτου. 400 μg/m3 μετρούμενα επί τρείς συνεχείς ώρες σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 km2 ή σε ολόκληρη ζώνη ή οικισμό, ανάλογα με το ποια είναι η μικρότερη σε έκταση. ΙΙΙ. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού για το διοξείδιο του αζώτου. Οι πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: • ημερομηνία, ώρα και τόπος του περιστατικού και λόγοι στους οποίους οφείλεται εφόσον είναι γνωστοί, • προβλέψεις : – μεταβολή των συγκεντρώσεων (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση), – λόγος της αναμενόμενης μεταβολής, πληττόμενη γεωγραφική περιοχή, – διάρκεια, • κατηγορία πληθυσμού που είναι ενδεχομένως ευαίσθητη στο περιστατικό, • προφυλάξεις που πρέπει να λάβει ο ενδιαφερόμενος ευαίσθητος πληθυσμός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (ΑΣ10) Περίοδος Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Προθεσμία αναφοράς για συμμόρφωσης τον υπολογισμό προς την οριακή τιμή του μέσου όρου ΣΤΑΔΙΟ 1 1.24ωρη οριακή 24 ώρες 50 μg/m3 ΑΣ10 των 50% κατά την έναρξη 1η Ιανουαρίου 2005 τιμή για την οποίων δεν πρέπει ισχύος της παρούσας προστασία της να σημειώνεται Οδηγίας, μειούμενο ανθρώπινης υγείας υπέρβαση από 1ης Ιανουαρίου περισσότερες από 2001, και κατόπιν 35 φορές ανά κάθε 12 μήνες κατά ημερολογιακό έτος ίσο ετήσιο ποσοστό, ώστε να φθάσει το 0% την 1η Ιανουαρίου 2005 2.Ετήσια οριακή Ημερολογιακό 40 μg/m3 ΑΣ10 20% κατά την έναρξη 1η Ιανουαρίου 2005 τιμή για την έτος ισχύος της παρούσας προστασία της Οδηγίας, μειούμενο ανθρώπινης υγείας από 1ης Ιανουαρίου 2001, και κατόπιν κάθε 12 μήνες κατά ίσο ετήσιο ποσοστό, ώστε να φθάσει το 0% την 1η Ιανουαρίου 2005 ΣΤΑΔΙΟ 2 (1) 1.24ωρη οριακή 24 ώρες 50 μg/m3 ΑΣ10 των Θα υπολογιστεί βάσει 1η Ιανουαρίου 2010 τιμή για την οποίων δεν πρέπει δεδομένων και θα προστασία της να σημειώνεται είναι ισοδύναμο με ανθρώπινης υγείας υπέρβαση την οριακή τιμή του περισσότερες από 7 σταδίου 1 φορές ανά ημερολογιακό έτος 2.Ετήσια οριακή Ημερολογιακό 20 μg/m3 ΑΣ10 50% κατά την 1η 1η Ιανουαρίου 2010 τιμή για την έτος Ιανουαρίου 2005, προστασία της μειούμενο κατόπιν ανθρώπινης υγείας κάθε 12 μήνες κατά ίσο ετήσιο ποσοστό, ώστε να φθάσει το 0% την 1η Ιανουαρίου 2010 (1) Ενδεικτικές οριακές τιμές που θα αναθεωρηθούν βάσει των νέων πληροφοριών για τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, την τεχνική αρτιότητα και βάσει της πείρας από την εφαρμογή των οριακών τιμών του σταδίου 1 στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟ Περίοδος Οριακή Περιθώριο ανοχής Προθεσμία αναφοράς για τιμή συμμόρφωσης τον υπολογισμό προς την του μέσου οριακή τιμή όρουΕτήσια οριακή 100 % κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 ή 1η τιμή για την Ημερολογιακό 0,5 μg/m3 (1). έναρξη ισχύος της Ιανουαρίου 2010 στο άμεσο προστασία της έτος παρούσας Οδηγίας περιβάλλον συγκεκριμένων ανθρώπινης μειούμενο από 1ης βιομηχανικών πηγών οι υγείας Ιανουαρίου 2001 και οποίες βρίσκονται σε θέσεις κατόπιν κάθε 12 μολυσμένες από δεκαετίες μήνες κατά ίσο ετήσιο βιομηχανικής ποσοστό ώστε να δραστηριότητας. Οι πηγές φθάσει το 0% την 1η αυτές κοινοποιούνται στην Ιανουαρίου 2010 στο Επιτροπή έως τις 16 άμεσο περιβάλλον Ιουλίου 2001 (2). Στις συγκεκριμένων περιπτώσεις αυτές η οριακή σημειακών πηγών οι τιμή από 1ης Ιανουαρίου οποίες κοινοποιούνται 2005 είναι 1,0 μg/m3 στην Επιτροπή (1) Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης της παρούσας Οδηγίας που προβλέπεται στο άρθρο 10, εξετάζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή αντικατάστασης της οριακής τιμής από όριο εναπόθεσης στο άμεσο περιβάλλον σημειακών πηγών. (2) Η κοινοποίηση αυτή δέον να συνοδεύεται από δέουσα αιτιολόγηση. Η περιοχή που ισχύουν υψηλότερες οριακές τιμές δεν πρέπει να εκτείνεται άνω των 1000 μ. από τις εν λόγω συγκεκριμένες πηγές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SΟ2), ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ2) ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟΧ), ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΑΣ10) ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΖΩΝΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ι. Ανώτερα και κατώτερα όρια εκτίμησης. Ισχύουν τα ακόλουθα ανώτερα και κατώτερα όρια εκτίμησης: 1)ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ Προστασία της υγείας Προστασία ΟικοσυστημάτωνΑνώτερο όριο εκτίμησης 60% της 24ωρης οριακής τιμής 60% της χειμερινής οριακής (75 μg/m3, των οποίων δεν τιμής (12 μg/m3) πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος) Κατώτερο όριο εκτίμησης 40% της 24ωρης οριακής τιμής 40% της χειμερινής οριακής (50 μg/m3, των οποίων δεν τιμής (8 μg/m3) πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος) 2)ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΏΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Ωριαία οριακή τιμή Ετήσια οριακή τιμή Ετήσια οριακή τιμή για την προστασία για την προστασία για την προστασία της ανθρώπινης της ανθρώπινης της βλάστησης (ΝΟχ) υγείας (ΝΟ2) υγείας (ΝΟ2) Ανώτερο όριο 70% της οριακής 80% της οριακής 80% της οριακής εκτίμησης τιμής (140 μg/m3, τιμής (32 μg/m3) τιμής (24 μg/m3) των οποίων δεν πρέπει να σημειώνεταιυπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος) Κατώτερο όριο 50% της οριακής 65% της οριακής 65% της οριακής εκτίμησης τιμής (100 μg/m3, τιμής (26 μg/m3) τιμής (19,5 μg/m3) των οποίων δεν πρέπει να σημειώνεταιυπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος) 3)ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΤα ανώτερα και τα κατώτερα όρια εκτίμησης για τα ΑΣ10, βασίζονται στις ενδεικτικές οριακές τιμές για την 1η Ιανουαρίου 2010. Μέση τιμή 24ωρου Ετήσια μέση τιμή Ανώτερο όριο εκτίμησης 60% της οριακής τιμής (30 70% της οριακής τιμής (14 μg/m3, των οποίων δεν πρέπει να μg/m3) σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 7 φορές ανά ημερολογιακό έτος) Κατώτερο όριο εκτίμησης 40% της οριακής τιμής (20 50% της οριακής τιμής (10 μg/m3, των οποίων δεν πρέπει να μg/m3) σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 7 φορές ανά ημερολογιακό έτος) 4)ΜΟΛΥΒΔΟΣΕτήσια μέση τιμή Ανώτερο όριο εκτίμησης 70% της οριακής τιμής (0,35 ug/m3) Κατώτερο όριο εκτίμησης 50% της οριακής τιμής (0,25 ug/m3) ΙΙ. Προσδιορισμός της υπέρβασης του ανώτερου και κατώτερου ορίου εκτίμησης. Η υπέρβαση του ανώτερου και κατώτερου ορίου εκτίμησης προσδιορίζεται με βάση τις συγκεντρώσεις των προηγούμενων πέντε ετών, εάν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Κρίνεται ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση του ορίου εκτίμησης, εάν ο συνολικός αριθμός υπερβάσεων της αριθμητικής τιμής της συγκέντρωσης του ορίου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, είναι υπερτριπλάσιος του αριθμού υπερβάσεων που επιτρέπονται ετησίως. Όταν υπάρχουν στοιχεία για λιγότερα από πέντε έτη, οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προσδιορίζουν τις υπερβάσεις του ανώτατου και κατώτατου ορίου εκτίμησης, δύνανται να συνδυάζουν εκστρατείες μέτρησης σύντομης διάρκειας, κατά την περίοδο του έτους και σε σημεία που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης, με στοιχεία που προέρχονται από αρχεία εκπομπών και από τεχνικές προσομοίωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όσον αφορά τη σταθερή μέτρηση, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ι. Χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας. 1)Προστασία της ανθρώπινης υγείας. Όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τα σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε: i) να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις περιοχές εντός ζωνών και οικισμών όπου σημειώνονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι πιθανό να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με την περίοδο αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέσου όρου της ή των οριακών τιμών, ii) να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα που μετρούνται σε άλλες περιοχές εντός των ζωνών ή οικισμών και είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει κατά κανόνα να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι μετρήσεις πολύ μικρών μικροπεριβαλλόντων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτά. Ενδεικτικά, ένα σημείο δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητας του αέρα σε γύρω περιοχή έκτασης τουλάχιστον 200 m2 σε θέσεις μεγάλης οδικής κυκλοφορίας, και αρκετών τετραγωνικών χιλιομέτρων σε θέσεις παρακολούθησης της βασικής αστικής ρύπανσης. Τα σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει επίσης, κατά το δυνατόν, να είναι αντιπροσωπευτικά παρομοίων θέσεων που δεν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτά. θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη τοποθέτησης σημείων δειγματοληψίας σε νήσους, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. 2)προστασία των οικοσυστημάτων και βλάστησης Όσον αφορά την προστασία των οικοσυστημάτων ή βλάστησης, τα σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετούνται πέραν των 10 km από οικισμούς ή πέραν των 5 km από άλλη δομημένη περιοχή ή βιομηχανική εγκατάσταση ή αυτοκινητόδρομο. Ενδεικτικά, ένα σημείο δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε γύρω περιοχή έκτασης τουλάχιστον 1000 km2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβλέπουν την τοποθέτηση ενός σημείου δειγματοληψίας σε μικρότερη απόσταση ή το ότι θα είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητας του αέρα σε λιγότερο εκτεταμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη εκτίμησης της ποιότητας του αέρα στις νήσους. ΙΙ. Χωροθέτηση μικρής κλίμακας. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: – Η ροή του αέρα γύρω από το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα εμπόδιο που να επηρεάζει τη ροή αέρα κοντά στο δειγματολήπτη (κανονικά πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μερικών μέτρων από κτίρια, μπαλκόνια, δένδρα, και άλλα εμπόδια και τουλάχιστον 0,5 μέτρα από το πλησιέστερο κτίριο, σε περίπτωση σημείων δειγματοληψίας που αντιπροσωπεύουν την ποιότητα του αέρα στην οικοδομική γραμμή). – Κατά κανόνα, το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 1,5 (ζώνη αναπνοής) έως 4 μέτρων πάνω από το έδαφος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί υψηλότερα (έως και 8 μέτρα). Μπορεί επίσης να ενδείκνυται η τοποθέτηση σε μεγαλύτερο ύψος, εάν ο σταθμός αντιπροσωπεύει εκτεταμένη περιοχή. – Το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας δεν θα πρέπει να γειτνιάζει άμεσα με πηγές εκπομπών, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας πρόσληψη εκπομπών που δεν έχουν αναμειχθεί με τον αέρα του περιβάλλοντος. – Το στόμιο εξαγωγής του δειγματολήπτη θα πρέπει νu τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανακυκλοφορία του εξερχόμενου αέρα προς την είσοδο της συσκευής. – Τοποθέτηση δειγματοληπτών για τη μέτρηση της κυκλοφοριακής ρύπανσης: – για όλους τους ρύπους, αυτά τα σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων από το όριο των κύριων οδικών κόμβων και τουλάχιστον 4 μέτρων από το κέντρο της πλησιέστερης λωρίδας κυκλοφορίας, – για το διοξείδιο του αζώτου, τα στόμια δεν θα πρέπει να απέχουν άνω των 5 μέτρων από το ρείθρο του οδοστρώματος, – για τα σωματίδια και το μόλυβδο, τα στόμια θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα κοντά στην οικοδομική γραμμή. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: • πηγές παρεμβολής, • ασφάλεια, • πρόσβαση, • ύπαρξη ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνικής επικοινωνίας, • ορατότητα του σημείου σε σχέση με το περιβάλλον του, • ασφάλεια του κοινού και των χειριστών, • σκοπιμότητα του συνδυασμού σημείων δειγματοληψίας για διάφορους ρύπους, • απαιτήσεις σχεδιασμού. ΙΙΙ. Τεκμηρίωση και επανεξέταση της επιλογής του σημείου. Οι διαδικασίες επιλογής του σημείου θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως κατά το στάδιο της κατάταξης, ιδίως με φωτογραφίες της γύρω περιοχής κατά τα σημεία της πυξίδας και λεπτομερή χάρτη. Τα σημεία θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτικά διαστήματα, με επαναλαμβανόμενη τεκμηρίωση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής εξακολουθούν να ισχύουν με την πάροδο του χρόνου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SΟ2), ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ2) ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟχ), ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερή μέτρηση προς εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και με τα όρια συναγερμού σε ζώνες και οικισμούς, όπου η σταθερή μέτρηση αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφοριών. 1)Διάχυτες πηγές Πληθυσμός Εάν οι συγκεντρώσεις Εάν οι μέγιστες Για το SΟ2 και ΝΟ2, οικισμού ή υπερβαίνουν το ανώτερο συγκεντρώσεις σε οικισμούς όπου οι ζώνης όριο εκτίμησης κυμαίνονται μεταξύ του μέγιστες (χιλιάδες) ανώτερου και του συγκεντρώσεις είναι κατώτερου ορίου μικρότερες από το εκτίμησης κατώτερο όριο εκτίμησης0-250 1 1 δεν ισχύει 250-499 2 1 1 500-749 2 1 1 750-999 3 1 1 1000-1499 4 2 1 1500-1999 5 2 1 2000-2749 6 3 2 2750-3749 7 3 2 3750-4749 8 4 2 4750-5999 9 4 2 >6000 10 5 3 Όσον αφορά το ΝΟ2 και τα σωματίδια: θα περιλαμβάνεταιτουλάχιστον ένας σταθμός μέτρησης της βασικής αστικής ρύπανσης και ένας σταθμός μέτρησης της κυκλοφοριακής ρύπανσης 2)Σημειακές πηγές. Για την εξακρίβωση της ρύπανσης κοντά σε σημειακές πηγές, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για σταθερή μέτρηση, θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις πυκνότητες εκπομπής, τα πιθανά πρότυπα κατανομής της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος και την ενδεχόμενη έκθεση του πληθυσμού. ΙΙ. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερή μέτρηση προς εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την προστασία των οικοσυστημάτων ή βλάστησης σε άλλες ζώνες, εκτός οικισμών. Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις κυμαίνονται το ανώτερο όριο εκτίμησης μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου ορίου εκτίμησης1 σταθμός ανά 20000 km2 1 σταθμός ανά 40000 km2 Σε νησιωτικές ζώνες, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις, θα πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά πρότυπα κατανομής της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος και την ενδεχόμενη έκθεση των οικοσυστημάτων ή βλάστησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ Ι. Ποιοτικοί στόχοι για τα στοιχεία. Προβλέπονται οι ακόλουθοι ποιοτικοί στόχοι για τα στοιχεία, όσον αφορά την απαιτούμενη ορθότητα των μεθόδων εκτίμησης, της ελάχιστης χρονικής περιόδου κάλυψης και της ελάχιστης συλλογής στοιχείων, ως οδηγοί για τα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας. Διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του Σωματίδια και μόλυβδος αζώτου, και οξείδια του αζώτου Συνεχής μέτρηση Ορθότητα 15 % 5 % Ελάχιστη συλλογή 90 % 90 % στοιχείωνΕνδεικτική μέτρηση Ορθότητα 25 % 50 % Ελάχιστη συλλογή 90 % 90 % στοιχείων 14 % (μία μέτρηση ανά τυχαία 14% (μία μέτρηση ανά τυχαία Ελάχιστη χρονική περίοδος εβδομάδα, ομοιόμορφα εβδομάδα, ομοιόμορφα κάλυψης κατανεμημένες εντός του έτους, ή 8 κατανεμημένες εντός του έτους, ή 8 εβδομάδες, ομοιόμορφα εβδομάδες, ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός του έτους) κατανεμημένες εντός του έτους) ΠροσομοίωσηΟρθότητα : Ωριαίοι μέσοι όροι 50 % - 60% Δεν έχει προσδιοριστεί προς το παρόν (1) Ημερήσιοι μέσοι όροι 50% Ετήσιοι μέσοι όροι 30 % 50 % Αντικειμενική εκτίμηση Ορθότητα 75% 100% (1) Κάθε τροποποίηση που απαιτείται για την προσαρμογή του σημείου αυτού στην επιστημονική και - τεχνική πρόοδο θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2 της Οδηγίας 96/62/ΕΚ. Η ακρίβεια των μετρήσεων καθορίζεται όπως ορίζεται στον «Οδηγό έκφρασης της αβεβαιότητας των μετρήσεων» (ΙSΟ 1993), ή στο ΙSΟ 5725-1 «Ορθότητα (πιστότητα και ακρίβεια) των μεθόδων μέτρησης και των αποτελεσμάτων» (1994). Τα ποσοστά του πίνακα δίδονται για μεμονωμένες μετρήσεις, των οποίων εξάγεται μέσος όρος κατά την περίοδο που ορίζεται για την οριακή τιμή, για διάστημα εμπιστοσύνης 95 % (σφάλμα + δύο φορές τη συνήθη απόκλιση). Η ορθότητα των συνεχών μετρήσεων θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ισχύουσα στην περιοχή της κατάλληλης οριακής τιμής. Η ορθότητα της προσομοίωσης και της αντικειμενικής εκτίμησης ορίζεται ως η μεγίστη απόκλιση των μετρουμένων και υπολογιζόμενων επιπέδων συγκέντρωσης, κατά την περίοδο που καθορίζεται για την οριακή τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική διαδοχή των συμβάντων. Στις απαιτήσεις ελάχιστης συλλογής στοιχείων και χρονικής κάλυψης, δεν περιλαμβάνονται οι απώλειες στοιχείων λόγω της τακτικής βαθμονόμησης ή της συνήθους συντήρησης των οργάνων μέτρησης. Κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να πραγματοποιούν τυχαίες μετρήσεις αντί των συνεχών μετρήσεων για τα σωματίδια και το μόλυβδο, εφόσον δύνανται να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η ορθότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης 95% όσον αφορά τη συνεχή παρακολούθηση κυμαίνεται γύρω στο 10%. Η τυχαία δειγματοληψία πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη εντός του έτους. ΙΙ. Αποτελέσματα της εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τις ζώνες ή τους οικισμούς όπου, άλλες πηγές εκτός από τη μέτρηση, συμπληρώνουν τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μέτρηση ή αποτελούν τα μοναδικά μέσα εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, θα πρέπει να συγκεντρώνονται οι παρακάτω πληροφορίες : • Περιγραφή των πραγματοποιούμενων ενεργειών εκτίμησης. • Ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, με αναφορές στην περιγραφή της μεθόδου. • Πηγές στοιχείων και πληροφοριών. • Περιγραφή των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας και ιδίως αναφορά της έκτασης κάθε περιοχής ή, κατά περίπτωση, του μήκους της οδού εντός της ζώνης ή του οικισμού, όπου οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν την ή τις οριακές τιμές προσαυξημένες κατά το ή τα ισχύοντα περιθώρια ανοχής, και κάθε περιοχής όπου οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το ανώτατο όριο εκτίμησης ή το κατώτερο όριο εκτίμησης. • Για τις οριακές τιμές που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, ο πληθυσμός που ενδέχεται να εκτεθεί σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή. Κατά το δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν χάρτες όπου θα εμφαίνεται η κατανομή των συγκεντρώσεων σε κάθε ζώνη και οικισμό. ΙΙΙ. Τυποποίηση. Για το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου, ο όγκος πρέπει να ανάγεται σε θερμοκρασία 293ο Κ και πίεση 101,3 kΡa. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΑΣ10 ΚΑΙ ΑΣ2,5) ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Ι. Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του διοξειδίου του θείου. ΙSΟ/FDΙS 10498 (Σχέδιο προτύπου) Αέρας του περιβάλλοντος. Προσδιορισμός του διοξειδίου του θείου. Μέθοδος υπεριώδους φθορισμού. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να χρησιμοποιούν κάθε άλλη μέθοδο για την οποία είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δίδει ισοδύναμα αποτελέσματα με την ως άνω μέθοδο. ΙΙ. Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου. ΙSΟ 7996: 1985 Αέρας του περιβάλλοντος. Προσδιορισμός των μαζικών συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου. Μέθοδος χημειοφωταύγειας. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να χρησιμοποιούν κάθε άλλη μέθοδο για την οποία είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δίδει ισοδύναμα αποτελέσματα με την ως άνω μέθοδο. ΙΙΙ. Α. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία του μολύβδου. Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία του μολύβδου είναι εκείνη που περιγράφεται στο παράρτημα του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 98/1987 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, έως ότου επιτευχθεί η οριακή τιμή του Παραρτήματος ΙV της παρούσας Οδηγίας, όταν η μέθοδος αναφοράς είναι εκείνη που καθορίζεται για τα ΑΣ10, στο μέρος ΙV του παρόντος Παραρτήματος. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να χρησιμοποιούν κάθε άλλη μέθοδοδ για την οποία είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δίδει ισοδύναμα αποτελέσματα με την ως άνω μέθοδο. ΙΙΙ. Β. Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του μολιβδου. ΙSΟ 9855: 1993 Αέρας του περιβάλλοντος. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των αερολυμάτων σε σωματίδια μολύβδου. Μέθοδος φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να χρησιμοποιούν κάθε άλλη μέθοδο νια την οποία είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δίδει ισοδύναμα αποτελέσματα με την ως άνω μέθοδο. ΙV. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ10. Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ10 είναι η μέθοδος που περιγράφεται στο ΕΝ 12341 «Ποιότητα του αέρα, διαδικασία επιτόπιας δοκιμής προς απόδειξη της ισοδυναμίας αναφοράς των μεθόδων δειγματοληψιας για το κλάσμα ΑΣ10 των αιωρουμένων σωματιδίων». Η αρχή που διέπει τη μέτρηση βασίζεται στη συλλογή επί φίλτρου του κλάσματος ΑΣ10 σωματιδίων του περιβάλλοντος και στο βαρομετρικό προσδιορισμό της μάζας. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να χρησιμοποιούν κάθε άλλη μέθοδο για την οποία είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δίδει ισοδύναμα αποτελέσματα με την ως άνω μέθοδο, ή κάθε άλλη μέθοδο για την οποία δύνανται να αποδείξουν ότι έχει ουσιαστική σχέση με τη μέθοδο αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, τα επιτυγχανόμενα με τη μέθοδο αυτή αποτελέσματα, πρέπει να διορθώνονται μέσω ενός καταλλήλου συντελεστή ώστε να παραχθούν αποτελέσματα ισοδύναμα προς εκείνα που θα είχαν επιτευχθεί με τη χρήση της μεθόδου αναφοράς. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Επιτροπή για τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο δειγματοληψίας και μέτρησης των ΑΣ10. V. Προσωρινή μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση των ΑΣ2,5. Η Επιτροπή θα καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές, σε συνεννόηση με την επιτροπή του άρθρου 12 της Οδηγίας 96/62/ΕΚ, σχετικά με την κατάλληλη προσωρινή μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και την εκτίμηση των ΑΣ2,5 έως τις 16 Ιουλίου 2001. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χρησιμοποιήσουν κάθε άλλη μέθοδο που κρίνουν κατάλληλη. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Επιτροπή για τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο δειγματοληψίας και μέτρησης των ΑΣ2,5. VΙ. Τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση. Οι τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν προς το παρόν. Κάθε τροποποίηση για την προσαρμογή του σημείου αυτού προς την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2 της Οδηγίας 96/62/ΕΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3: 1.Τόπος όπου σημειώθηκε η υπέρβαση – περιφέρεια – πόλη (χάρτης) – σταθμός μετρήσεως (χάρτης, γεωγραφικές συντεταγμένες) 2.Γενικές πληροφορίες – τύπος ζώνης (πόλη, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή) – εκτίμηση της πληγείσας εκτάσεως (km2) και του πληθυσμού που έχει εκτεθεί στη ρύπανση – χρήσιμα κλιματολογικά δεδομένα – χρήσιμα τοπογραφικά δεδομένα – επαρκείς πληροφορίες για το είδος των προστατευτέων στόχων στην εξεταζόμενη ζώνη 3.Αρμόδιες αρχές Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των υπευθύνων για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων βελτίωσης του αέρα 4.Φύση και εκτίμηση της ρυπάνσεως – συγκεντρώσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη (πριν από την εφαρμογή των βελτιωτικών μέτρων) – συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου – τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις 5.Προέλευση της ρυπάνσεως – κατάλογος των κυρίων πηγών εκπομπής στις οποίες οφείλεται η ρύπανση (χάρτες) – συνολική ποσότητα εκπομπών από τις πηγές αυτές (t/έτος) – πληροφορίες σχετικά με τη μεταφερόμενη ρύπανση από άλλες περιοχές 6.Ανάλυση της καταστάσεως – λεπτομέρειες για τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η υπέρβαση (μεταφορές, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών μεταφορών, διαμόρφωση) – λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα 7.Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα σχέδια βελτίωσης του αέρα τα οποία υπήρχαν πριν από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Οδηγίας – τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή μέτρα – παρατηρούμενες επιπτώσεις αυτών 8.Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας – κατάλογος και περιγραφή όλων των μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο – χρονοδιάγραμμα εφαρμογής – εκτίμηση της προσδοκώμενης βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτών 9.Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα σχέδια που προβλέπονται ή σχεδιάζονται μακροπρόθεσμα 10.Κατάλογος δημοσιεύσεων, εγγράφων, εργασιών κ.λπ. τα οποίι’ συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στο παρόν παράρτημα.
Άρθρο 16
1.  
  Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα
Άρθρο 17
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας Πράξης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται
Άρθρο 18
1.  
  Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Κείμενο
1.1)Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση, που υποβάλλεται μέχρι σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2458/1.3.2000, όπως ισχύει, θα υποβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα, τα Παραρτήματα 1 έως και 10, καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 2)Ειδικότερα: 3)Τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 4, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού. 1) Τα Παραρτήματα 6 και 7 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται. ιιι) Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν το τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και 2) Το Παράρτημα 10 αποστέλλεται με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται. 2.Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής - Τομέα Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Στατιστικής) θα πραγματοποιείται ως εξής: 1)Η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα αντίστοιχα Παραρτήματα (1, 2, 3Α, 3Β, 4, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε) εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 2)Τα Παραρτήματα 6 και 7 εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 3)Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 4)Το Παράρτημα 10 εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού. Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο κατάρτισης και μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού θα υποβάλλονται τα υπό στοιχεία (α) και (β) στοιχεία εντός των καθοριζόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών. 3.Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2002. 4.Σε περίπτωση ελλιπούς ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 55 Γ, όπως ισχύει). 5.Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης καταργούνται οι ΠΔ/ΤΕ 1332/19.7.88, 1675/28.2.90, 1953/25.6.91, 2430/12.2.98, 2458/1.3.2000, 2463/13.6.2000, 2474/ 31.5.2001, καθώς και η απόφαση ΕΝΠΘ 505/7/23.7.92. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤ/ 2001/13) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΕΚΤ δημοσίευσε το Δεκέμβριο του 2001, τον Κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 που αναφέρεται στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) και αντικαθιστά τον προηγούμενο Κανονισμό ΕΚΤ/1998/16 (βλέπε και στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ http://www.ecb.int/pub/legal/l_3332001217el00010046.pdf). Ο νέος Κανονισμός επανακαθορίζει τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα ΝΧΙ στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και ως εκ τούτου καθιστά απαραίτητη την αναθεώρηση του υποδείγματος της λογιστικής κατάστασης με βάση το οποίο τα ΝΧΙ υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία (ΠΔΤΕ 2458/1.3.2000). Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το ισχύον υπόδειγμα Λογιστικής Κατάστασης είναι οι ακόλουθες: 1.Όλα τα στοιχεία θα υποβάλλονται πλέον σε χιλιάδες ευρώ και όχι σε εκατομμύρια δραχμές (αν και άτυπα αυτό έχει ήδη καθιερωθεί). 2.Όπως είναι φυσικό, δεν γίνεται πλέον αναφορά στη δραχμή και στα νομίσματα της ζώνης του ευρώ, αλλά μόνο στο ευρώ. Η τριμερής διάκριση των λογαριασμών κατά νόμισμα σε δραχμές, νομίσματα ζώνης ευρώ και λοιπά νομίσματα μετατρέπεται σε διμερή: ευρώ και λοιπά νομίσματα. 3.Όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΠΙ) έναντι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων (ΑΚΔ) εμφανίζονται χωριστά, καθώς τα ΑΚΔ μετατάσσονται από τον τομέα «λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» που εντάσσονται σήμερα στον τομέα «νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» (ΝΧΙ). 4.Η ανάλυση των δανείων κατά διάρκεια και τομέα (Παράρτημα 5Α) ζητείται πλέον σε μηνιαία βάση και όχι σε τριμηνιαία. 5.Η ανάλυση των καταθέσεων κατά διάρκεια και τομέα γίνεται εκτενέστερη, καθώς η κατηγορία λοιποί τομείς’ της ισχύουσας Λογιστικής Κατάστασης αναλύεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Επιπλέον, προστίθεται χωριστή στήλη για τις καταθέσεις και τα repοs των ΑΚΔ, καθώς όπως προαναφέρθηκε τα ιδρύματα αυτά εντάσσονται πλέον στα ΝΧΙ. Επισημαίνεται ότι, μετά τις προσαρμογές αυτές, καταργείται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποβάλλουν μηνιαία καταστάσεις καταθέσεων όπως προβλέπεται στην ΠΔΤΕ 1332/19.7.88, η οποία παύει να ισχύει. Καταργείται επίσης και η υποχρέωση υποβολής στοιχείων πωλήσεων χρεογράφων με συμφωνία επαναγοράς, όπως προβλέπεται στην ΠΔΤΕ 1953/25.6.91. 6.Προστίθενται πέντε νέα συνοδευτικά Παραρτήματα στα Παραρτήματα 3 και 5. Το Παράρτημα 3 μετονομάζεται σε Παράρτημα 3Α και προστίθεται το Παράρτημα 3Β όπου ζητούνται οι καθαρές τοποθετήσεις σε μακροπρόθεσμους τίτλους. Το Παράρτημα 5 μετονομάζεται σε Παράρτημα 5Α και προστίθενται τα Παραρτήματα 5Β, 5Γ, 5Δ και 5Ε, όπου ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τα δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες χρηματοδότησης κατοίκων του εσωτερικού, καθώς και πληροφορίες για τις τιτλοποιήσεις δανείων και για τις διαγραφές χρεών. Τα Παραρτήματα 3Β και 5Ε αποσκοπούν στο σωστό υπολογισμό των χρηματοπιστωτικών ροών, ενώ τα Παραρτήματα 5Β, 5Γ και 5Δ σε συνδυασμό με το Παράρτημα 5Α παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά την πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία αυτά μέχρι σήμερα υποβάλλονται με βάση την Κατάσταση Νο 1 όπως προβλέπεται στην ΠΔΤΕ 1675/ 28.2.90, η οποία με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας Πράξης καταργείται. 7.Επιπλέον προστίθενται δύο νέα Παραρτήματα, το 8 και το 9, τα οποία θα υποβάλλονται ανά εξάμηνο και αφορούν την ανάλυση των υπολοίπων των καταθέσεων των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά νομό και κατά κατηγορία καταθετών στο τέλος εκάστου Ιουνίου και Δεκεμβρίου. Τα Παραρτήματα αυτά αντικαθιστούν τις καταστάσεις που υποβάλλουν τα ΠΙ με βάση την απόφαση Ε.Ν.Π.Θ. 505/7/23.7.92, η οποία και καταργείται. 8.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στο Παράρτημα 10. Στο Παράρτημα αυτό δεν ζητούνται πλέον πληροφορίες για τις διαγραφές δανείων, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δίνονται στο Παράρτημα 5Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η μηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται με το Ν. 2076/92, που λειτουργούν στην Ελλάδα και αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Για τους ορισμούς και το περιεχόμενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 384/1992 για το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» καθώς και του Π.Δ.367/1994 που προσαρμόζει το Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και μερικώς προς τις διατάξεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Σημειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς του κεντρικού καταστήματος και εκείνων μόνο των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση με τους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις αλλοδαπές τράπεζες, θα ενοποιούνται μόνο οι δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων τους που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Οι δοσοληψίες με το κεντρικό κατάστημα και τα λοιπά υποκαταστήματα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται. Οι στήλες Β και Γ της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση «εσωτερικό - εξωτερικό» και αποτελούν μερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι δε (οριζόντιες) σειρές αναφέρονται στις επί μέρους κατηγορίες λογαριασμών του ενεργητικού, παθητικού και τάξεως. Ειδικότερα: Η στήλη «εσωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με κατοίκους της Ελλάδος. Οι έννοιες του κατοίκου και μη κατοίκου έχουν στατιστικό και μόνο περιεχόμενο και για λόγους ομοιογένειας και συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο υιοθετούνται οι ορισμοί που προτείνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (SΝΑ 1993, παράγρ. 14Β). Συγκεκριμένα : Κάτοικος εσωτερικού είναι1: 1.Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα. 2.Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού περιλαμβάνονται τα ΠΙ των οποίων η καταστατική έδρα είναι στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Η στήλη «εξωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος, με περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές με κατοίκους των λοιπών πλην της Ελλάδος κρατών της ζώνης του ευρώ2 και κατοίκους τρίτων χωρών. Ο ορισμός του κατοίκου εξωτερικού είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό του κατοίκου εσωτερικού. Σημειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ με τα υποκατα-στήματα τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ΠΙ με το κεντρικό κατάστημα ή άλλα υποκαταστήματα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, περιλαμβάνονται στη στήλη «εξωτερικό». Η ταξινόμηση κατά τομείς αφορά το βασικό διαχωρισμό «πιστωτικά ιδρύματα» και «μη πιστωτικά ιδρύματα» («Πελάτες»), που περαιτέρω αναλύεται σε «αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων (ΑΚΔ)», σε «επιχειρήσεις και νοικοκυριά», στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, και σε «γενική κυβέρνηση» όπου περιλαμβάνονται η κεντρική διοίκηση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί (ευρύτερος κυβερνητικός τομέας). Ο τομέας των «επιχειρήσεων και νοικοκυριών» αναλύεται σε (α) ιδιώτες (νοικοκυριά) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, (β) επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, (γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και (ε) λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Λοιπά (πλην ΠΙ και ΑΚΔ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως αυτά ορίζονται με το Νόμο 2076/92, και τα ιδρύματα που ασκούν παραπλήσιες δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χωρίς τα ίδια να εκτελούν χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Ενδεικτικά παραδείγματα των ιδρυμάτων αυτών είναι και τα ακόλουθα: • Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) • Εταιρίες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factοring) • Εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (νenture capital) • Εταιρίες παροχής πιστώσεων • Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων • Αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των διαθεσίμων • Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου • Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) • Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης εντολών αγοραπωλησίας τίτλων (ΕΛΔΕ) • Χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕ) • Χρηματιστήρια Αξιών • Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος Για την ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ με κατοίκους Ελλάδος λαμβάνονται υπόψη οι ΠΔ/ΤΕ 1332/19.7.88 και 1675/28.2.90. Η ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ σε τομείς και κλάδους δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕSΑ 95 και με βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της λογιστικής κατάστασης και των παραρτημάτων της Ι) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασμών σύμφωνα με το υπόδειγμα της μηνιαίας λογιστικής κατά-στασης. Σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά οι κωδικοί των αντίστοιχων λογαριασμών του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 384/1992). Η αποτίμηση σε ευρώ των λογαριασμών που τηρούνται σε άλλα νομίσματα γίνεται με βάση την ισοτιμία (μέση τιμή αναφοράς που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) του κάθε νομίσματος με το ευρώ που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των χρεογράφων σταθερής και μεταβλητής απόδοσης καθώς και των λογαριασμών τάξεως γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2291/ 21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού ‘απαιτήσεις έναντι λοιπών ΠΙ’ περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια και καταθέσεις έναντι των ιδίων καταστημάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού «υποχρεώσεις προς λοιπά ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια και καταθέσεις προς τα ίδια καταστήματα του εξωτερικού. Στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις άλλες κατηγορίες του ενεργητικού και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του παθητικού. Ομοίως, στα «λοιπά στοιχεία παθητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις άλλες κατηγορίες του παθητικού και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του ενεργητικού. Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔΤΕ 2458/1.3.2000 έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ • Καμία αλλαγή όσον αφορά τις στήλες. • Μεταβολές στις γραμμές: 1.Καταργείται η κατά νόμισμα διάκριση των απαιτήσεων του ΠΙ έναντι της κεντρικής τράπεζας και των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων. 2.Καταργείται η υποχρέωση παροχής στοιχείων για τους Τίτλους Χρηματαγοράς εκδοθέντες από ΠΙ. Οι τίτλοι αυτοί ενσωματώνονται στην κατηγορία «Ομολογίες και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης». 3.Στις απαιτήσεις του ΠΙ έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και έναντι πελατών δεν εμφανίζονται πλέον αφαιρετικά οι προβλέψεις (44.03.01, 44.03.00, 44.03.02). Οι προβλέψεις αναγράφονται με θετικό πρόσημο στο Παθη-τικό στη κατηγορία 9 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που αναλύεται στις υποκατηγορίες «9.1 Έναντι πιστωτικών Ιδρυμάτων» και «9.2 Έναντι πελατών». 4.Οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αναλύονται περαιτέρω στις υποκατηγορίες: (α) ιδιώτες (νοικοκυριά) και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, (β) μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, (γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και (δ) λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ανάλυση αυτή όμως των χορηγήσεων αφορά μόνο το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ καταργείται η αντίστοιχη αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων έναντι πελατών τρίτων χωρών. 5.Καταργείται η χωριστή παρουσίαση των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τα οποία περιλαμβάνονται πλέον στη κατηγορία «Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης». Η τελευταία αυτή κατηγορία αναλύεται κατά νόμισμα όπως επίσης και κατά τομέα (γενική κυβέρνηση, Τράπεζα της Ελλάδος, πιστωτικά ιδρύματα, ιδιωτικός τομέας). 6.Ενοποιούνται τα κονδύλια των μετοχών και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις. 7.Το κονδύλιο «κεφαλαιακή προικοδότηση» αναλύεται κατά νόμισμα. 8.Εκτός από το κονδύλιο «ίδιες μετοχές» προστίθεται και το κονδύλιο «ίδιες ομολογίες». 9.Στα προπληρωμένα έξοδα, εκτός από τους δεδουλευμένους τόκους των καταθέσεων περιλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρεογράφων. • Μετά τις μεταβολές αυτές ο συνολικός αριθμός των γραμμών του Πίνακα που αφορά το Ενεργητικό αυξάνεται από 50 σε 53. ΠΑΘΗΤΙΚΟ • Καμία αλλαγή όσον αφορά τις στήλες. • Μεταβολές στις γραμμές: 10.Οι υποχρεώσεις έναντι της κεντρικής τράπεζας και των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων δεν αναλύονται πλέον κατά νόμισμα. 11.Οι υποχρεώσεις προς τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (ΑΚΔ) δεν περιλαμβάνονται πλέον στη κατηγορία «Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα», αλλά σε χωριστή κατηγορία, τόσο αναφορικά με τις καταθέσεις όσο και με τα repοs. 12.Καταργούνται η αναλυτική παρουσίαση των καταθέσεων και των repοs των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε υποκατηγορίες (ιδιώτες, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κ.λ.π.), καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των καταθέσεων και των repοs της γενικής κυβέρνησης σε υποκατηγορίες (κεντρική διοίκηση, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, κ.λ.π.). Η ανάλυση αυτή των καταθέσεων και των repοs γίνεται πλέον στο Παράρτημα 4. 13.Η ανάλυση των καταθέσεων των πελατών κατά κατηγορία (όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας) γίνεται πλέον στο Παράρτημα 4 και όχι στο παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης. 14.Καταργείται η χωριστή παρουσίαση των υποχρεώσεων του ΠΙ από εκδοθέντες τίτλους χρηματαγοράς. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις από χρεόγραφα με διάρκεια μέχρι και 1 έτος. 15.Προστίθεται μία επιπλέον κατηγορία προβλέψεων, όπου, όπως προαναφέρθηκε (βλ. Ενεργητικό §3), αναγράφονται με θετικό πρόσημο οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι ΠΙ και πελατών. 16.Οι λογαριασμοί κεφαλαιακής προικοδότησης των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, από καταστήματα εξωτερικού αναλύονται και κατά νόμισμα 17.Στα προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα, εκτός από τους δεδουλευμένους τόκους των καταθέσεων περιλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρεογράφων που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα. • Μετά τις μεταβολές αυτές ο συνολικός αριθμός των γραμμών του Πίνακα που αφορά το Παθητικό μειώνεται σημαντικά από 83 σε 44. ΙΙ) Παράρτημα 1: Εκτός ισολογισμού στοιχεία Στο Παράρτημα αυτό αναλύονται τα εκτός ισολογισμού στοιχεία του ΠΙ, το οποίο υποβάλλεται σε μηνιαία βάση μαζί με τη λογιστική κατάσταση. Το περιεχόμενο των κατηγοριών 2, 3, 4 και 5 έχει προσδιοριστεί στην υπ αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κατηγορία 6 «υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης με δικαίωμα του εκδοχέα» περιλαμβάνει μόνο τις συμβάσεις repοs κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 117 του Π.Δ. 367/94. Η κατηγορία 7 «υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις και πιστωτικά όρια» περιλαμβάνει το τμήμα των εγκεκριμένων δανείων, το οποίο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί από το ΠΙ στους δανειολήπτες, καθώς και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα πιστωτικών ορίων που έχει εγκρίνει το ΠΙ στους πελάτες του. Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔΤΕ 2458/1.3.2000 έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές: 1.Η κατηγορία «προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος έναντι δραχμής» μετονομάζεται πλέον σε «προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος έναντι ευρώ». 2.Όσον αφορά τους αντισυμβαλλόμενους των ΠΙ στις πιο πάνω προθεσμιακές πράξεις, τα ΑΚΔ εμφανίζονται πλέον σε χωριστή κατηγορία. ΙΙΙ) Λοιπά Παραρτήματα Τα Παραρτήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται μηνιαία, σε αυτά που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και σε αυτά που υποβάλλονται κάθε εξάμηνο ή ετήσια. Σημειώνεται ότι για την ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά διάρκεια λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους διάρκεια. Πρέπει όμως τα ΠΙ να έχουν υπόψη τους ότι στο μέλλον ενδέχεται η ταξινόμιση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων να γίνεται με βάση την εναπομένουσα και όχι την αρχική διάρκεια. ΙΙΙ.1 Παραρτήματα που υποβάλλονται μηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα, και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: - Έκδοση και εξόφληση χρεογράφων του ΠΙ στην Ελληνική και στις Ξένες Κεφαλαιαγορές (Παράρτημα 2). - Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ και των τοποθετήσεων τους σε μακροπρόθεσμους τίτλους (Παραρτήματα 3Α και 3Β). - Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις και repοs κατά αρχική διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 4). - Ανάλυση δανείων κατά αρχική διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παραρτήματα 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ και 5Ε). Σημειώνεται ότι στα παραρτήματα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συμπληρωματική ανάλυση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στοιχείων. Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔΤΕ 2458/1.3.2000 έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές: Παράρτημα 2 Καταργείται το Παράρτημα 2: «Ανάλυση απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα» και το Παράρτημα 2Α «Εκδόσεις/Εξοφλήσεις Χρεογράφων της Τράπεζας» μετονομάζεται σε Παράρτημα 2. Στο τελευταίο αυτό Παράρτημα γίνεται διάκριση μεταξύ των εκδόσεων χρεογράφων στην ελληνική και στις ξένες κεφαλαιαγορές. Επίσης στην κατηγορία «Μεσο-μακροπρόθεσμοι τίτλοι» διακρίνονται πλέον μόνο τρεις υποκατηγορίες: τίτλοι σταθερού επιτοκίου, τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου και τίτλοι χωρίς κουπόνια. Παράρτημα 3Α Το παλαιό Παράρτημα 3 μετονομάζεται σε Παράρτημα 3Α και απλοποιείται σημαντικά, καθώς καταργείται η ανάλυση των ομολογιών κατά νόμισμα. Η ανάλυση αυτή γίνεται πλέον στο ενεργητικό της Λογιστικής Κατάστασης. Στο νέο Παράρτημα 3Α ζητείται ανάλυση μόνο κατά διάρκεια και όχι κατά νόμισμα. Ειδικότερα: 1.Οι στήλες του Πίνακα του Παραρτήματος αναφέρονται και πάλι στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αλλά έχουν μειωθεί από 11 σε 5, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι επιμέρους στήλες για την κατά διάρκεια ανάλυση των χρεογράφων. 2.Δεν υπάρχει χωριστή κατηγορία για τα έντοκα γραμμάτια, τα οποία ομαδοποιούνται με τους λοιπούς τίτλους του Δημοσίου στη κατηγορία «έντοκα, ομολογίες και ομόλογα της κεντρικής διοίκησης». 3.Παραμένει η ταυτόχρονη ανάλυση κατά νόμισμα και κατά αρχική διάρκεια των ομολόγων και των ομολογιών που έχουν εκδώσει τα πιστωτικά ιδρύματα (τραπεζικά ομόλογα και ομολογίες). 4.Στη κατηγορία 11 «Ομολογίες ιδιωτών» περιλαμβάνονται και οι ομολογίες που έχουν εκδώσει μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 5.Καταργείται η διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και υπάρχει πλέον μια κοινή κατηγορία για όλες τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. 6.Στην κατηγορία 13 «μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης» καταργείται η διάκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε εμπορικές τράπεζες και ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς. Παραμένει μόνο η διάκριση μεταξύ κεντρικών τραπεζών και των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων. 7.Στην κατηγορία 13.5 τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων διακρίνονται περαιτέρω σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (mοney market funds) και σε μερίδια των λοιπών αμοιβαίων κεφαλαίων. • Με τις μεταβολές αυτές οι γραμμές του πίνακα περιορίζονται σε 59 από 73, ενώ και οι στήλες μειώνονται όπως προαναφέρθηκε σε 5 από 11. Παράρτημα 3Β Εκτός από την ανάλυση του χαρτοφυλακίου του ΠΙ κατά αρχική διάρκεια και τομέα (Παράρτημα 3Α), προστίθεται νέο Παράρτημα 3Β όπου αναγράφονται οι καθαρές τοποθετήσεις (δηλαδή οι αγορές μείον οι πωλήσεις) του πιστωτικού ιδρύματος σε μακροπρόθεσμους τίτλους με ανάλυση κατά νόμισμα. Ως μακροπρόθεσμοι τίτλοι θεωρούνται οι τίτλοι με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών καθώς και οι τίτλοι χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως π.χ. οι μετοχές. Σημειώνεται ότι οι καθαρές τοποθετήσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία του σχετικού νομίσματος στο τέλος του μήνα αναφοράς και όχι με βάση την ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα που έγινε η κάθε συναλλαγή. Για τις τοποθετήσεις σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από άλλα πιστωτικά ιδρύματα ζητούνται και πιο αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τη διάρκεια τους. Το Παράρτημα αυτό προστίθεται ώστε να είναι δυνατό να αναλυθεί η μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μέρος εκείνο που οφεί-λεται σε συναλλαγές και στο μέρος εκείνο που οφείλεται σε μεταβολές των τιμών αποτίμησης. Στο Παράρτημα 3Β δεν καταγράφονται οι περιπτώσεις αγοράς (πώλησης) ενός τίτλου και επαναπώλησης (επαναγοράς) του εντός του μήνα αναφοράς. Παράρτημα 4 Η παρουσίαση των καταθέσεων/repοs από κατοίκους εσωτερικού και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ κατά τομέα γίνεται περισσότερο αναλυτική και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των στηλών του Πίνακα (20 αντί 13). Για τις λοιπές όμως χώρες (δηλ. για τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ) καταργείται η διάκριση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και μη πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης στο Παράρτημα 4 δεν ζητούνται πλέον στοιχεία για τα χρεό-γραφα που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα οι γραμμές του Πίνακα να περιοριστούν σε 24 από 45. Εκτενέστερη γίνεται επίσης η κατά διάρκεια ανάλυση των λογαριασμών ταμιευτηρίου με προειδοποίηση. Τέλος, στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως περιλαμβάνεται ως χωριστή υποκατη-γορία το ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή τα ποσά με τα οποία έχουν πιστωθεί οι προπληρωμένες κάρτες που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα. Πιο συγκεκριμένα: 1.Στην ανάλυση των καταθέσεων/repοs εσωτερικού οι τομείς της οικονομίας διακρίνονται στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) και στα Μη Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Τα ΝΧΙ διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση και την Τράπεζα της Ελλάδος και (β) στα Λοιπά ΝΧΙ, δηλαδή αυτά που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση. Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα ΠΙ πλην του Ταμείου Παρακατηθηκών και Δανείων. Στα Λοιπά ΝΧΙ, που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση, περιλαμβάνονται το Ταμείο Παρακατα-θηκών και Δανείων, οι καταθέσεις και τα repοs του οποίου ανα-λύονται στη στήλη (2) και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (ΑΚΔ), οι καταθέσεις και τα repοs των οποίων αναλύονται στη στήλη (3). 2.Στην ανάλυση των καταθέσεων/repοs των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ οι τομείς της οικονομίας διακρίνονται επίσης στα ΝΧΙ και στα Μη ΝΧΙ. Τα ΝΧΙ διακρίνονται και πάλι σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των λοιπών πλην της Ελλάδος χωρών της ζώνης του ευρώην Τράπεζα της Ελλάδος και (β) στα μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση ΝΧΙ. Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων και έξι (6) άλλα ιδρύματα: στη Γαλλία το Caisse natiοnale d’ epargne, στο Λουξεμβούργο το ΤD Waterhοuse Ιnνestment Series – US dοllar reserνe fund και στην Ολλανδία τα Βangert Ροntier Μarket makers, Lease Ρlan Ιnternatiοnal Finance ΝV, ΝΜΒ Ηeller ΝV και το Ρitcher Αsset Μanagement ΒV. Ο κατάλογος των ΝΧΙ που υπόκεινται ή όχι σε υποχρεωτική κατάθεση είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί. Το τι ισχύει σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΚΤ: www.ecb.int σελίδα ΜFΙs and assets. 3.Οι καταθέσεις/repοs της γενικής κυβέρνησης εσωτερικού των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ αναλύονται πλέον σε τρεις υποκατηγορίες: καταθέσεις/repοs κεντρικής κυβέρνησης (όπου περιλαμβάνονται και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί), οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και οργα-νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 4.Στην ανάλυση των καταθέσεων/repοs κατοίκων εσωτερικού και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ οι λοιποί τομείς δεν εμφανίζονται πλέον συγκεντρωτικά αλλά στις επιμέρους κατηγορίες: ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά (ιδιώτες) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Επισημαίνεται ότι στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν περιλαμβάνονται πλέον τα ΑΚΔ. 5.Στις λοιπές πλην ζώνης του ευρώ χώρες δεν γίνεται ανάλυση των καταθέσεων/repοs ανά τομέα της οικονομίας. 6.Καταργείται η χωριστή εμφάνιση των καταθέσεων σε συνάλλαγμα των Ελλήνων ναυτικών και εργατών. Παραρτήματα 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε 1.Το Παράρτημα 5 μετονομάζεται σε Παράρτημα 5Α και υποβάλλεται πλέον σε μηνιαία βάση και όχι κάθε τρίμηνο. Σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά Παραρτήματα 5Β, 5Γ και 5Δ περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και αντικαθιστά την «Κατάσταση υπολοίπων κατά τομείς και κατηγορίες χορηγήσεων (Νο 1)», της ΠΔΤΕ 1675/28.2.90, η οποία καταργείται, με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας Πράξης. 2.Η ανάλυση των δανείων κατά αρχική διάρκεια γίνεται πλέον στις στήλες του Πίνακα 5Α και όχι στις γραμμές. Η ανάλυση των δανείων κατά τομέα γίνεται στις γραμμές του Πίνακα. 3.Εκτός από την ανάλυση των δανείων προς τη γενική κυβέρνηση και τους λοιπούς κατοίκους προστίθεται και ανάλυση των δανείων προς τα ΠΙ. Στα δάνεια προς ΠΙ περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις/repοs που έχει το ΠΙ σε άλλα ΠΙ. Σημειώνεται ότι η ανάλυση των δανείων δεν αφορά μόνο το εσωτερικό και τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά και τις λοιπές χώρες. Αυτό γίνεται προκει-μένου να καλυφθούν ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών. Για τις λοιπές χώρες (δηλ. για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ) η ανάλυση κατά διάρκεια περιορίζεται σε δύο κατηγορίες (μέχρι και 1 έτος, πάνω από 1 έτος), αντί για τρεις (μέχρι και 1 έτος, πάνω από 1 έτος και μέχρι 5, πάνω από 5 έτη). 4.Καταργείται η διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 5.Τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ενσωματώνονται στην κατηγορία νοικοκυριά και συγκεκριμένα τα δάνεια προς τα ιδρύματα αυτά περιλαμβάνονται στην κατηγορία «λοιπά δάνεια προς τα νοικοκυριά». Στην κατηγορία αυτή των δανείων περιλαμβάνονται επίσης και τα δάνεια προς ιδιώτες για αγορά μετοχών, τα ανοίγματα των τρεχούμενων λογαριασμών, τα φοιτητικά δάνεια καθώς και τα δάνεια για εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. • Με τις μεταβολές αυτές το σύνολο των πληροφοριών που ζητούνται παραμένει αμετάβλητο, δηλαδή ο αριθμός των κελιών διατηρείται ο ίδιος (72). Παράρτημα 5Β Προστίθεται το Παράρτημα 5Β, όπου γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, νόμισμα και διάρκεια. Η ανάλυση αυτή αφορά μόνο τα δάνεια που δίνονται προς το εσωτερικό και περιέχει μέρος των στοιχείων της Κατάστασης Νο 1 της ΠΔΤΕ 1675/28.2.90. Επιπλέον στην τελευταία στήλη του Παραρτήματος ζητείται ο συνολικός αριθμός των λογαριασμών ανά κατηγορία δανείων και στην υποσημείωση (α) ο αριθμός των πιστωτικών καρτών που έχει εκδώσει το ΠΙ Παράρτημα 5Γ Προστίθεται το Παράρτημα 5Β, όπου ζητούνται τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για ορισμένες κατηγορίες χορηγήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΠΔΤΕ 2474/31.5.2001. Παράρτημα 5Δ Προστίθεται το Παράρτημα 5Δ, όπου ζητούνται αναλυτικές πληροφορίες για ενδεχόμενες τιτλοποιήσεις δανείων στις οποίες προέβη το ΠΙ στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Παράρτημα 5Ε Προστίθεται το Παράρτημα 5Ε, όπου καταγράφονται αναλυτικά κατά τομέα, νόμισμα και διάρκεια οι διαγραφές δανείων. Το Παράρτημα αυτό, όπως και το Παράρτημα 3Β, αποσκοπεί στη σωστή εκτίμηση της πραγματικής μεταβολής-ροής των δανείων. ΙΙΙ.2 Παραρτήματα που υποβάλλονται τριμηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας των μηνών αυτών. Ειδικότερα, τα παραρτήματα αυτά αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 1)Ανάλυση δανείων σε μη κατοίκους, χαρτοφυλακίου ξένων τίτλων και καταθέσεων από μη κατοίκους κατά χώρα και οικονομικό τομέα (Παράρτημα 6), 2)Ανάλυση δανείων, χαρτοφυλακίου τίτλων και καταθέσεων κατά νόμισμα και οικονομικό τομέα (Παράρτημα 7). Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔΤΕ 2458/1.3.2000 έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές: Παράρτημα 6 1.Δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τις στήλες του, εκτός του ότι η στήλη που αναφέρεται στη Δανία έχει μετατοπιστεί μετά από τη στήλη που αναφέρεται στη Φιλανδία, έτσι ώστε οι 11 πρώτες στήλες να αφορούν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (πλην της Ελλάδος) και οι τελευταίες 3 στα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στη ζώνη του ευρώ. 2.Στην ανάλυση του Ενεργητικού καταργείται η χωριστή παρουσίαση των καταθέσεων που έχει το πιστωτικό ίδρυμα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και των δανείων που έχει χορηγήσει σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Καταθέσεις και δάνεια ενοποιούνται σε μία κατηγορία, δεδομένου ότι από την πλευρά της χρηματοπιστωτικής ανάλυσης, οι δύο αυτές κατηγορίες δεν διαφοροποιούνται εννοιο-λογικά. 3.Επίσης, στην ανάλυση του Ενεργητικού καταργείται η χωριστή εμφάνιση της κατηγορίας των τίτλων χρηματαγοράς, που ενσωματώνονται στην κατηγορία των ομολόγων με αρχική διάρκεια μέχρι και 1 έτος. 4.Η κατηγορία του ενεργητικού «ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια εκδοθέντα από πιστωτικά ιδρύματα» αναλύεται και ως προς την αρχική διάρκεια των τίτλων. Για τους τίτλους που εκδίδονται από μη πιστωτικά ιδρύματα δεν απαιτείται ανάλογη ανάλυσή τους ως προς τη διάρκεια. 5.Η κατηγορία «μετοχές & συμμετοχές» διευρύνεται για να περιλάβει και τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε μερίδια αμοι-βαίων κεφαλαίων διαθεσίμων και σε μερίδια λοιπών αμοιβαίων κεφαλαίων. 6.Στο Παθητικό εμφανίζονται σε χωριστή κατηγορία οι καταθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (mοney market funds) που προηγουμένως ήταν ενσωματωμένες στις «καταθέσεις λοιπών πελατών». 7.Όπως και στο Ενεργητικό, έτσι και στο Παθητικό δεν γίνεται πλέον διάκριση μεταξύ των καταθέσεων που τηρούν στο πιστωτικό ίδρυμα άλλα πιστωτικά ιδρύματα και των δανείων που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυμα από άλλα πιστωτικά ιδρύματα. • Με τις μεταβολές αυτές οι γραμμές που πρέπει να συμπληρωθούν αυξάνονται από 11 σε 13. Παράρτημα 7 1.Στις στήλες του Παραρτήματος έχει αλλάξει η ομαδοποίηση των νομισμάτων. Οι κατηγορίες δραχμές και νομίσματα χωρών της ζώνης του ευρώ ενοποιούνται και εμφανίζονται σε μία στήλη (ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα των απαιτήσεων/υποχρεώσεων του ΠΙ που είναι εκφρασμένα σε νομίσματα των χωρών της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην ζώνη του ευρώ δεν εμφανίζονται πλέον συγκεντρωτικά, αλλά αναλυτικά σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας, σε κορώνες Δανίας και κορώνες Σουηδίας. Οι στήλες που πρέπει να συμπληρωθούν αυξάνονται επομένως κατά δύο. 2.Στην ανάλυση των καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού και των λοιπών χωρών ζώνης ευρώ η διάκριση δεν γίνεται σε ΠΙ (συμπεριλαμβα-νομένης της κεντρικής τράπεζας) και μη πιστωτικά ιδρύματα, αλλά σε τρεις κατηγορίες: ΠΙ (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας), ΑΚΔ, λοιποί πελάτες. Οι καταθέσεις των ΑΚΔ εμφανίζονται δηλαδή σε χωριστή κατηγορία. 3.Οι τίτλοι χρηματαγοράς που έχει εκδώσει το ΠΙ, δεν αναφέρονται χωριστά, αλλά έχουν ενσωματωθεί στην κατηγορία «υποχρεώσεις από χρεόγραφα». 4.Όπως και στο Παράρτημα 6, τα δάνεια που έχει πάρει το ΠΙ από άλλα ΠΙ δεν εμφανίζονται χωριστά αλλά μαζί με τις καταθέσεις που τηρούν στο ΠΙ άλλα ΠΙ. 5.Για τις καταθέσεις των κατοίκων των λοιπών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, ζητείται εκτός από τη διάκριση κατά τομέα (ΠΙ, μη πιστωτικά ιδρύματα) και διάκριση κατά διάρκεια (μέχρι και 1 έτος, πάνω από 1 έτος). 6.Στο Ενεργητικό οι τίτλοι χρηματαγοράς που έχει στο χαρτοφυλάκιο του το ΠΙ δεν αναφέρονται χωριστά, αλλά έχουν ενσωματωθεί στην κατηγορία «ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια». 7.Στο Ενεργητικό επίσης, οι καταθέσεις που έχει το ΠΙ σε άλλα ΠΙ δεν εμφανίζονται χωριστά αλλά ενσωματώνονται στα δάνεια που έχει χορηγήσει το ΠΙ σε άλλα ΠΙ. Για την κατηγορία αυτή ζητείται ανάλυση κατά νόμισμα μόνο για τις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα των τρίτων χωρών και όχι για εκείνες σε ιδρύματα της ζώνης του ευρώ. 8.Για τα δάνεια προς κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, ζητείται εκτός από την ανάλυση κατά τομέα (ΠΙ, μη πιστωτικά ιδρύματα) και διάκριση κατά διάρκεια (μέχρι και 1 έτος, πάνω από 1 έτος). ΙΙΙ.3 Παραρτήματα που υποβάλλονται εξαμηνιαία και ετήσια Τα Παραρτήματα 8 και 9 υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας των μηνών αυτών. Αναφέρονται στην ανάλυση των καταθέσεων των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά νομό και κατά κατηγορία καταθετών στο τέλος αυτών των μηνών. Αντικαθιστούν τις καταστάσεις που υποβάλλουν τα ΠΙ με βάση την απόφαση Ε.Ν.Π.Θ. 505/7/23.7.92, η οποία και καταργείται. Αναλυτικότερα: 1.Στο Παράρτημα 8 γίνεται ανάλυση κατά νομό των υπολοίπων των καταθέσεων και των συμφωνιών επαναγοράς (repοs) σε όλα τα νομίσματα των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Επισημαίνεται ότι στα νοικοκυριά περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ενώ στις επιχειρήσεις, εκτός από τις ιδιωτικές, περιλαμβάνονται και οι δημόσιες, οι δημοτικές και οι κοινοτικές, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλην ΠΙ και ΑΚΔ. 2.Στο Παράρτημα 9 γίνεται ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών καταθέσεων (όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας) κατά κατηγορία καταθέτη και κατά κλιμάκιο ποσού κατάθεσης. Σημειώνονται τα ακόλουθα: 1)στην κατηγορία των ανωνύμων εταιριών περιλαμβάνονται οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλην ΠΙ και ΑΚΔ, 2)στην κατηγορία των εμποροβιομηχάνων περιλαμβάνονται και οι επαγγελματοβιοτέχνες, 3)στους αγρότες περιλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν ασχολούνται προσωπικά ή μη με τη γεωργία, 4)οι χωρίς συγκεκριμένο επάγγελμα, οι ανήλικοι και οι νοικοκυρές περιλαμβά νονται στην κατηγορία επαγγέλμα τος αυτού που τους συντηρεί, 5)στην κατηγορία «λοιπά» περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων καθώς και όλες οι λοιπές περιπτώσεις καταθετών. Τέλος, το Παράρτημα 10 αφορά ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στο τέλος της χρήσης και υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού του ΠΙ. Σημειώνεται ότι τα ΠΙ πρέπει να προβλέψουν και για το ενδεχόμενο να τους ζητηθεί στο εγγύς μέλλον από την Τράπεζα της Ελλάδος ανάλυση των λογαριασμών κατά χώρα και κατά νόμισμα (ειδικά για τη Δανία, τη Σουηδία και το Ην. Βασίλειο και τα νομίσματά τους), καθώς επίσης και η υποβολή της λογιστικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος σε ενοποιημένη βάση ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί των καταστημάτων του στο εξωτερικό.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α~ 154)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α~ του Ν.2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παραγ. 28 και 29) του Π.Δ 28/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων» (ΦΕΚ Α~ 9).
 • Την υπ’ αριθμ. 11824/1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας» (ΦΕΚ Β~ 369).
 • Την υπ’ αριθ. 3277/209/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Β~ 180).
 • Την Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας τσυ αέρα του περιβάλλοντος» (ΕΕL 296/55/21.11.96) και ειδικότερα τα άρθρα 4 (παρ. 6 και 7) 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αυτής.
 • Την Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος» (ΕΕL 163/41/ 29.6.1999),
 • Τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν.
 • Την υπ’ αριθμ. Υ6/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων» (ΦΕΚ Β~ 1484) και
 • Την ΠΔ/ΤΕ 2458/1.3.2000, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ...» (ΦΕΚ Α~ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ.1, ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή τσυ Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α~ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α~ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α~ 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 16501986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α~ 160).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α~ 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφ.1 Γ (παρ.4) του Ν.2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 237).
 • Τις διατάξεις του Ν.2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α~ 94).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1312 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2053 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2053 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2258 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/2246/16.9.932291 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2246_16_9_932291 1994
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1996/2397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2397 1996
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/2438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2438 1998
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1987/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/98 1987
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1987/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/99 1987
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1988/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/25 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/11824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/11824 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/163/41/29.6.1999ΕΕL296/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/163_41_29_6_1999ΕΕL296_55 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/163/41 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/163_41 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/3277/209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/3277_209 2000
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1999/30/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/30_ΕΕ 1999
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 92/30/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/ 28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση». 1995/267 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία