ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/10.01.2002

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-01-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2483/20.12.2001 Αναπροσαρμογή και καθορισμός σε ευρώ ορίων που αναφέρονται σε διατάξεις αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει τις παρακάτω διατάξεις ως προς τα αναφερόμενα σ’ αυτές όρια, τα οποία, από την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης, αναπροσαρμόζονται ως εξής (στήλη 3): Κατά τα λοιπά οι διατάξεις των πιο πάνω Πράξεων (ΠΔ/ΤΕ), αποφάσεων (ΕΝΠΘ και ΕΤΠΘ) και Εγκυκλίων της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως ισχύουν, παραμένουν αμετάβλητες. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Φ
 • την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, «Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα» και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 2 του Κεφ. Δ, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΔ/ΤΕ 2286/28.1.94, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη προσωπικών αναγκών τους,
 • την απόφ. ΕΤΠΘ 80/15/29.8.2000 «Συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα» και ειδικότερα το Κεφ. Α, παράγρ. 1,
 • την απόφ. ΕΝΠΘ 594/1/20.6.97, όπως ισχύει, «Επενδύσεις των κτηματικών τραπεζών και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων» και ειδικότερα την παράγρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την απόφ. ΕΤΠΘ 25/7/25.2.99, σχετικά με τον καθορισμό ορίου για τις επενδύσεις της ΑΤΕ σε τίτλους, ι
 • την ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.93, όπως ισχύει, «Προϋποθέσεις παροχής άδειας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος» και ειδικότερα το Κεφ. ΙΙ, παράγρ. 2δ,
 • τη σκοπιμότητα διευκόλυνσης των αναγκαίων προσαρμογών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων ενόψει της χρησιμοποίησης του ευρώ από την 1.1.2002 σε όλες τις συναλλαγές στην ευρωζώνη,
 • την ΠΔΤΕ 2438/6.8.98 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου» και ειδικότερα το Κεφ. ΙV,
 • το 1280/19.12.2000 έγγραφο της Δ/νσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον καθορισμό ορίου για την άντληση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά,
 • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 2548/97,
 • το Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 874/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ», όπως ισχύει,
 • το άρθρο 5, παράγρ. 2 του Ν. 1905/90, όπως ισχύει, «Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις»,
 • την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99 «Επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις» και ειδικότερα την παράγρ. 8,
 • το Ν. 2331/95 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 4, παράγρ. 9 καθώς και τα όρια που αναφέρονται στις Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) (i) 132/14.4.99 (κατηγορίες συναλλαγών Ι 1, 2, 3, 4 και ΙΙ 1,2) και (ii) 355/7.8.2000 παράγρ. Α, εδάφ. β)
 • την ΠΔ/ΤΕ 2258/93, όπως ισχύει, «Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86» και ειδικότερα το Κεφ. Α, παράγρ. 3β, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΤΠΘ 56/6/10.1.2000, σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για τα χορηγούμενα από τις συνεταιριστικές τράπεζες δάνεια ή πιστώσεις για κάλυψη λοιπών προσωπικών αναγκών των μελών τους φυσικών προσώπων,
 • την απόφαση ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92, όπως ισχύει, «1.Διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος, 2. Τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων» και ειδικότερα τις παραγρ. 4 και 7 του Κεφ. Β, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις ΕΝΠΘ 519/4/5.2.93 και 599/1/18.9.97, σχετικά με τον καθορισμό, αντίστοιχα, ορίου πέραν του οποίου επιβάλλονται κυρώσεις στους εκδότες ακάλυπτων επιταγών και μέχρι του οποίου επιτρέπεται η δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου σε τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2168 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/2286 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2286 1994
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/2438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2438 1998
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2442 1999
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1905 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1905 1990
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία