ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/10.12.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. (Συνεδρίαση 138/5.11.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να εγκρίνει την ίδρυση από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : α) το Γραφείο Αντιπροσωπείας επιτρέπεται να ασκεί τις ακόλουθες εργασίες : - Προώθηση δανείων ποσών άνω των USD 250.000 και σχετιζόμενες με αυτά συγκέντρωση πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας καθώς και προετοιμασία των αιτήσεων για παροχή δανείου συμπεριλαμβανομένης σχετικής εισήγησης για ενέργεια. - Προσέλκυση αγοραστών δανείων της τράπεζας καθώς και αντισυμβαλλομένων για την εξυπηρέτηση των δανείων της τράπεζας. - Προώθηση άλλων προϊόντων - υπηρεσιών που προσφέρονται από την τράπεζα εκτός από καταθέσεις και γενικότερα καταθετικά προϊόντα. - Διενέργεια ερευνών. - Διαμεσολάβηση (liaisοn) μεταξύ της τράπεζας και των πελατών και ανταποκριτών της. - Αναζήτηση εταίρων για την παροχή κοινοπρακτικών δανείων. β) η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα κοινοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την έγκριση των εποπτικών αρχών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας. γ) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου, η τράπεζα θα την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας
  • το άρθρο 12, παράγρ. 1, του Ν. 2076/92, όπως ισχύει, περί εγκατάστασης σε τρίτες χώρες πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα,
  • τα από 11.10.2002 και 31.10.2002 (ΑΠ 27058, 27139) έγγραφα της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., με τα οποία ζητεί την έγκριση για την ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.,
  • την από 1.11.2002 (ΑΠ 27146) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία