ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/22.10.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αριθ. Φ. 0544 / 2 / ΑΣ 550 / Μ.5422 Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τα έτη 2002, 2003 και 2004». Αθήνα, 27 Ιουνίου 2002

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνεται η απόκτηση από την ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ δικτύου 17 υποκαταστημάτων (εκ των οποίων το ένα υπό ίδρυση) της ΑΒΝ ΑΜRΟ ΒΑΝΚ Ν.V. στην Ελλάδα με τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει. 2.Εγκρίνεται η απόκτηση από την ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ειδικής συμμετοχής μέχρι ποσοστού 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΒΝ ΑΜRΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Α.Ε.», μέσω της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας αυτής έναντι τιμήματος μέχρι ποσού ευρώ έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (ευρώ 11.270.000), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2744/1999.
  • Την από 12.9.2002 (ΑΠ 26954) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος και το γεγονός ότι το ύψος της συμμετοχής της ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ στην «ΑΒΝ ΑΜRΟ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» εμπίπτει στα απαλλακτικά όρια, που έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις της απόφ. ΕΤΠΘ 80/15/29.8.2000,
  • Την απόφ. ΕΤΠΘ 80/15/29.8.2000 «Συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα».
  • Τα από 10.7.2002 και 29.7.2002 (ΑΠ 26658 και 26745) έγγραφα της ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, με τα οποία ζητεί τις απαιτούμενες, με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, σχετικές εγκρίσεις
  • Την από 4.9.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της κατά ευρώ 39.000.000, με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ως άνω συμμετοχής της ΑΒΝ ΑΜRΟ ΒΑΝΚ Ν.V.
  • Τα συνοδεύοντα τα πιο πάνω έγγραφα δικαιολογητικά καθώς και το σχέδιο της συμφωνίας εξαγοράς, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΑΒΝ ΑΜRΟ ΒΑΝΚ Ν.V αναλαμβάνει την υποχρέωση κατάθεσης ποσού ευρώ 197.622.000 σε λογαριασμό όψεως της ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εξαγοραζόμενου δικτύου υποκαταστημάτων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία