ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/23.08.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της τραπεζικής εταιρείας ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ GRΕCΕ - FRΑΝCΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 131/15.7.2002 θέμα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της τραπεζικής εταιρείας ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ GRΕCΕ - FRΑΝCΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • το Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,
  • το Κ2-3655/19.3.2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο η συγχώνευση των δύο εταιρειών δεν κωλύεται κατά νόμο, για δε την πραγμάτωσή της θα πρέπει να εφαρμοστεί το δίκαιο της έδρας εκάστης των εταιρειών,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
  • τα από 20.4.2000 (Α.Π. 22912), 26.6.2000 (Α.Π. 23206), 23.1.2001 (Α.Π. 24291), 7.3.2001, 11.4.2001 (Α.Π. 24683) και 27.3.2002 έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με τα οποία αιτείται την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγχώνευσή της με τη θυγατρική της τραπεζική εταιρεία ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ GRΕCΕ - FRΑΝCΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και γνωστοποιεί την πρόθεσή της να διατηρήσει την παρουσία της στη Γαλλία μέσω υποκαταστήματος,
  • το 308/28.3.2001 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για την ίδρυση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υποκαταστήματος στη Γαλλία,
  • την από 25.6.2002 (Α.Π. 26571) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία