ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/23.10.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός υπ’ αριθ. 152/2002 Σύσταση Ανώτατης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύστασις της Ανωτάτης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος (Α.Ε.Ε.Ε.Ε.) και σκοποί αυτής. Συνιστάται Ανωτάτη Ελεγκτική Επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος με σκοπόν: α. τον έλεγχον των συμβάσεων δια ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000 =C) ΕΥΡΩ, τας οποίας συνάπτουν αι Υπηρεσίαι και οι Οργανισμοί που υπάγονται εις την Δ.Ι.Σ., β. την επίλυσιν ανακυπτόντων κατά την εκτέλεσιν των ως άνω συμβάσεων ζητημάτων, τα οποία τίθενται υπ όψιν της, και γ. την εξέτασιν των ενστάσεων κατά των Πορισμάτων της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως και των Αιτήσεων Αναθεωρήσεως κατά καταλογιστικών πράξεων των Εκκλησιαστικών Επιθεωρητών (Αρθ. 56 παρ. 12 Ν. 2362/1995 και αρθ. 19 παρ. 4 καν. 100/1998).
Άρθρο 2
1.  
  Σύνθεσις της Ανωτάτης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος Η Α.Ε.Ε.Ε.Ε. είναι επταμελής και διορίζεται δια Πράξεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Απαρτίζεται εκ προσωπικοτήτων, εχουσών εμπειρίαν και ειδικάς γνώσεις νομικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, ιδία δε εξ επιτίμων δικαστικών λειτουργών Ανωτάτων Δικαστηρίων, εν ενεργεία ή επιτίμων μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρων, οικονομολόγων και διπλωματούχων μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται τετραετής δυναμένη να ανανεωθή. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κατά βαθμόν ανώτερος επίτιμος δικαστικός λειτουργός και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος, όπως και κατά την συμμετοχήν των εις τους δικαστικούς σχηματισμούς. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο αμέσως επόμενος δικαστικός λειτουργός. Εις την Επιτροπήν μετέχει και γραμματεύς, επιφορτισμένος με την τήρησιν των πρακτικών, οριζόμενος εκάστοτε υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 3 "Λειτουργία της Α.Ε.Ε.Ε.Ε."
1.  
  Η Α.Ε.Ε.Ε.Ε. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε (5) μελών αυτής.
2.  
  Αι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ηυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον εκ πέντε ψήφων απαιτείται σχετικώς με τας δικαιοπραξίας οσάκις:.
 1. είτε η διάρκεια αυτών υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη και το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως,.
 2. είτε το ποσόν αυτών υπερβαίνη το εν εκατομμύριον (1.000.000) Ευρώ.
3.  
  Εισηγηταί επί των τιθεμένων εις την Α.Ε.Ε.Ε.Ε θεμάτων κατά περίπτωσιν είναι:.
 1. Ο Διευθυντής της Ε.Κ.Υ.Ο. ή ο υπ αυτού οριζόμενος αρμόδιος υπηρεσιακός παράγων,.
 2. οι επι κεφαλής των Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών, των υπαγομένων εις την Δ.Ι.Σ.,.
 3. οι Πρόεδροι ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ιδρυθεισών ή ιδρυθησομένων Α.Ε., υπό της Δ.Ι.Σ. ή της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες της Α.Ε.Ε.Ε.Ε. Η Α.Ε.Ε.Ε.Ε. έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:"
1.  
  Αποφαίνεται επί της νομιμότητας των πράξεων αγοράς, διαθέσεως, μισθώσεως και αξιοποιήσεως εκκλησιαστικής περιουσίας, περί των οποίων υπάρχει η απόφασις της Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) της Ε.Κ.Υ.Ο. ή των Οργάνων των Διοικούντων τας Εκκλησιαστικάς Υπηρεσίας που υπάγονται εις την Δ.Ι.Σ. ή των Δ.Σ. των Εταιρειών του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2778/1999, εφόσον η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ή το έσοδον δι εκάστην υπερβαίνει το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ.
2.  
  Αι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν ως συνέπειαν, αι μεν θετικαί να άγουν εις τελείωσιν των αποφάσεων της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., μετά την έγκρισιν των υπό της Δ.Ι.Σ., αι δε αρνητικαί, εγκρινόμεναι υπό της Δ.Ι.Σ. να άγουν εις διακοπήν της συνθέτου διοικητικής διαδικασίας.
3.  
  Η Δ.Ι.Σ., η Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. και τα αναφερόμενα εις το άρθρον 3 παράγραφον 3 του παρόντος, Διοικητικά όργανα, δύνανται να αναπέμπουν προς την Α.Ε.Ε.Ε.Ε., προς επανεξέτασιν συγκεκριμένων ζητημάτων, εφ όσον προκύψουν νέα στοιχεία μη προβληθέντα και μη ληφθέντα υπ όψιν από την Α.Ε.Ε.Ε.Ε. ιδίως, εν περιπτώσει αρνητικών αποφάσεων αυτής. Η επανεξέτασις υπό της Α.Ε.Ε.Ε.Ε. έχει τας συνεπείας της προηγουμένης παραγράφου.
4.  
  Αποφαίνεται επί των τιθεμένων υπ όψιν αυτής, υπό των ως άνω αρμοδίων Εκκλησιαστικών Διοικητικών Οργάνων, ερωτημάτων ή τεχνικών ζητημάτων, κατά την πορείαν της εκτελέσεως των συμβάσεων
5.  
  Αποφαίνεται τελειωτικώς επί παραπόνων ή αντιρρήσεων επί εκθέσεων ελέγχου των Εκκλησιαστικών Επιθεωρητών
6.  
  Αποφαίνεται τελειωτικώς επί επικειμένης εκδόσεως καταλογιστικής Πράξεως της Δ.Ι.Σ. ή του Δ.Σ. άλλου εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου δίκαιου, τελούντος υπό τον έλεγχον ή την εποπτείαν της Δ.Ι.Σ., κατά ελλειμματικών εκκλησιαστικών δημοσίων υπολόγων.
7.  
  Αποφαίνεται τελειωτικώς επί αιτήσεων αναθεωρήσεως κατά καταλογιστικών πράξεων των Εκκλησιαστικών Επιθεωρητών (άρθρον 56 παρ. 12 Ν. 2362/1995 και 19 παρ. 4 Καν. 100/98).
8.  
  Η αίτησις παραπόνων ή αναθεωρήσεως εισάγεται εις την Επιτροπήν με ητιολογημένην εισήγησιν του Προϊσταμένου της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως. Η Επιτροπή δύναται να ζητή διευκρινήσεις από τον Εκκλησιαστικόν Επιθεωρητήν, όστις συνέταξε την Έκθεσιν της οποίας ζητείται αναθεώρησις ή καθ ης υπεβλήθησαν παράπονα.
Άρθρο 5 "Τελείωσις των Συμβάσεων"
1.  
  Αι συμβάσεις περί ων το άρθρον 1 του παρόντος, παράγουν έννομες συνέπειες από της τελικής εγκρίσεως των υπό της Δ.Ι.Σ.
2.  
  Συμβάσεις αι οποίαι αφορούν εις την διοίκησιν, διαχείρισιν και αξιοποίησιν της κατ άρθρον 46 του Ν. 590/1977 εκκλησιαστικής περιουσίας υπογράφονται:.
 1. όσον αφορά μεν εις την υποκειμένην εις την διαχείρισιν της Ε.Κ.Υ.Ο. περιουσίαν είτε υπό του Προέδρου της Δ.Ι.Σ. είτε υπό των καθ ύλην αρμοδίων οργάνων της Ε.Κ.Υ.Ο. (άρθρ. 8 παρ. 5 και άρθρ. 10 παρ. 4 του Κανονισμού 100/98),.
 2. όσον αφορά δε εις την περιουσίαν την ανήκουσαν εις τα λοιπά Εκκλησιαστικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υπό των νομίμων εκπροσώπων του οικείου Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου
Άρθρο 6 "Σκοπιμότης και νομιμότης συμβάσεων"
1.  
  Η σκοπιμότης της επιλογής των, εν άρθρω 4 παρ. 1 του παρόντος, δραστηριοτήτων εκφεύγει της αρμοδιότητος της Α.Ε.Ε.Ε.Ε.
2.  
  Αντικείμενον ευθύνης και εξετάσεως της Α.Ε.Ε.Ε.Ε. αποτελεί η νομιμότης ως προς την τήρησιν των εκάστοτε ισχυόντων νόμων και των κανονισμών της Εκκλησίας.
Άρθρο 7
1.  
  Πάσα ετέρα διάταξις αντιτιθεμένη εις τον παρόντα Κανονισμόν καταργείται άμα τη δημοσιεύσει αυτού
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 9
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί το ετήσιον, κατ ελάχιστον, ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3, 4 περ. ε & στ, 9 παρ. 2 και 46 παρ. 2 του Νόμου 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. Α~ τ. 146/1977).
 • Τας διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Νόμου 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. Α~ τ. 295/1999).
 • Τας διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7, 10 και 16 του 100/1998 Κανονισμού «Περί συστάσεως Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.)» ( Φ.Ε.Κ. Α~ 261/1998).
 • Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 7 παρ. 1 περ. β~, γ~, δ~ και 16 του 125/1999 Κανονισμού «Περί εσωτερικής διαρθρώσεως, λειτουργίας και συστάσεως θέσεων προσωπικού της Ε.Κ.Υ.Ο.» (Φ.Ε.Κ. Α~ τ. 235/1999).
 • Τας από 11.12.2001 και 27.8.2002 Αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 9.10.2002 Απόφασιν Αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία