ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/26.07.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-07-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας JΡ Μοrgan Ghase Βank, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΘΠ 605/4/15.4.1997. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 130/17.6.2002, θέμα 2) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) τις διατάξεις του ΑΝ 1655/51, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει, γ) την απόφαση ΕΝΠΘ 605/4/15.4.97 με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας Τhe Chase Μanhattan Βank, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δ) την απόφαση ΕΤΠΘ 117/1/11.1.2002 με την οποία εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του ως άνω Γραφείου Αντιπροσωπείας υπό τη νέα επωνυμία JΡ Μοrgan Chase Βank, ε) το από 28.5.2002 (ΑΠ 26498) έγγραφο της JΡ Μοrgan Chase Βank, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ως άνω Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε να ανακαλέσει από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας JΡ Μοrgan Chase Βank, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 605/4/15.4.1997. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-07-26
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/172
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία