ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/27.11.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με τη θυγατρική της Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 137/30.10.2002, θέμα 6ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με τη θυγατρική της Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α~). Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Το Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/99.
  • Το από 9.9.2002 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, καθώς επίσης το από 12.8.2002 (ΑΠ 26813) έγγραφο της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ, με τα οποία ζητείται η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις δικαιολογητικά.
  • Το Κ2-10974/3.9.2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ανακοινώνεται η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του από 25.7.2002 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εν θέματι Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει.
  • Το από 8.10.2002 (ΑΠ 27038) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,