ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0544/4/ΑΣ281/Μ.5523

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τα έτη 2003-2005. Αθήνα, 3.4.2003.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τα έτη 2003-2005 που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3.4.2003, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003-2005 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εφεξής αναφερόμενες ως τα Μέρη, - με βάση την Συμφωνία για Συνεργασία στους Τομείς της Εκπαίδευσης, των Επιστημών και του Πολιτισμού που υπεγράφη στα Τίρανα στις 4.11.1998, - με σκοπό να ενισχύσουν και εμβαθύνουν την εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, αποφάσισαν να καταρτίσουν το παρόν πρόγραμμα και συμφώνησαν ως εξής: 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή της ως άνω Συμφωνίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Τα Υπουργεία Παιδείας θα συνεργάζονται στην ανταλλαγή εμπειριών και θα τηρούνται συνεχώς ενήμερα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις εκπαιδευτικές δομές και λειτουργίες. 1.1 Ανωτάτη Εκπαίδευση Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δια της υπογραφής διμερών συμφωνιών μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων, ανταλλαγής εκπαιδευτικών, ανταλλαγής πληροφοριών και υλοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων. Θα ενημερώσουν αλλήλους για τις διαπανεπιστημιακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι τούδε και για εκείνες που θα υπογραφούν στο μέλλον. Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέρη θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ της Συνόδου των Αλβανών Πρυτάνεων και της Συνόδου των Ελλήνων Πρυτάνεων. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε έτος δύο εκπαιδευτικούς ή πανεπιστημιακούς ερευνητές για επισκέψεις σπουδών μέχρι επτά (7) ημερών, με προτεραιότητα σε εκείνους που ασχολούνται με κοινά πανεπιστημιακά προγράμματα. Τα Μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την συμμετοχή σε κοινά προγράμματα μέσα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΤΕΜΡUS και ΕRΑSΜUS και άλλων διευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας σε θέματα ανωτάτης εκπαιδεύσεως μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι πολύ εντατικά. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών με σκοπό την ανταλλαγή πείρας και βιβλιογραφίας. Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ανώτατων επαγγελματικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα: - αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και οργάνωση εργαστηρίων, - οργάνωση και εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών, - εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση νέων εργαστηριακών εξοπλισμών, - οργάνωση και εκσυγχρονισμός των διοικητικών μονάδων και εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού, - ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας, - ανάπτυξη νέων κύκλων μαθημάτων, - υλοποίηση μεταπανεπιστημιακών επιστημονικών εκπαιδεύσεων, - ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών μέσω του προγράμματος ΤΕΜΡUS, - ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μελέτη και εκπαιδευτικός προγραμματισμός της ανάπτυξης του τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού τομέα σε επίπεδο χώρας. Τα Μέρη θα καθιερώσουν τακτικούς δεσμούς και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Διευθύνσεων Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως των Υπουργείων αμφοτέρων των χωρών μέσα στα πλαίσια της Νομοθετικής Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αλβανία καθώς και σε άλλους τομείς όπως η δομή, η λειτουργία, η μορφή, η μέθοδος, η αναλογία μεταξύ διδακτικού έργου και επιστημονικής εργασίας κλπ. Τα μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, έγγραφα, οπτικοακουστικό και άλλο διδακτικό υλικό για να διευκολύνεται η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών καθώς και επιστημονικών πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων. 1.2 Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 1.2.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να βελτιωθεί η αναγνώριση των εκπαιδευτικών συστημάτων, των διδασκομένων μαθημάτων, των διδακτικών μεθόδων και της πληροφορικής αμφοτέρων των χωρών. Για τον σκοπό αυτό, τα Μέρη: - Θα ανταλλάσσουν ετήσιες επισκέψεις δύο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αμφότερες τις χώρες για τα ως άνω ζητήματα και για άλλα ζητήματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση την σύγχρονη διδακτική για χρονικό διάστημα μέχρι 8 ημερών. - Θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας της Αλβανίας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδος στην κατάρτιση νέων κύκλων σπουδών. Προς τον σκοπό αυτό, θα ανταλλάσσουν ετησίως δύο εμπειρογνώμονες για χρονικό διάστημα μέχρι 8 ημερών. - Θα ενθαρρύνουν τα κοινά προγράμματα, συγκεκριμένα σε σχολεία που έχει ήδη εγκατασταθεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. - Θα οργανώνουν κοινές δραστηριότητες πάνω στην εφαρμογή των νέων κύκλων μαθημάτων, των προτύπων μαθημάτων και της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων σε όλα τα επίπεδα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. - Θα οργανώνουν Ολυμπιάδες και διαγωνισμούς στην Φυσική, την Χημεία, τα Μαθηματικά και την Πληροφορική, καθώς και κοινές πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 1.2.2 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν εμπειρία σε σχέση με τον προσανατολισμό της γενικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Μέρη θα οργανώνουν κοινά σεμινάρια κατάρτισης για καθηγητές επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Τα Μέρη θα εξετάσουν την πιθανότητα συνεργασίας πάνω σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί σε μία επαγγελματική σχολή τεχνολογίας τροφίμων και μία τεχνική σχολή. 1.2.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την σύνδεση σχολείων των δύο χωρών με σκοπό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνδεδεμένων Αλβανικών και Ελληνικών σχολείων. 1.2.4 Τα Μέρη θα συνεργαστούν στενά για την κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων. Προς τον σκοπό αυτό κατά την διάρκεια του παρόντος προγράμματος, θα ανταλλάσσουν δύο εμπειρογνώμονες για χρονικό διάστημα μέχρι 8 ημερών για να ενημερωθούν στα θέματα της αρμοδιότητός τους. 1.2.5 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα για να διευκολύνεται η αναγνώριση των τίτλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1.2.6 Τα Μέρη θα ιδρύσουν μία μικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα συνέλθει στην Αθήνα εντός δύο μηνών από της υπογραφής του παρόντος προγράμματος για να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία, η γεωγραφία, η φιλολογία, ο πολιτισμός και η οικονομία κάθε χώρας παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία της άλλης χώρας, σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της UΝΕSCΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 1.3 Διδασκαλία της Αλβανικής και της Ελληνικής Γλώσσας 1.3.1 Τα Μέρη θα προωθήσουν και αναβαθμίσουν τις σπουδές Ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο των Τιράνων και στο πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου καθώς και της Αλβανικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. 1.3.2 Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα να παρέχονται από το πανεπιστήμιο των Αθηνών σπουδές Αλβανικής γλώσσας. 1.3.3 Τα Μέρη θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πρόσωπα που ανήκουν στην Ελληνική μειονότητα. 1.3.4 Η Ελληνική πλευρά θα εξετάσει την δυνατότητα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας σε Αλβανόπαιδες που βρίσκονται στην Ελλάδα με τους γονείς τους για οικονομικούς λόγους. 1.3.5 Η Αλβανική πλευρά θα εξετάσει την δυνατότητα της εισαγωγής της Ελληνικής γλώσσας στις διδασκόμενες ξένες γλώσσες στα δευτεροβάθμια σχολεία. 1.3.6 Η Ελληνική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει βοήθεια για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος που απευθύνεται στους Αλβανούς και την Ελληνική μειονότητα, παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εξοπλισμό, εκπαιδεύοντας καθηγητές, δίδοντας διαλέξεις, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορα μέσον. 1.4. Υποτροφίες 1.4.1 Η Ελληνική Πλευρά θα προσφέρει κάθε έτος: 1)δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές έρευνας διαρκείας δέκα (10) μηνών εκάστη, 2)δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές δώδεκα (12) μηνών εκάστη, και 3)δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. 1.4.2 Η Αλβανική πλευρά θα παρέχει κάθε έτος: 1)δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές έρευνας διαρκείας δέκα (10) μηνών εκάστη, 2)δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές δώδεκα (12) μηνών εκάστη, και 3)δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού. 1.4.3 Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει την πιθανότητα να προσφέρουν τα μέρη και άλλες υποτροφίες και ευκαιρίες σπουδών μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. 2.ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αλβανικών Αρχείων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελλάδος σε αμοιβαία βάση και σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία. Τα Μέρη συμφωνούν, μετά την σχετική έρευνα στα Αρχεία των Μερών, να ζητούν την ανταλλαγή αντιγράφων των εγγράφων, καταχωρήσεων και μικροφίλμ, καθώς και να ανταλλάσσουν δωρεάν και πάνω σε βάση αμοιβαιότητας αρχειακές έρευνες και πληροφορίες όπως καταλόγους, ευρετήρια κλπ. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε έτος δύο (2) αρχειοφύλακες για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημερών για έρευνα στα αρχεία και ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων της αρμοδιότητός τους. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν σε εκθέσεις με αντίγραφα δειγμάτων αρχειακού υλικού. Το Γενικό Αρχείο του Κράτους της Ελλάδος θα παρέχει τεχνική βοήθεια στα τοπικά αρχεία οπού ζει η Ελληνική μειονότητα. 2.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των Αρχείων των Υπουργείων Εξωτερικών αμφοτέρων των χωρών σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα. 2.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βιβλίων, δημοσιεύσεων και περιοδικών των βιβλιοθηκών, ακαδημιών και πολιτιστικών ιδρυμάτων αμφοτέρων των χωρών καθώς και την ανταλλαγή αντιγράφων και μικροφίλμ βιβλιοθηκονομικού υλικού που τηρείται στις κρατικές βιβλιοθήκες. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται σε κρατικές βιβλιοθήκες για επισκέψεις μελέτης για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημερών. 2.4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων στην συντήρηση και αποκατάσταση βιβλίων και την προετοιμασία καταλόγων ιστορικών συλλογών. 2.5 Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει βοήθεια πάνω στην σχετική με το βιβλίο νομοθεσία και τεχνογνωσία για την ίδρυση στην Αλβανία ενός Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, με πρότυπο το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου. 2.6 Τα Μέρη θα δημιουργήσουν ένα κοινό μεταφραστικό πρόγραμμα στις αντίστοιχες γλώσσες τους. 2.7 Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν μία επίσκεψη ενός ερευνητή από τις αντίστοιχες Ακαδημίες Επιστημών για αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδων. 3.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3.1 Αρχαιολογία και Πολιτιστική Κληρονομιά 3.1.1 Τα Μέρη, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την έναρξη της συνεργασίας τους στον τομέα της αρχαιολογίας, θα ενθαρρύνουν την συνέχιση και επέκτασή της. 3.1.2 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως τρεις (3) αρχαιολόγους για την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα της ειδικότητάς τους (ανασκαφές, οργάνωση μουσείων, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.). Η περίοδος παραμονής εκάστου θα είναι μέχρι οκτώ (8) ημέρες. 3.1.3 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν αρχαιολογικές δημοσιεύσεις. Η Ελληνική πλευρά θα αποστέλλει τις δημοσιεύσεις του Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, ήτοι το Αρχαιολογικό Δελτίο και τα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, ενώ η Αλβανική πλευρά θα αποστέλλει τις περιοδικές εκδόσεις Ιλλυρία και Μνημεία. 3.1.4 Τα Μέρη θα διεξάγουν κοινές ανασκαφές στην Αλβανία και στην Ελλάδα (κατά προτίμηση καλύπτοντας την Παλαιολιθική - Νεολιθική, Αρχαϊκή - Κλασσική, Ελληνιστική - Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο). Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απ ευθείας συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών. 3.1.5 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως, ένα έως δύο (1-2) εμπειρογνώμονες (αρχιτέκτονες κλπ.) για επίσκεψη μέχρι οκτώ (8) ημερών έκαστος για να ενημερώνονται σε θέματα συντήρησης, αποκατάστασης, και προστασίας μνημείων, χρήσης παλαιών κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων για σύγχρονες ανάγκες κλπ. 3.1.6 Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα Μέρη θα αποστέλλουν δύο έως τρεις (2-3) εμπειρογνώμονες στον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης Αρχαίων, Βυζαντινών και Μεσαιωνικών πολιτιστικών αγαθών και μνημείων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ημερών έκαστος, για να παρέχουν τεχνογνωσία σε θέματα της ειδικότητός τους. 3.1.7 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο (2) συντηρητές λαογραφικών αντικειμένων ή τεχνουργημάτων για ενημέρωση σε θέματα συντήρησης για οκτώ (8) ημέρες έκαστος. 3.1.8 Αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια κλπ. που θα λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια του άλλου Μέρους, ιδίως στους τομείς της λαογραφίας, των λαϊκών τεχνών κλπ. 3.1.9 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο έως τρεις (2-3) εφόρους λαογραφικών-εθνογραφικών μουσείων ή λαογράφους για ενημέρωση και έρευνα σχετικά με την προστασία και τεκμηρίωση της παραδοσιακής τέχνης και των παραδοσιακών ενδυμασιών ή την δημώδη μουσική. Η διάρκεια της παραμονής τους θα είναι έως οκτώ (8) ημέρες. 3.1.10 Τα Μέρη θα συνεργάζονται με σκοπό την πάταξη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή εμπορίας έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και συμφωνούν να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον σκοπό αυτό. 3.2 Πολιτισμός και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 3.2.1 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν μία εβδομάδα κινηματογράφου στην Ελλάδα και την Αλβανία με υποτιτλισμένες ταινίες. Με αυτήν την ευκαιρία θα ανταλλάσσουν δύο (2) εμπειρογνώμονες στον τομέα του κινηματογράφου για χρονικό διάστημα παραμονής έως πέντε (5) ημερών έκαστος. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με απ ευθείας συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών. 3.2.2 Τα Μέρη θα οργανώνουν εκθέσεις τέχνης, φωτογραφίας ή λαογραφίας, με θέματα που θα καθορίζονται μέσω της διπλωματικής οδού. 3.2.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων και σολίστ σε φεστιβάλ και σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνονται στην άλλη χώρα. 3.2.4 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν επισκέψεις ενός ή δύο (1-2) προσωπικοτήτων στον τομέα των γραμμάτων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών έκαστος για πολιτιστική ενημέρωση, για συμβολή στην αμοιβαία προώθηση των πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών. 3.2.5 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτών τους για την έκδοση μεταφράσεων λογοτεχνικών κειμένων της κάθε χώρας. 3.2.6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ενός κρατικού λειτουργού στο τομέα του πολιτισμού για οκτώ (8) ημέρες με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών κοινού ενδιαφέροντος. 3.2.7 Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του θεάτρου, η Ελληνική πλευρά θα στείλει στην Αλβανία, εφ όσον το ζητήσει αυτή Έλληνες σκηνοθέτες για να ανεβάσουν παραστάσεις αρχαίου Ελληνικού δράματος. 3.2.8 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των Κρατικών Θεάτρων τους. 3.2.9 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία σε πολιτιστικά θέματα μέσα στα πλαίσια των Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών. 4.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.1 Τα Μέρη θα προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών πάνω στην πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή αμφοτέρων των χωρών ενθαρρύνοντας την συνεργασία μεταξύ των σχετικών οργανισμών πληροφοριών αμφοτέρων των χωρών, των ΜΜΕ, των πρακτορείων Τύπου και των άλλων υπηρεσιών ενημέρωσης με σκοπό να εμβαθυνθεί η αμοιβαία κατανόηση των δύο χωρών και να οργανωθούν σεμινάρια και συνέδρια. Τα Μέρη θα πραγματοποιούν ανταλλαγή επισκέψεων δύο (2) προσωπικοτήτων στον τομέα της ενημέρωσης και του πολιτισμού για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημερών. 4.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίως τις ανταλλαγές μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών ιδρυμάτων με σκοπό την εξοικείωση με την πραγματικότητα των δύο χωρών και την διευκόλυνση της κατανόησης μεταξύ των οικείων ιδρυμάτων,: - Οργανώνοντας ενημερωτικά προγράμματα, καταρτίζοντας δημοσιογράφους, τεχνικούς και παραγωγούς, χρησιμοποιώντας τις υποτροφίες που προσφέρονται από αμφότερα τα Μέρη. - Διευκολύνοντας τις δραστηριότητες των δημοσιογράφων και των τεχνικών ομάδων. - Υποστηρίζοντας τις ομάδες τηλεοπτικών παραγωγών. - Διευκολύνοντας την συμμετοχή σε φεστιβάλ και τηλεοπτικά προγράμματα διεθνούς χαρακτήρα που οργανώνονται σε κάθε χώρα. 5.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 5.1 Τα Μέρη αναγνωρίζουν την σημασία και την σπουδαιότητα του Αθλητισμού ως μέσου εδραίωσης της παγκόσμιας ειρήνης και προώθησης της αδελφοσύνης και φιλίας μεταξύ των λαών και των ατόμων. Επί πλέον, αναγνωρίζουν την σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και ψυχολογική διάσταση του Αθλητισμού καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή του στην δημόσια υγεία. Για τους ως άνω λόγους θα ενθαρρύνουν την βαθύτερη συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού και της Σωματικής Αγωγής με σκοπό να καθιερωθούν άμεσες επαφές μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών αμφοτέρων των χωρών. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών υπηρεσιών αμφοτέρων των Μερών, θα καθορισθούν με πρωτόκολλα μεταξύ των ως άνω αναφερομένων κρατικών υπηρεσιών με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. 5.2 Τα Μέρη καλωσορίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και περαιτέρω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελλάδας για την καθιέρωση ενός Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν ενεργώς αυτήν την πρωτοβουλία με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. 6.ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 6.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των οργανισμών νέας γενιάς και των υπηρεσιών νεότητας, σε δραστηριότητες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 6.2 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τομείς σχετικούς με την νέα γενιά με σκοπό τόσο να συσφίξουν περαιτέρω τους δεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, όσο και για την προώθηση της ειρήνης. 7.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1)Ανταλλαγή ατόμων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προγράμματος θα υποδεικνύονται από την αποστέλλουσα πλευρά δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Η οριστική αποδοχή των υποψηφίων θα γίνεται από την υποδεχόμενη χώρα. Η αποστέλλουσα πλευρά θα παρέχει επίσης στην υποδεχόμενη χώρα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τίτλους, την γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά ή την γλώσσα της υποδεχόμενης πλευράς) καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η υποδεχόμενη πλευρά θα ανακοινώνει την συναίνεσή της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Αφού ληφθεί η συναίνεση της υποδεχόμενης πλευράς, η αποστέλλουσα πλευρά θα ειδοποιεί για την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες ενωρίτερα. 2)Ανταλλαγή Υποτρόφων (παράγραφοι 1.4.1.α, 1.4.1.β, 1.4.2.α και 1.4.2.β του παρόντος Προγράμματος). 1.Η επιλογή των υποψηφίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1.4.1 και 1.4.2 του παρόντος Προγράμματος θα γίνεται από τις αρμόδιες αρχές των Μερών με την συμμετοχή ενός εκπροσώπου της Πρεσβείας της υποδεχόμενης χώρας. Η χώρα που προσφέρει τις υποτροφίες θα ανακοινώνει τις προτάσεις της το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. 2.Η αποστέλλουσα πλευρά θα προωθεί προς την υποδεχόμενη πλευρά τους φακέλους των υποψηφίων το ταχύτερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου κάθε έτους. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία του υποψηφίου, 2)αντίγραφα των πιστοποιητικών ή διπλωμάτων (επικυρωμένα), 3)αναλυτικό πρόγραμμα έρευνας ή σπουδών, 4)πιστοποιητικό υγείας, και 5)δύο συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές. 4.Η υποδεχόμενη πλευρά θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. 5.Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας που προσφέρει την υποτροφία ή της Αγγλική ή της Γαλλικής. Θα είναι απαραίτητο για τους υποψήφιους ή κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας που προσφέρονται από την Ελληνική Πλευρά δυνάμει του παρόντος Προγράμματος να έχουν εισαχθεί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα έρευνας και να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής. 1)Θερινά Σεμινάρια (παράγραφοι 1.4.1.γ και 1.4.2.γ του παρόντος Προγράμματος) Η αποστέλλουσα Πλευρά θα διαβιβάζει στην υποδεχόμενη πλευρά τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου. Η υποδεχόμενη πλευρά θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων μέχρι 31 Μαΐου. Όσον αφορά τους υποψηφίους για θερινά προγράμματα, στοιχειώδης γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της υποδεχόμενης χώρας θα είναι προϋπόθεση. Στο τέλος του σεμιναρίου οι υπότροφοι θα υποβάλλουν έγγραφη αναφορά για την παραμονή τους. 7.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα μετ επιστροφής έξοδα μεταξύ της αποστέλλουσας χώρας και της πρωτεύουσας της υποδεχόμενης χώρας για τα άτομα, τις αποστολές κλπ. που ανταλλάσσονται μέσα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος, εκτός από υποψήφιους υποτρόφους, που θα πληρώνουν οι ίδιοι τα εισιτήρια μετ επιστροφής μεταξύ της υποδεχόμενης χώρας και της αποστέλλουσας χώρας. 2)Ανταλλαγή Ατόμων 1.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει στους Αλβανούς επισκέπτες σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα: - ημερήσιο επίδομα 75 ευρώ για την παραμονή τους, - έξοδα ταξιδιού στην Ελληνική επικράτεια, εάν απαιτούνται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα παραμονής - σε περίπτωση ανάγκης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη και - έξοδα για μονοήμερες ή διήμερες εκδρομές σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους. 1.Η Αλβανική πλευρά θα παρέχει στους Έλληνες επισκέπτες σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα: - ημερήσιο επίδομα και στέγη σύμφωνα με την ισχύουσα Αλβανική νομοθεσία, - έξοδα ταξιδιού στην Αλβανική επικράτεια, εάν απαιτούνται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα παραμονής. - σε περίπτωση ανάγκης δωρεάν ιατρική φροντίδα - έξοδα για μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή σε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς τόπους. 1)Ανταλλαγή Υποτρόφων (παράγραφοι 1.4.1.α, 1.4.1.β 1.4.2.α και 1.4.2.β του παρόντος προγράμματος) 1.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει στους Αλβανούς υποτρόφους: - ένα μηνιαίο ποσόν 440 Ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα - ένα μηνιαίο ποσόν 382 Ευρώ για προπτυχιακές σπουδές, - ένα εφ άπαξ ποσόν 59 Ευρώ για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης στην Αθήνα και 88 Ευρώ για κάλυψη εξόδων εγκατάστασης εκτός Αθηνών. Οι υπότροποι των οποίων η υποτροφία ανανεώνεται δεν δικαιούνται αυτό το ποσόν. - ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ανάγκης. - απαλλαγή από τα έξοδα εγγραφής και τα δίδακτρα σε πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και - ένα εφ άπαξ ποσόν των 88 Ευρώ για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης μέσα στην χώρα εάν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών. 2.Η Αλβανική πλευρά θα παρέχει στους Έλληνες υποτρόφους: - ένα μηνιαίο επίδομα και στέγη σύμφωνα με την Αλβανική νομοθεσία, - έξοδα μετακίνησης στην Αλβανική επικράτεια, εάν αυτό απαιτείται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα παραμονής, - δωρεάν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ανάγκης, - απαλλαγή από τέλη εγγραφής και δίδακτρα σε πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 3.Θερινά Τμήματα (παράγραφοι 1.4.1.γ και 1.4.2.γ του παρόντος Προγράμματος) 1)Οι Υπότροφοι θα καλύπτουν μόνοι τους τα μετ επιστροφής έξοδα μεταξύ των δύο χωρών. 2)Όλα τα λοιπά έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών σεμιναρίων στην υποδεχόμενη χώρα. 7.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή Ατόμων Οι υποψήφιοι για ανταλλαγή μέσα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα υποδεικνύονται από την αποστέλλουσα χώρα, η οποία θα ενημερώνει χώρα για τα ονόματα των υποψηφίων τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η αποστέλλουσα χώρα θα παρέχει στην υποδεχόμενη χώρα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα θεωρηθεί χρήσιμη. Η υποδεχόμενη χώρα θα ανακοινώνει την συναίνεσή της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με την λήψη της συναίνεσης της υποδεχόμενης χώρας, η αποστέλλουσα χώρα θα την ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες ενωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται μέσα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα έχουν καλή γνώση της γλώσσας της υποδεχόμενης χώρας ή της Αγγλική ή της Γαλλικής. 2)Ανταλλαγή Εκθέσεων Η αποστέλλουσα πλευρά θα ανακοινώνει προς την υποδεχόμενη πλευρά τις ημερομηνίες και τα αντικείμενα των εκθέσεων που προετοιμάζονται τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες εκ των προτέρων. Για την καλύτερη διοργάνωση της εκθέσεως, η αποστέλλουσα πλευρά θα παρέχει προς την υποδεχόμενη πλευρά όλες τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες καθώς και το υλικό που απαιτείται για την δημοσίευση του καταλόγου της εκθέσεως (πρόλογος, κατάλογος εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της εκθέσεως. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον προορισμό τους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της εκθέσεως. 7.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή Ατόμων Τα έξοδα ταξιδίου των ατόμων μέσα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτονται ως εξής: 1.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα μετ επιστροφής έξοδα ταξιδίου μεταξύ της αποστέλλουσας χώρας και της πρωτεύουσας της υποδεχόμενης χώρας. 2.Η Ελληνική πλευρά θα πληρώνει: - ένα ημερήσιο επίδομα 75 Ευρώ για στέγη και τροφή και - ένα εφ άπαξ ποσόν 88 Ευρώ για έξοδα μετακίνησης στην Ελληνική επικράτεια. 3.Η Αλβανική πλευρά θα πληρώνει: - ημερήσιο επίδομα και στέγη σύμφωνα με την Αλβανική νομοθεσία. - έξοδα μετακίνησης στην Αλβανική Επικράτεια εάν προκύπτουν από το εγκεκριμένο πρόγραμμα παραμονής. 4.Σε περίπτωση ανάγκης, η υποδεχόμενη Χώρα θα παρέχει δωρεάν ιατρική φροντίδα στα άτομα που επισκέπτονται την χώρα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Εκθέσεων 1.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των εκθεμάτων από και προς την πρωτεύουσα της υποδεχόμενης χώρας (από σημείο σε σημείο). 2.Η υποδεχόμενη χώρα θα καλύπτει τα οργανωτικά έξοδα της έκθεσης, περιλαμβανομένου του ενοικίου του εκθεσιακού χώρου, της ασφάλισης των εκθεμάτων, των εξόδων τεχνικής υποστήριξης (εγκαταστάσεις συσκευασίας, φωτισμός, ηχητικά εφέ, αποσυναρμολόγηση) και θα παρέχει την εκτύπωση των δημοσιεύσεων όπως και αφισών, καταλόγων και προσκλήσεων. Η υποδεχόμενη χώρα θα παρέχει επίσης δημοσιότητα για την έκθεση. 3.Η αποστέλλουσα χώρα θα καλύπτει την ασφάλιση των εκθεμάτων από την αναχώρηση μέχρι την άφιξή τους. Σε περίπτωση ζημιών, η υποδεχόμενη χώρα θα παρέχει δωρεάν στην αποστέλλουσα χώρα πλήρη τεκμηρίωση των αιτίων της ζημιάς και θα διευκολύνει την αποστέλλουσα χώρα στην απαίτηση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία. Η υποδεχόμενη χώρα δεν θα δικαιούται να προβεί στην αποκατάσταση των εκθεμάτων στην αρχική τους κατάσταση εάν αυτά έχουν υποστεί ζημιές χωρίς την συναίνεση της άλλης πλευράς. Η υποδεχόμενη πλευρά δεν θα δικαιούται να αναλάβει την αποκατάσταση των βλαφθέντων αντικειμένων χωρίς την συναίνεση της άλλης πλευράς. 4.Τα Μέρη θα εγκρίνουν εκ των προτέρων τον αριθμό των ατόμων που θα συνοδεύουν τα εκθέματα καθώς και την διάρκεια της παραμονής τους. Τα έξοδα που συνεπάγεται η παρουσία ενός επιτρόπου και κάθε άλλου επαγγελματία του οποίου η παρουσία κρίνεται ως αναγκαία για την εγκατάσταση και επανασυσκευασία των εκθεμάτων μετά την ολοκλήρωση της εκθέσεως, θα καλύπτονται από την υποδεχόμενη χώρα σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 5.Τα έξοδα παραμονής ενός (1) επιτρόπου και, εάν απαιτείται, κάποιου άλλου προσώπου του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία για την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση της εκθέσεως θα βαρύνουν την υποδεχόμενη χώρα μέσα στα πλαίσια των οικονομικών διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 8.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8.1 Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει την δυνατότητα οργάνωσης ανταλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού που δεν προβλέπονται από το παρόν Πρόγραμμα και που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Συμφωνίας αφού τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού. 8.2 Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν πρόγραμμα θα εκτελούνται αντιστοίχως μέσω των διπλωματικών οδών και σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία κάθε πλευράς. 8.3 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2005 οπότε θα παραταθεί προσωρινώς μέχρι να υπογραφεί το νέο Πρόγραμμα. Τα μέρη αποφάσισαν να συζητήσουν το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος στα Τίρανα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2006. 8.4 Συνετάγη στην Αθήνα, στις 3.4.2003, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Αμφότερα τα αντίγραφα είναι εξ ίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ υπογραφή υπογραφή Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • της Συμφωνίας Ελλάδος - Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς της Παιδείας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 4.11.1998 και κυρώθηκε με τον 2829/2000 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 95 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 16.3.2000
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος εκ της εφαρμογής των διατάξεων του οποίου δεν προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες επιβαρύνουσες τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία