ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0544/4/ΑΣ476/Μ.5397

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 9ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Βουδαπέστη, 10.4.2002).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 9ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 10 Απριλίου 2002 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική και έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της 9ης Συνεδρίασης της Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας Βάσει της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία υπεγράφη στις 8 Οκτωβρίου 1979, η Μικτή Επιτροπή διεξήγαγε την 9η Συνεδρίασή της στη Βουδαπέστη στις 9 Απριλίου 2002 για να καθορίσει το Πρόγραμμα Εργασίας της Συνεργασίας για την περίοδο 1 Ιουνίου 2002 - 31 Μαΐου 2004. Της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Δημοκρατίας ηγείτο ο Δημήτρης Δενιόζος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Της αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας ηγείτο ο Πέτερ Γιούντακ, Γενικός Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Διμερών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας. Η σύνθεση των δύο αντιπροσωπειών περιέχεται στο Παράρτημα Ι. Η Μικτή Επιτροπή διεξήγαγε τη συνεδρίασή της σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη : Ι. Επισκόπηση της εφαρμογής του Προγράμματος Εργασίας που υιοθετήθηκε από την 8η Συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής. ΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για την περίοδο από 1 Ιουνίου 2002 μέχρι 31 Μαΐου 2004. ΙΙΙ. Βιοτεχνολογικό εργαστήριο στο Μαρτονβασάρ. ΙV. Νέο εργαστήριο. V. Ημερομηνία και τόπος της 10ης Συνεδρίασης της Μικτής Επιτροπής. Ι. Επισκόπηση της εφαρμογής του Προγράμματος Εργασίας που υιοθετήθηκε από την 8η Συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής. Τα Μέρη δήλωσαν ότι κοινό ερευνητικό έργο και ανταλλαγή επιστημόνων πραγματοποιήθηκαν σε 26 προγράμματα. Περίπου 80 ούγγροι και ισάριθμοι έλληνες ερευνητές επισκέφθηκαν τη χώρα - εταίρο κάθε χρόνο. Το εργαστήριο επιστήμης και τεχνολογίας πρόσφερε μια καλή ευκαιρία: - για να γίνει σύνοψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, να αποδειχθεί η χρησιμότητα της κοινής έρευνας και να εντοπισθούν προβλήματα και δυσκολίες - για να συζητηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και να γίνει επεξεργασία των λογικών προσανατολισμών, προτεραιοτήτων και πολιτικών της - για να συζητηθούν τρόποι, δυνατότητες και προϋποθέσεις ενσωμάτωσης διμερών προγραμμάτων στα ευρωπαϊκά πολυμερή προγράμματα και πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης (Προγράμματα - Πλαίσια της ΕΕ, ΕΥΡΗΚΑ, CΟSΤ κ.λπ.). Επιτυχημένη συνεργασία πραγματοποιήθηκε στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της γεωλογίας και της βιοτεχνολογίας. Μεταξύ των αποτελεσμάτων, μερικά υλικά, κοινές εκδόσεις καθώς και ορισμένες συνεργασίες κατέληξαν σε εμπορικές ενέργειες. ΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για την περίοδο από 1 Ιουνίου 2002 μέχρι 31 Μαΐου 2004. 1.Εγκριθέντα προγράμματα Οι δύο πλευρές εξέδωσαν πρόσκληση υποβολής προσφορών το 2001. Έγινε προκαταρκτικός έλεγχος 47 προτάσεων. Τα δύο Μέρη προέβησαν σε προκαταρκτικό έλεγχο των προτάσεων προγραμμάτων που υπεβλήθησαν στους φορείς εφαρμογής. Βάσει της επιστημονικής αξίας τους και των εθνικών προτεραιοτήτων, η Μικτή Επιτροπή επέλεξε και ενέκρινε προς εφαρμογή 24 προγράμματα, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα 2. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Εργασίας της συνεργασίας, τα Μέρη θα συνεργασθούν στους εξής επιστημονικούς τομείς : Περιβαλλοντικές τεχνολογίες, υλικά, τηλεπικοινωνίες - πληροφορική, βιολογία - βιοτεχνολογία, υγεία, γεωργία, πολιτιστική κληρονομιά. 2.Διοικητικοί όροι της συνεργασίας 2.1 Οι ερευνητές των δύο Μερών οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Υπουργείο Παιδείας και τη ΓΓΕΤ αντίστοιχα γενική έκθεση σχετικά με το κοινό έργο που συντελέσθηκε το δεδομένο έτος. 2.2 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα υποβάλλεται στα Υπουργεία των δύο πλευρών τελική έκθεση σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. 2.3 Σχετικά με τη δημοσίευση των επιτευγμάτων του κοινού έργου και την πιθανή καταχώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πρότυπα αξιοποίησης, βιομηχανικά σχέδια κ.λπ.), οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες των δύο χωρών, βάσει αμοιβαίων συμφωνιών που θα συνάπτονται σε εύθετο χρόνο από τα συμμετέχοντα ιδρύματα. 3.Οικονομικοί όροι της συνεργασίας 3.1 Για τα εγκριθέντα προγράμματα θα χορηγείται οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Η Ελληνική Πλευρά (ΓΓΕΤ) προτίθεται να ενισχύει περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων σε σχέση με αναλώσιμα, έξοδα εκδόσεων και εξοπλισμό μικρής κλίμακας. Είναι δυνατή η προσφορά υποτροφιών μικρής διάρκειας (μέχρι 3 μηνών) σε έλληνες ή ούγγρους νέους επιστήμονες που εργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος. 3.2 Τα διεθνή οδοιπορικά έξοδα μεταξύ των πρωτευουσών των Μερών θα καλύπτονται από το Αποστέλλον Μέρος. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα των εσωτερικών μετακινήσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του εγκριθέντος προγράμματος συνεργασίας. 3.3 Το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει : 1)στην περίπτωση επισκέψεων μικρής διάρκειας (μέχρι 12 ημέρες) Στην Ουγγαρία: 13.500 φιορίνια την ημέρα Στην Ελλάδα: 75 ευρώ την ημέρα 2)στην περίπτωση επισκέψεων μεγάλης διάρκειας (1 με 3 μήνες) Στην Ουγγαρία: 190.000 φιορίνια το μήνα Στην Ελλάδα: 910 ευρώ το μήνα. (Οι ανωτέρω αποζημιώσεις περιλαμβάνουν γεύματα και διαμονή). 3)Για κάθε πρόγραμμα ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ημερών επίσκεψης προσώπων είναι 48 για κάθε πλευρά και ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων είναι δύο το έτος. 3.4 Τα δύο Μέρη συμφωνούν ότι το Αποστέλλον Μέρος θα αναλάβει την ασφάλιση των ερευνητών του για ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. 4.Εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας 4.1 Οι εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας είναι οι εξής: Στην Ουγγαρία: Υπουργείο Παιδείας Τμήμα Διεθνών Διμερών Σχέσεων Η - 1055 Βudapest Szalay utca 10-14 Τηλ: 36-1 / 473 7796 Φαξ: 36-1 / 302 0034 Εmail: teri.suranyi@οm.hu Στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Λεωφ. Μεσογείων 14-18, Αμπελόκηποι 11510 Αθήνα Τ.Θ. 14631 Τηλ: 30-1 / 0775 - 22 - 22 Φαξ: 30-1 / 0771 - 41 - 53 Εmail: masi@gsrt.gr 4.2 Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος Εργασίας θα τεθούν σε ισχύ με την υπογραφή του από τα δύο Μέρη και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την υπογραφή του επόμενου πρωτοκόλλου για το νέο πρόγραμμα εργασίας. Τα δύο Μέρη δικαιούνται να υποβάλουν προτάσεις ή συστάσεις για τροποποίηση και αλλαγή του Προγράμματος Εργασίας. ΙΙΙ. Βιοτεχνολογικό εργαστήριο στο Μαρτονβασάρ Το εργαστήριο παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνοουγγρικών σχέσεων. Το εργαστήριο έδωσε την ευκαιρία να γίνουν επαφές μεταξύ πολλών προσώπων από διαφορετικά προγράμματα. Ήταν μια άριστη ευκαιρία για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση σε αυτό τον τομέα της επιστήμης. Πρόσφερε μια συνολική επισκόπηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στις δύο συμμετέχουσες χώρες. ΙV. Νέο εργαστήριο Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να διεξαχθεί στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2003 νέο εργαστήριο με θέμα «Οικοδόμηση του γνωστικού περιεχομένου της οικονομίας και αύξηση της ικανότητας απορρόφησης γνώσεων των εταιριών. Στο εργαστήριο θα κληθούν να συμμετάσχουν και επιστήμονες από τρίτες χώρες. V. Ημερομηνία και τόπος της 10ης Συνεδρίασης της Μικτής Επιτροπής. Τα Μέρη συμφώνησαν να διεξαγάγουν τη 10η τακτική Συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής στην Αθήνα το δεύτερο τρίμηνο του 2004. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί από τους δύο Εκτελεστικούς Φορείς. Υπεγράφη στη Βουδαπέστη στις 10 Απριλίου 2002, σε δύο αντίτυπα στην Αγγλική, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. Εκ μέρους του Εκ μέρους του Υπουργείου Υπουργείου Παιδείας Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) της Της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή) Πέτερ Γιούντακ Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δημήτρης Δενιόζος Τμήματος Διεθνών Διμερών Σχέσεων Υπουργείο Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - Δρ Δημήτρης Δενιόζος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης - Βασιλική Μεσθανέου, Προϊσταμένη Τμήματος Διμερούς Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης - Μαρία Ασημακοπούλου, Συντονίστρια Ελληνοουγγρικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, Υπουργείο Ανάπτυξης - Δημήτριος Χατζόπουλος, Ελληνική Πρεσβεία στη Βουδαπέστη ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - Πέτερ Γιούντακ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Διμερών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας - Τερέζα Σουράνυι, Ανώτερη Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας - Δρ Γιάνος Ζεγκλέντι, Ανώτερος Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών - Δρ Γιάνος Πουζτάι, Διευθυντής του Γραφείου Διεθνούς Συνεργασίας της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών - Σούζα Χέρτσεγκ, Ανώτερος Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας - Ανναμαρία Κος, Ανώτερη Σύμβουλος Υπουργείου Γεωργίας - Δρ Σουγκάρκα Κελεσένυι, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 8.10.1979 και κυρώθηκε με το 1148/1981 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 116 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 5 Μαΐου 1981
  • του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1148 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία