ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/04.04.2003

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.», με έδρα στο Μιλάνο, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/15.11.74. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 146/25.2.2003, θέμα 7ο)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του πιο πάνω Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, η άδεια του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/ 15.11.1974, υπό τη νέα επωνυμία: «Βanca Ιntesa S.p.Α.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.
  • Το από 24.2.2003 (ΑΠ 27750) έγγραφο της τράπεζας «Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.», με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Βanca Ιntesa S.p.Α.»,
  • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/51, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
  • Την απόφ. Ν.Ε. 58/5/15.11.1974 με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.», με έδρα το Μιλάνο.
  • Την απόφασή της 102/5/21.5.2001, με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της εν λόγω τράπεζας σε «Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία