ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/10.01.2003

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2512/30.12.2002 Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και υπαγωγή των εταιρειών απόκτησης ή διαχείρισης ακινήτων στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει, β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγρ. 1 του Ν.2548/1997, γ) τις διατάξεις του Ν. 2076/1992, όπως ισχύει, περί ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, δ) τις ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92 και 2054/18.3.92, όπως ισχύουν, σχετικά με τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων και το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, αντίστοιχα, ε) την ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88, όπως ισχύει καθώς και το εγκύκλιο έγγραφο 534/1994 της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλουν οι τράπεζες για τον έλεγχο της φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, που αφορά τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86, ζ) τις διατάξεις του Π.Δ. 267/1995, σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, η) τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, με τις οποίες εγκρίθηκε η συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, που δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στην απόκτηση ή διαχείριση ακινήτων και καθορίστηκε, παράλληλα, η υποχρέωση υπαγωγής τους ή μη στην ενοποίηση, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, στο πλαίσιο του άρθρου 5 του πιο πάνω Προεδρικού Διατάγματος, θ) τη σκοπιμότητα υπαγωγής στην ενοποίηση για εποπτικούς σκοπούς όλων των εταιρειών απόκτησης ή διαχείρισης ακινήτων για λόγους διαφάνειας και ενιαίας αξιολόγησης, σε συνδυασμό με την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ενσώματα πάγια και τις συμμετοχές σε εταιρείες της πιο πάνω κατηγορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1.Οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την απόκτηση ή διαχείριση ακινήτων, καθώς και οι εταιρείες με κύριο αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχών (hοlding) στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας, περιλαμβάνονται στην ασκούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Π.Δ. 267/1995 προϋποθέσεις. 2.1)Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 (δ) του έκτου Κεφαλαίου της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει και καθορίζεται ότι θα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης προσαυξημένος κατά 150% επί του τμήματος της αξίας των πιο κάτω στοιχείων του ενεργητικού, η οποία αθροιστικά υπερβαίνει ποσοστό ίσο με το 30% των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων: 2)Γήπεδα και κτίρια 1) Οι τοποθετήσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύρια δραστηριότητα την απόκτηση ή διαχείριση ακινήτων, καθώς και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχών (hοlding) σε επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας. 3)Διευκρινίζεται ότι στο πιο πάνω άθροισμα, για τον υπολογισμό της σταθμιζόμενης με αυξημένο συντελεστή αξίας των προαναφερόμενων στοιχείων του Ενεργητικού, δεν θα συνυπολογίζονται οι τοποθετήσεις σε εταιρείες συμμετοχών (hοlding), κατά το τμήμα της αξίας συμμετοχής που αναλογεί στο ποσό που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, με βάση τις διατάξεις του Κεφ. Ι, παράγρ.Δ, εδάφια α και β, της ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92, όπως ισχύει. 3.Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εμφανίζουν, ξεχωριστά, τα πιο πάνω στοιχεία, κατά την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988, όπως ισχύει και από το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος 534/1994, σχετικών πινάκων. 4.Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται από 31.12.2002, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των σχετικών διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ), που έχουν εκδοθεί με βάση την απόφ. ΕΤΠΘ 80/15/2000, σχετικά με την απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα άμεσων ή έμμεσων συμμετοχών σε εταιρείες της πιο πάνω κατηγορίας, με τις οποίες είχε επιβληθεί η, κατά περίπτωση, εξαίρεσή τους από την ενοποίηση, με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 267/1995. 5.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Πράξης. Με την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ν. Γκαργκάνας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία