ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/18.12.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων τραπεζικών εταιριών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «UΝΙΤΒΑΝΚ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 164/2.12.2003, θέμα 1ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων τραπεζικών εταιριών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «UΝΙΤΒΑΝΚ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, 8/12/2003 Ο Γραμματέας Σ. Παπαδόπουλος φ
  • έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τα οποία γνωστοποιείται η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του από 15.10.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «UΝΙΤΒΑΝΚ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 και των άρθρων 69 επ. του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 78 του ιδίου νόμου,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/99,
  • τις διατάξεις των άρθρων 69 - 78 του Κ.Ν. 2190/1920,
  • το από 20.10.2003 (ΑΠ 29188) κοινό έγγραφο των τραπεζών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «UΝΙΤΒΑΝΚ Α.Ε.», με το οποίο γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος οι περί της συγχώνευσης αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τους συνοδευόμενες i) από το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μετά των προβλεπομένων στον πιο πάνω νόμο (άρθρο 16) σχετικών εκθέσεων και ii) από το πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος που θα προέλθει από τη συγχώνευση,
  • τα Κ2-13608/29.10.2003 και Κ2-13609/29.10.2003 (ΑΠ 29293 και 29294 αντίστοιχ
  • το από 1.12.2003 (ΑΠ 29495) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία