Πράξη Διοικητή αριθ. 2520/10.2.2003 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού, ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1) Τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) στοιχεία των ανά χώρα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τους προς κατοίκους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ξένων χωρών, σε ενοποιημένη βάση. α) Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης, ως χρηματοδοτικά ανοίγματα σε ενοποιημένη βάση έναντι μίας χώρας νοούνται: i. τα ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος ως κατοίκου Ελλάδος προς κατοίκους της εν λόγω ξένης χώρας, καθώς και τα ανοίγματα προς τη χώρα αυτή των εκτός Ελλάδος και εκτός της συγκεκριμένης χώρας μονάδων του ιδρύματος (υποκαταστημάτων ή θυγατρικών), δηλαδή τα διασυνοριακά ανοίγματα και ii. τα ανοίγματα σε μη τοπικό νόμισμα των μονάδων της τράπεζας (υποκαταστημάτων και θυγατρικών) που είναι κάτοικοι της χώρας αυτής προς κατοίκους της, δηλαδή τα τοπικά ανοίγματα σε μη τοπικό νόμισμα. Από τα ως άνω ανοίγματα αφαιρούνται τα (διασυνοριακά και τοπικά) ανοίγματα προς ή μεταξύ μονάδων (υποκαταστημάτων ή θυγατρικών) του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος που είναι κάτοικοι ξένων χωρών, εξαιρούνται δηλαδή τα εντός του ομίλου ανοίγματα. β) Η έννοια του κατοίκου εξωτερικού συμπίπτει με αυτή της ΠΔ/ΤΕ 2430/1998, όπως ισχύει. Θεωρείται δηλαδή κάτοικος ξένης χώρας κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στη συγκεκριμένη χώρα και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στη χώρα αυτή, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη συγκεκριμένη χώρα για τουλάχιστον ένα έτος. γ) Ανοίγματα αποτελούν: i. τα εντός ισολογισμού στοιχεία του ενεργητικού, όπως καταθέσεις και τοποθετήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα της χρηματαγοράς (mοney market), δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις, τίτλοι μεταβλητής και σταθερής απόδοσης (μετοχές - ομόλογα) και συμμετοχές σε επιχειρήσεις (πλην των συμμετοχών σε θυγατρικά ή ενοποιούμενα πιστωτικά ιδρύματα) και ii. τα εξής εκτός ισολογισμού στοιχεία: εγγυοδοσίες (υψηλού κινδύνου), παραχωρηθείσες σε πελάτες δεσμευτικές (αχρησιμοποίητες) πιστωτικές ευχέρειες, παραχωρηθέντα πιστωτικά παράγωγα και τα εξωχρηματιστηριακά (ΟΤC) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2054/1992,όπως ισχύει. δ) Τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται ανά χώρα αλλά και συγκεντρωτικά κατά ευρύτερη γεωγραφική/οικονομική ενότητα. Οι γεωγραφικές/οικονομικές ενότητες ορίζονται ως εξής: i) Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) και λοιπές αναπτυγμένες χώρες (ενότητα 1) ii) Πολυμερείς Τράπεζες Αναπτύξεως (ενότητα 2) iii) Αναπτυσσόμενη Ευρώπη (ενότητα 3) iν) «Υπεράκτιες» (οffshοre) επικράτειες (ενότητα 4) ν) Λατινική Αμερική και Καραϊβική (ενότητα 5) νi) Αφρική και Μέση Ανατολή (ενότητα 6) και νii) Ασία (πλην Ιαπωνίας) και Ειρηνικός (πλην Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας) (ενότητα 7). Ειδικότερα στην ενότητα 2 περιλαμβάνονται οι πολυμερείς τράπεζες αναπτύξεως Wοrld Βank Grοup (Ιnternatiοnal Βank fοr Recοnstructiοn and Deνelοpment, Ιnternatiοnal Finance Cοrpοratiοn), Αsian Deνelοpment Βank, Αfrican Deνelοpment Βank, Εurοpean Βank fοr Recοnstructiοn and Deνelοpment, Ιnter-Αmerican Deνelοpment Βank, Εurοpean Ιnνestment Βank, Εurοpean Ιnνestment Fund, Νοrdic Ιnνestment Βank, Caribbean Deνelοpment Βank, Cοuncil οf Εurοpe Deνelοpment Βank. Οι οργανισμοί αυτοί, λόγω της αυξημένης πιστοληπτικής ικανότητας και υψηλής διαβάθμισής τους από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς (Credit Rating Αgencies) θεωρούνται ότι φέρουν κίνδυνο χώρας αντίστοιχο των χωρών της ενότητας 1. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνεται στα ανοίγματα έναντι της Γερμανίας και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΒΙS-Βank fοr Ιnternatiοnal Settlements) σε αυτά προς την Ελβετία. Επίσης τα ανοίγματα προς τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα πιστοδοτικό οργανισμό πολυμερούς αναπτύξεως με την επωνυμία Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως του Εύξεινου Πόντου (Βlack Sea and Deνelοpment Βank), ο οποίος από πλευράς πιστοδοτικών διαδικασιών και διαχείρισης των αναλαμβανομένων κινδύνων θεωρείται, για τους σκοπούς της παρούσας, αντίστοιχος των ως άνω πολυμερών τραπεζών, αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα προς ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και αντίστοιχα οι εγγυήσεις του εν λόγω οργανισμού για ανοίγματα προς τρίτες χώρες θεωρούνται ισοδύναμες με εγγυήσεις ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος. 2) Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων ισχύει εφόσον είτε τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος έναντι κατοίκων εξωτερικού και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού του στο εξωτερικό (external assets) είτε οι υποχρεώσεις του στο εξωτερικό (external liabilities) υπερβαίνουν συνολικά τα 5 εκατ. ευρώ ή και το άνοιγμα προς οποιαδήποτε χώρα υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 3) Τα ως άνω στοιχεία, μέσω των οποίων εκτιμώνται τα ανοίγματα χώρας, υποβάλλονται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τα υποδείγματα Πινάκων Αρχικών Ανοιγμάτων και Τελικών Ανοιγμάτων του Παραρτήματος της παρούσας Πράξης, με βάση τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών στο τέλος κάθε εξαμήνου (30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους), εντός 45 ημερών από τις πιο πάνω ημερομηνίες. Ειδικά η πρώτη εφαρμογή της παρούσας Πράξης θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία της 30 Ιουνίου 2003, τα οποία θα υποβληθούν μέχρι 20 Αυγούστου 2003. 4) Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α,
  • τη δραστηριοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, μέσω ίδρυσης υποκαταστημάτων και θυγατρικών και γενικότερα την αυξανόμενη διεθνοποίηση των εργασιών τους, καθώς και τη σκοπιμότητα της πληροφόρησης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τα ανά χώρα ανοίγματα που προκύπτουν από τις εν λόγω δραστηριότητες,
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 2548/1997,
  • τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2430/1998, όπως ισχύει, που αφορά την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης,
  • τις προβλεπόμενες από τις ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88, 2441/ 29.1.1999 και 2458/1.3.2000 όπως ισχύουν, υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1313 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/2430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2430 1998
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία