ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/25.09.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση α) απόκτησης από την τράπεζα ΑSΡΙS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. του δικτύου των δύο υποκαταστημάτων της Standard Chartered Grinlays Βank στην Ελλάδα και β) επαύξησης, μέχρι ποσοστού 100%, της ειδικής συμμετοχής της ίδιας τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. . (Συνεδρίαση 157/2.9.2003 Θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται: α) η απόκτηση από την τράπεζα ΑSΡΙS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. του δικτύου εκ δύο υποκαταστημάτων της Standard Chartered Grindlays Βank στην Ελλάδα, με τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους, έναντι τιμήματος ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων (ευρώ 10.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει και τους όρους της σχετικής συμφωνίας που έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, β) η επαύξηση από την τράπεζα ΑSΡΙS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε., μέχρι ποσοστού 100%, της ειδικής συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ., έναντι τιμήματος μέχρι ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (ευρώ 5.643.000), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές αντίγραφο,
  • για την εξαγορά του δικτύου εκ δύο υποκαταστημάτων της Standard Chartered Grindlays Βank στην Ελλάδα, με τη μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού τους, έναντι ποσού ευρώ 10.000, στο πλαίσιο σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, στους βασικούς όρους της οποίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταβολή από την πωλήτρια στην αιτούσα τράπεζα ποσού ευρώ 11.700.000 για την κάλυψη αυξημένων προβλέψεων όπως αναφέρεται στη συμφωνία και β) για την επαύξηση της ειδικής συμμετοχής της μέχρι συνολικού ποσοστού 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ., έναντι τιμήματος ευρώ 5.643.000,
  • το από 31.7.2003 (ΑΠ 28726) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2076/92 ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,
  • την απόφασή της 80/15/29.8.2000 συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ισχύει,
  • την απόφασή της 135/3/24.9.2002, με την οποία εγκρίθηκε η απόκτηση ειδικής συμμετοχής της τράπεζας ΑSΡΙS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε., μέχρι συνολικού ποσοστού 50% και 100%, στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. , αντίστοιχα,
  • τα από 4.6.2003 και 15.7.2003 (ΑΠ 28302 και 28881 αντίστοιχ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία