ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/26.09.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε. και των εταιριών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη. (Συνεδρίαση 158/16.9.2003 Θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε. και των εταιριών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • έγγραφα της ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε., με τα οποία ζητεί την έγκριση για την συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της εταιριών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα στις πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις δικαιολογητικά,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/1999,
  • τα από 24.7 και 29.7.2003 (ΑΠ 28662 και 28670 αντίστοιχ
  • το από 16.9.2003 (ΑΠ 28967) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία