ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2524/23.7.2003 Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 • το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
 • την κωδικοποιημένη Τραπεζική Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 και ιδίως τα άρθρα 1(4), 1(12) - 1(20), 1(27) και 40 - 47, καθώς και τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, με τα οποία κωδικοποιείται η Οδηγία 89/647/ΕΟΚ/30.12.1989 και οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕτην κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/ 18.3.92, όπως ισχύει, ως ακολούθως: Ο συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ορίζεται ως εξής:
 • την ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.96 περί κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγρ. 9 περί υποβολής στοιχείων, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του κεφ. Ε, παράγρ. 3 της ΠΔ/ΤΕ 2494/27.5.2002,
 • το Ν. 2076/92 για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,
 • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παραγρ. 1 του Ν. 2548/97,
 • τον Α.Ν. 1665/51 περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
 • το άρθρο 1 (παραγρ. 1 και 3) του Ν. 1338/12/17.3.83 περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84, το άρθρο 65 του Ν. 1892/90, το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 2077/92 περί κύρωσης της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95,
 • τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει,
 • το Παράρτημα ΙΧ του Ν. 2155/93 για την κύρωση συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως ισχύει,
 • την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΔ/ΤΕ 2349/15.2.95, 2387/6.5.96, 2409/27.3.97, την 2479/27.8.2001, ιδίως το άρθρο 16, και την ΠΔ/ΤΕ 2512/30.12.2002,
 • την ΠΔ/ΤΕ 2421/19.9.97 παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2054 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1995/2349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2349 1995
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1996/2387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2387 1996
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1996/2397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2397 1996
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/2409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2409 1997
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/2421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2421 1997
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/2494 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2494 2002
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/2512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2512 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/2000 2012
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338_12 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία