ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/2/18.12.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των εταιριών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Ε.Ε.Ξ.Τ.Μ.Ε.) και «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Μ.Κ.Τ.Ε.), με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη. (Συνεδρίαση 162/18.11.2003, θέμα 7ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των εταιριών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, 9/12/2003 Η Γραμματέας Ι. ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ φ
  • έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τα οποία γνωστοποιείται η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών των από 30.10.2003 Σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης των πιο πάνω εταιριών,
  • το από 18.11.2003 (ΑΠ 29352) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/1999,
  • τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993,
  • το από 31.10.2003 (ΑΠ 29235) έγγραφο της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με το οποίο ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της εταιριών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Ε.Ε.Ξ.Τ.ΕΜ.Ε.) και «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Μ.Κ.Τ.Ε.), συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα στις πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις δικαιολογητικά,
  • τα Κ2-14128/12.11.2003 και Κ2-14129/12.11.2003 (ΑΠ 29348 και 29349 αντίστοιχ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία