ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/2/28.03.2003

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 146/25.2.2003, θέμα 6)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • το Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/99,
  • το από 29.1.2003 (ΑΠ 27655) έγγραφο της «Τράπεζας ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.», με το οποίο ζητεί την έγκριση, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει, για τη συγχώνευσή της με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στις πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις δικαιολογητικά,
  • το από 25.2.2003 (ΑΠ 27753) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,