ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/52/1.7.2003/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ (Κανονισμός), τροποποιείται και συμπληρώνεται, ως ακολούθως: Ι. Η παράγραφος 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ τροποποιείται, ως εξής: «Μέλη του Συστήματος δύνανται να είναι όλα τα νομίμως λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, είτε εδρεύουν, είτε είναι εγκατεστημένα μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και λειτουργική υποδομή και ότι τελούν υπό προληπτική εποπτεία, κατά την έννοια των Οδηγιών 780/77/ΕΟΚ και 646/89/ΕΟΚ (όπως κωδικοποιήθηκαν με την Οδηγία 12/2000/ΕΚ), στις διατάξεις των οποίων εναρμονίσθηκε το Ελληνικό Δίκαιο με το Νόμο 2076/1992. ΙΙ. Στην παράγραφο 11 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρούνται της δυνατότητας συμμετοχής στο Σύστημα κατά τα ως άνω, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.» ΙΙΙ. Η παράγραφος 20 του Κεφαλαίου VΙ καταργείται. ΙV. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 22 του Κεφαλαίου VΙ καταργείται. V. Το Κεφάλαιο ΧV αντικαθίσταται, ως εξής: «ΧV. «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ» ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ 105.Οι κανόνες που συνιστούν τον «Μηχανισμό Αποζημίωσης» εφαρμόζονται σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ ΤΑRGΕΤ αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μέσω των εν λόγω συστημάτων εγχώριες ή/και διασυνοριακές πληρωμές. 106.Ο «Μηχανισμός Αποζημίωσης» τίθεται στη διάθεση όλων των μελών του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι αντισυμβαλλόμενοι στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την ΠΣΝΠ 45/19.12.2000 και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 107.Εκτός αν αποφασίσει άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ο «Μηχανισμός Αποζημίωσης» δεν εφαρμόζεται, όταν η δυσλειτουργία των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ ΤΑRGΕΤ οφείλεται σε: 1)εξωτερικά γεγονότα, τα οποία δεν δύναται να ελέγξει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ή 2)βλάβη τρίτου, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος ή του χειριστή του εθνικού ΣΔΣΧ στο οποίο εκδηλώθηκε η δυσλειτουργία. 108.Οι προσφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του «Μηχανισμού Αποζημίωσης» («προσφορές αποζημίωσης») αποτελούν τη μόνη αποζημίωση την οποία θα παρέχει το ΕΣΚΤ σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ. Ο «Μηχανισμός Αποζημίωσης» δεν στερεί από τα μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άλλα νομικά μέσα προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των ως άνω συστημάτων. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς αποζημίωσης, όμως, το μέλος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί οριστικώς και αμετακλήτως από κάθε άλλη αξίωση την οποία τυχόν έχει έναντι Κεντρικής Τράπεζας-μέλους του ΕΣΚΤ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ή από άλλη αιτία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων για την αποκατάσταση έμμεσων ζημιών (cοnsequential damages), και η λήψη από το μέλος της οικείας αποζημίωσης ισοδυναμεί με πλήρη και οριστικό διακανονισμό κάθε τέτοιας αξίωσής του. Το μέλος αποζημιώνει το ΕΣΚΤ, έως ποσού που ισούται με το ποσό που έλαβε στο πλαίσιο του «Μηχανισμού Αποζημίωσης», για οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση την οποία τυχόν αξιώνει άλλο μέλος των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ σε σχέση με την οικεία εντολή πληρωμής . 109.Η προσφορά ή/και η καταβολή αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση δεν συνιστούν αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλης Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας ή της ΕΚΤ, όσον αφορά ορισμένη δυσλειτουργία. 110.Αίτηση αποζημίωσης αποστέλλοντος μέλους λαμβάνεται υπόψη εφόσον, λόγω δυσλειτουργίας: 1)δεν ολοκληρώθηκε η αυθημερόν επεξεργασία ορισμένης εντολής πληρωμής που εισήχθη στο Σύστημα, ή 2)το μέλος αποδείξει ότι, ενώ είχε την πρόθεση να εισαγάγει ορισμένη εντολή πληρωμής στο Σύστημα, αυτό κατέστη αδύνατο λόγω διακοπής της δυνατότητας αποστολής (stοp-sending status) στο Σύστημα ή σε άλλο εθνικό ΣΔΣΧ. 111.Αίτηση αποζημίωσης λαμβάνοντος μέλους λαμβάνεται υπόψη εφόσον, λόγω δυσλειτουργίας: 1)το μέλος δεν έλαβε ορισμένη πληρωμή μέσω των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ, την οποία ανέμενε να λάβει την ημέρα της δυσλειτουργίας και 2)το μέλος έκανε χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης, ή σε περίπτωση που το μέλος δεν έχει πρόσβαση στην διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης, κατά το κλείσιμο των εργασιών του Συστήματος παρέμεινε χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό διακανονισμού του ή σημειώθηκε παράταση της ενδοημερήσιας πίστωσης έως την επόμενη ημέρα, ή αναγκάστηκε να δανειστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και 3)η δυσλειτουργία εκδηλώθηκε στο Σύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η λαμβάνουσα Τράπεζα ή η δυσλειτουργία εκδηλώθηκε τόσο αργά εντός της ημέρας λειτουργίας του Συστήματος, ώστε η πρόσβαση του λαμβάνοντος μέλους στη χρηματαγορά ήταν τεχνικώς αδύνατη ή πρακτικώς ανέφικτη. 112.Το αποστέλλον μέλος αποζημιώνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 1)Η προσφορά αποζημίωσης αποτελείται είτε αμιγώς από έξοδα διαχείρισης είτε από έξοδα διαχείρισης και τόκο. 2)Τα έξοδα διαχείρισης ανέρχονται σε εκατό (100) ευρώ για την πρώτη εντολή πληρωμής η οποία δεν ολοκληρώθηκε την ημερομηνία επεξεργασίας και, στην περίπτωση περισσότερων εντολών πληρωμής, σε πενήντα (50) ευρώ για κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις εντολές πληρωμής και είκοσι πέντε (25) ευρώ για κάθε περαιτέρω εντολή πληρωμής. Τα έξοδα διαχείρισης καθορίζονται σε σχέση με το κάθε λαμβάνον μέλος των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ. 3)Ο τόκος, ως συνιστώσα της αποζημίωσης, υπολογίζεται εφαρμόζοντας, σε ημερήσια βάση, το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ (Εurο Ονernight Ιndex Ανerage) ή το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης, όποιο είναι χαμηλότερο, («επιτόκιο αναφοράς»), επί του ποσού της εντολής πληρωμής η επεξεργασία της οποίας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω δυσλειτουργίας, για κάθε ημέρα της περιόδου από την ημερομηνία κατά την οποία εισήχθη, ή αναμενόταν ότι θα εισαχθεί, η εντολή πληρωμής στο Σύστημα, έως την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της εντολής πληρωμής. Κατά τον υπολογισμό του τόκου αφαιρείται από το ποσό της αποζημίωσης το προϊόν κεφαλαίων που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Προκειμένου περί μελών του Συστήματος που δεν είναι αντισυμβαλλόμενοι στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την ΠΣΝΠ 45/19.12.2000 και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, όπως εκάστοτε ισχύουν, από το ποσό της αποζημίωσης αφαιρούνται οι τόκοι που ελήφθησαν λόγω της δημιουργίας πλεονάσματος κεφαλαίων στους οικείους λογαριασμούς διακανονισμού. 4)Το μέλος του Συστήματος δεν λαμβάνει αποζημίωση εν είδει τόκου σε περίπτωση τοποθέτησης κεφαλαίων στην αγορά ή χρησιμοποίησης τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. 113.Το λαμβάνον μέλος αποζημιώνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 1)Η προσφορά αποζημίωσης συνίσταται αποκλειστικά σε τόκο. 2)Ισχύει και εν προκειμένω η μέθοδος υπολογισμού του τόκου που αναφέρεται στην παράγραφο 112 (γ), με τη διαφορά ότι ο τόκος καθορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ του επιτοκίου οριακής χρηματοδότησης και του επιτοκίου αναφοράς και υπολογίζεται επί του ποσού κατά το οποίο το μέλος, εξαιτίας της δυσλειτουργίας, έκανε χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης. 3)Προκειμένου περί λαμβάνοντος μέλους που δεν είναι αντισυμβαλλόμενο στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την ΠΣΝΠ 45/19.12.2000 και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, όπως εκάστοτε ισχύουν, το επιπλέον του επιτοκίου οριακής χρηματοδότησης τμήμα του ισχύοντος επιτοκίου ποινής, όπως αυτό προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, δεν προσμετράται (και θα αγνοείται σε μελλοντικές περιπτώσεις παράτασης της ενδοημερήσιας πίστωσης), στο βαθμό που το χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο παρέμεινε στο λογαριασμό διακανονισμού του μέλους κατά το κλείσιμο των εργασιών του Συστήματος ή η παράταση της ενδοημερήσιας πίστωσης έως την επόμενη ημέρα ή η ανάγκη δανεισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι δυνατόν να αποδοθούν στην εκδηλωθείσα δυσλειτουργία. 114.Τα μέλη υποβάλλουν κάθε αίτηση αποζημίωσης σε σχετικό έντυπο, το περιεχόμενο και η μορφή του οποίου καθορίζονται και ανακοινώνονται εκάστοτε από την ΕΚΤ. Κάθε αίτηση αποζημίωσης που υποβάλλεται από μέλος πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την ορθή αξιολόγησή της. 115.Ένα αποστέλλον μέλος υποβάλλει ξεχωριστό έντυπο σε σχέση με κάθε λαμβάνον μέλος των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ. Ένα λαμβάνον μέλος υποβάλλει ξεχωριστό έντυπο σε σχέση με κάθε αποστέλλον μέλος των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ. 116.Τα μέλη υποβάλλουν τα έντυπα των αιτήσεων αποζημίωσης (ένα ή περισσότερα) στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημέρα εκδήλωσης της δυσλειτουργίας. Κάθε πρόσθετη πληροφορία και στοιχείο τεκμηρίωσης που ζητά η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχονται εντός δύο (2) εβδομάδων από την διατύπωση του σχετικού αιτήματος. 117.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αξιολογεί όλες τις αιτήσεις που λαμβάνουν η Τράπεζα της Ελλάδος και οι λοιπές Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και αποφασίζει σχετικά με την προσφορά αποζημίωσης. Η ως άνω αξιολόγηση ολοκληρώνεται το αργότερο σε δώδεκα (12) εβδομάδες από την εκδήλωση της δυσλειτουργίας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίσει διαφορετικά, οπότε η απόφασή του γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέλη. 118.Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Συστήματος, ή η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του αντίστοιχου δυσλειτουργούντος εθνικού ΣΔΣΧ, γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέλη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ΕΚΤ. 119.Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προβλέπει την προσφορά αποζημίωσης, τα ενδιαφερόμενα μέλη οφείλουν να απορρίψουν ή να αποδεχθούν την εν λόγω προσφορά, εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την γνωστοποίησή της σε αυτά. Τα μέλη απορρίπτουν ή αποδέχονται την ως άνω προσφορά αποζημίωσης σε σχέση με κάθε εντολή πληρωμής που περιλαμβάνεται σε κάθε σχετική αίτηση, υπογράφοντας τυποποιημένη επιστολή αποδοχής, το περιεχόμενο και η μορφή της οποίας καθορίζονται και κοινοποιούνται εκάστοτε από την ΕΚΤ. Σε περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Συστήματος, ή η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του αντίστοιχου δυσλειτουργούντος εθνικού ΣΔΣΧ, δεν λάβει την επιστολή αποδοχής εντός της ως άνω προθεσμίας των τεσσάρων (4) εβδομάδων, το μέλος θεωρείται ότι έχει απορρίψει οριστικώς την προσφορά αποζημίωσης. 120.Την αποζημίωση καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Συστήματος, ή η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του αντίστοιχου δυσλειτουργούντος εθνικού ΣΔΣΧ, κατόπιν παραλαβής της σχετικής επιστολής αποδοχής του μέλους. Επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης δεν λογίζεται τόκος.» VΙ. Στο παράρτημα 1, μετά τον ορισμό της «Διατραπεζικής εντολής πληρωμής», προστίθενται οι εξής ορισμοί: «Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων: η διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων που παρέχει το Ευρωσύστημα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ. Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης: η διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης που παρέχει το Ευρωσύστημα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ.» VΙΙ. Το παράρτημα 4 καταργείται. VΙΙΙ. Οι λοιπές διατάξεις του Κανονισμού παραμένουν αμετάβλητες. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 1 Ιουλίου 2003. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). Ο Πρόεδρος Τα μέλη Π. Θωμόπουλος Ν. Παλαιοκρασσάς Β. Δρουκόπουλος Α. Μαντζαβίνος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΚΑΝΑΣ Γ. Οικονόμου Ακριβές αντίγραφο
  • τα άρθρα 2, 35Α και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.2832/2000),
  • τα άρθρα 14 και 15 του Ν.3148/2003 περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν. 2076/92,
  • την Πράξη ΣΝΠ 45/19.12.2000 «Μέσα και διαδικασίες άσκησης νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος», όπως ισχύει,
  • την Πράξη ΣΝΠ 46/21.12.2000 με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ, όπως ισχύει,
  • τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ,
  • την Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2003/6 με την οποία
  • τις προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος κατ ενιαίο τρόπο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία