ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας."
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, ενεργώντας μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, θα αλληλοενημερώνονται για τα κρατικά ερευνητικά προγράμματα και θα διαφοροποιούν, όπου συμφωνηθεί, τους όρους συμμετοχής ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών των δύο χωρών σ’ αυτά ως συνεργαζόμενοι φορείς. Στα πλαίσια αυτά, θα γίνεται ανταλλαγή όλου του έντυπου υλικού που αφορά τα ερευνητικά προγράμματα των δύο μερών.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας πρότεινε, και το Γραφείο Προγραμματισμού αποδέχθηκε, τη συμμετοχή της Κύπρου ως εταίρο στην υπάρχουσα Διμερή Ελληνο-Γερμανική Ε&Τ Συνεργασία
Άρθρο 2 "Κοινό Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας."
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, προκήρυξαν, τον Ιούνιο του 2003 Κοινό Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για υποβολή προτάσεων από ερευνητές και ερευνητικούς φορείς των δύο χωρών στους ακόλουθους τομείς επιστημονικής προτεραιότητας: - Γεωργία - Τρόφιμα - Υγεία - Βιοτεχνολογία - Περιβάλλον - Ενέργεια - Τεχνολογίες Πληροφορικής/Επικοινωνιών - Οικονομικές, Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Εκπαιδευτική Έρευνα
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου υποβλήθηκαν συνολικά 140 ερευνητικές προτάσεις. Οργανώθηκαν δύο διαδικασίες αξιολόγησης, μία για την Ελλαδική πλευρά και μία για την Κυπριακή πλευρά, με αξιολογητές που επελέγησαν από την κάθε πλευρά. Οι αξιολογήσεις έγιναν με κοινά αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης.
3.  
  Μετά από συζήτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και με βάση τις θεματικές προτεραιότητες και τη βαθμολογία των προτάσεων, έγινε η τελική επιλογή των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Στο Παράρτημα ΙΙ που επισυνάπτεται παρουσιάζονται οι 18 ερευνητικές προτάσεις οι οποίες επελέγησαν για χρηματοδότηση και οι 3 επιλαχούσες προτάσεις για την περίπτωση μη χρηματοδότησης εγκεκριμένης πρότασης.
4.  
  Από την Ελληνική πλευρά ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός των έργων, που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται στα 352.000 ευρώ, εκ των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 316.800 ευρώ. Από την Κυπριακή πλευρά αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις 185.000 ΛΚ. Κατά την εκτέλεση των ερευνητικών έργων, θα ισχύσουν οι οικονομικοί όροι που αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης του Κοινού Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου.
5.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, έχουν το δικαίωμα, μετά από συνεννόηση με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των έργων να προβάλλουν τις δραστηριότητες των έργων και να προωθούν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
Άρθρο 3 "Προώθηση Συνεργασίας στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης."
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, θα ενθαρρύνουν την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και εξεύρεσης συνεργατών. 2.(α) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, θα διοργανώσουν 2 ημερίδες, μία (1) στην Κύπρο και μία (1) στην Ελλάδα, με θέμα τη συζήτηση τρόπων περαιτέρω ενίσχυσης της συμμετοχής των δύο χωρών στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης. Στις ημερίδες αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν Εθνικά Σημεία Επαφής των δύο χωρών για το Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο.
 1. Το κάθε μέρος θα αναλάβει τα έξοδα διοργάνωσης της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην χώρα του ενώ το άλλο μέρος θα αναλάβει τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των ατόμων που θα το εκπροσωπήσουν
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, θα αλληλοενημερώνονται για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο στα θέματα που αφορούν την ερευνητική πολιτική ή/και τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με την υιοθέτηση νέων κοινοτικών κατευθύνσεων στρατηγικής ή την ανάπτυξη νέων κοινοτικών πολιτικών και δράσεων
Άρθρο 4 "Τεχνική Συνεργασία σε Θέματα"
1.  
  Ερευνητικών Προγραμμάτων. 1.(α) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, θα προωθήσουν την επίσκεψη επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας, με σκοπό την κατάρτισή τους σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων κ.ά. (β) Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου θα αναλάβει τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος στην Ελλάδα. 2.(α) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας (Τμήμα Τεκμηρίωσης Ε&Τ Δεικτών) θα παρέχει διευκολύνσεις προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου σε θέματα οργάνωσης και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια της Δέσμης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την περίοδο 2003 - 2005. (β) Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου θα παρέχει βοήθεια στην εξεύρεση Κυπρίων αξιολογητών για τα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας.
Άρθρο 5 "Συνεργασία σε Θέματα Ανάπτυξης Ερευνητικών Δεξιοτήτων στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου"
1.  
 1. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας θα παρέχει διευκολύνσεις προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου ώστε μαθητές/φοιτητές που επιλέγονται ύστερα από Διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Ίδρυμα «Μαθητές στην Έρευνα» και «Έρευνα για Προπτυχιακούς Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» να επισκέπτονται ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και εργαστήρια της Ελλάδας για εξοικείωση
 2. Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα αναλάβει τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των βραβευμένων μαθητών/φοιτητών στην Ελλάδα
Άρθρο 6 "Υλοποίηση του Πρωτοκόλλου."
1.  
  Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο θα υλοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου
2.  
  Θέματα τα οποία πιθανόν να προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πρωτοκόλλου θα αντιμετωπίζονται από τις δύο πλευρές μετά από ανάλογη διαβούλευση
Άρθρο 7
1.  
  Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της 6ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα Ε&Τ Συνεργασίας Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την 6η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου στην Κύπρο κατά το α΄ εξάμηνο του 2006. Συντάχθηκε από κοινού στην Αθήνα την 9η Φεβρουαρίου 2004, σε δύο αντίγραφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Α. Τσοχατζόπουλος Υπουργός Ανάπτυξης Δ. Δενιόζος Γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Α. Σπηλιώτη Διευθύντρια Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Β. Μεσθανέως Τμηματάρχης Διακρατικών Σχέσεων Μ. Κατή Χειρίστρια Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου Μ. Φλωράτου Γραμματέας τμήματος διακρατικών σχέσεων ΜΕΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Μ. Κυπριανού Υπουργός Οικονομικών Κ. Ιακώβου Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού Ν. Συμεωνίδης Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κ. Σέπου Λειτουργός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
 • Της Συμφωνίας Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26 Μαΐου 1984 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1630/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 100 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 18ης Ιουλίου 1986.
 • Το άρθρο δεύτερο της Συμφωνίας Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 9 εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Νόμου 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Νόμου 2469/97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1630 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1630 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία