Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Λίμα, 31 Οκτωβρίου 2003).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακών και μη πανεπιστημιακών, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν ετησίως υποτροφία για έρευνα ή μεταπτυχιακές σπουδές. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας δεν θα υπερβαίνει χρονικό διάστημα 10 μηνών.
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδήμονες στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή μη πανεπιστημιακής τεχνολογικής εκπαίδευσης ή της διοίκησης της εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας. Κάθε επίσκεψη θα είναι για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημέρες. Τα δύο μέρη, μέσω των αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας αυτών, θα ανταλλάξουν πληροφορίες και υλικό γιά: Μάνατζμεντ του εκπαιδευτικού συστήματος, προγράμματα μαθημάτων, μεθοδολογία και αξιολόγηση.
Άρθρο 4
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν, μέσω των αρμοδίων αρχών κάθε χώρας, ένα (1) μέλος διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων τους, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία τους εντός του πλαισίου των Ευρωπαϊκών έργων. ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια εντός των αντίστοιχων Νόμων και κανονισμών τους, και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις τους καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού, να αναπτύξουν και ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία στο ευρύτερο δυνατό πεδίο σε όλους τους τομείς που κρίνονται ως αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Η συνεργασία αυτή θα εστιάζει κυρίως: - Στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση επιστημονικών και τεχνολογικών δεσμών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, - Στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και τη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών. Τα Μέρη δύνανται να υιοθετήσουν τυχόν περαιτέρω συγκεκριμένη συμφωνία που θεωρείται απαραίτητη για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας τους.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα διεξαγάγουν διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τομείς υψηλής προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς και νέους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των αντίστοιχων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες και σύμφωνα με τους Νόμους τους. Η συνεργασία αυτή θα είναι εφικτή, μεταξύ άλλων, μέσω των ακόλουθων μέσων: - Ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητών και ειδημόνων. - Εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. - Οργάνωση προγραμμάτων ανάπτυξης σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. - Παροχή επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. - Οργάνωση συμποσίων και σεμιναρίων. - Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. - Παροχή εξοπλισμού και απαραίτητων υλικών για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων. - Χορήγηση υποτροφιών εξειδίκευσης.
Άρθρο 9
1.  
  Θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή με σκοπό να διασφαλισθεί η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας. Η Μικτή Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Μερών και θα συνεδριάζει, κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε εκ των Μερών δια της διπλωματικής οδού, στον τόπο και κατά το χρόνο που συμφωνείται με κοινή συναίνεση. Η Μικτή Επιτροπή θα έχει τις εξής λειτουργίες: - Θα μεριμνά για την ορθή λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. - Θα συντονίζει δραστηριότητες, έργα και συγκεκριμένες λειτουργίες σχετικά με τους στόχους της παρούσας Συμφωνίας, προτείνοντας τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωσή της και αντίστοιχες επιδιώξεις. - Θα καθορίζει νέους τομείς συνεργασίας. - Θα αναζητά ενδεδειγμένες μεθόδους προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και όταν οριστικοποιηθούν, θα διατυπώνει τις αντίστοιχες προτάσεις. ΙΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 10
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών και των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών τους βιβλιοθηκών θα περιλαμβάνει ανταλλαγή: α) πληροφοριών και εμπειριών στη διατήρηση, αποκατάσταση και διάδοση της έγγραφης και βιβλιογραφικής κληρονομίας, β) πληροφοριών για βιβλία σχετικά με το Περού στην Ελλάδα και αντιστρόφως και ανταλλαγή αναπαραγωγών ή αντιτύπων των εν λόγω βιβλίων μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών τους. Τα μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχείων προκειμένου να ανταλλαγούν πληροφορίες και εμπειρία στη διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση της έγγραφης κληρονομίας. Προς τούτο, αμφότερα τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) βιβλιοθηκονόμο ή αρχειοφύλακα για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημέρες. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Στο χρονικό διάστημα ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις ή τέσσερις (3-4) ειδήμονες διαφόρων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τομέων (αρχαιολογία, συντήρηση, διατήρηση, μουσειολογία, λογοτεχνία, λαογραφία, τέχνη, κ.λπ.) έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν τις αντίστοιχες εμπειρίες τους στον τομέα ειδικότητάς τους. Κάθε επίσκεψη θα έχει διάρκεια όχι μεγαλύτερη από οκτώ (8) ημέρες.
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση μίας πολιτιστικής εκδήλωσης αφιερωμένης σε διανοούμενους της άλλης χώρας
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών οίκων των δύο χωρών για τη μετάφραση και έκδοση σύγχρονης λογοτεχνίας της άλλης χώρας. Για το σκοπό αυτό, αμφότερα τα μέρη θα ανταλλάξουν έναν ή δύο (1-2) μεταφραστές ή εκδότες ανά χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών το πολύ. Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει την Περουβιανή Πλευρά ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την ενθάρρυνση των μεταφράσεων έργων Ελληνικής σύγχρονης Λογοτεχνίας σε ξένες γλώσσες.
Άρθρο 14
1.  
  Καθένα από τα Μέρη θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων της άλλης χώρας σε διοργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας του
Άρθρο 15
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα ανταλλάξουν μία (1) λαογραφική παράσταση ή μία έκθεση τέχνης, το θέμα της οποίας θα οριστεί δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 16
1.  
  Καθένα από τα Μέρη θα διοργανώσει από μία κινηματογραφική εβδομάδα. Οι τεχνικές και λοιπές λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών.
Άρθρο 17
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα ανταλλάξουν υλικά σχετιζόμενα με τον κινηματογράφο, με σκοπό τον εμπλουτισμό των κινηματογραφικών αρχείων τους
Άρθρο 18
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα προωθήσουν τη διμερή συνεργασία και ανταλλαγές στον τομέα του πολιτισμού, στα πλαίσια της UΝΕSCΟ, καθώς και στα πλαίσια άλλων διεθνών πολιτιστικών οργανισμών
Άρθρο 19
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα μελετήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού αμοιβαίας συνεργασίας προκειμένου να ανταλλαγούν πληροφορίες σχετικά με την προστασία, απόδοση και επιστροφή πολιτιστικής κληρονομίας, και εγκρίνοντας, αντίστοιχα, τις αναληφθείσες δράσεις για την πρόληψη της εμπορευματοποίησης, εξαγωγής και μεταφοράς αντικειμένων που θεωρούνται ως τμήμα της πολιτιστικής τους κληρονομίας. V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 20
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: - Ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με την πολιτιστική τηλεόραση και ραδιόφωνο. - Ανταλλαγή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, μουσικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων με σκοπό την προαγωγή καλύτερης και μεγαλύτερης γνώσης του πολιτιστικού πλούτου των δύο χωρών. - Εξειδίκευση προσωπικού σε τεχνικές λειτουργικές απόψεις της παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης, καθώς και προγραμμάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της γνώσης και τελειοποίησης επαγγελματιών κοινωνικής επικοινωνίας των δύο χωρών. - Εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια σε οπτικο-ακουστικά αρχεία. VΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 21
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία και επαφές αναφορικώς προς πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, μεταξύ οργανώσεων νέων των δύο χωρών. Αμφότερα τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρία σχετικά με θέματα των νέων προκειμένου να δυναμώσουν τις σχέσεις τους, να δημιουργηθούν φιλικές συνθήκες και να προαχθεί η ειρήνη μεταξύ των νέων.
Άρθρο 22
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και φυσικής αγωγής για την ανταλλαγή αθλητών, προπονητών, αθλητικών διοικητών, ειδημόνων και αθλητικών επιστημόνων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και τεχνολογικά προγράμματα, σε διμερή βάση, ή ξεκινώντας από πρωτοβουλίες στον τομέα του ανταγωνιστικού αθλητισμού, του «αθλητισμού για όλους» και στην ανάπτυξη επαγγελματικού αθλητισμού. Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν αθλητικές επιστήμες, προπονητική, διοίκηση, αθλητική οργάνωση, και επαγγελματική βελτίωση. VΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Άρθρο 23
1.  
  Τεχνικές και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος θα ρυθμιστούν μέσω των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών
Άρθρο 24
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζει τα Μέρη να αποφασίσουν δια της διπλωματικής οδού την υλοποίηση άλλων ανταλλαγών στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού
Άρθρο 25
1.  
  Το συνημμένο παράρτημα, που περιέχει γενικές και οικονομικές διατάξεις, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 26
1.  
Το παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ ως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Υπεγράφη στη Λίμα, την 31η Οκτωβρίου 2003, σε δύο πρωτότυπα, στην Αγγλική και Ισπανική γλώσσα. Αμφότερα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α) Ανταλλαγή Προσώπων Οι προς ανταλλαγή υποψήφιοι βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από την αποστέλλουσα Πλευρά, που θα ενημερώνει την Πλευρά υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία αναχώρησης των προτεινόμενων υποψηφίων. Η αποστέλλουσα Πλευρά θα παρουσιάζει στην Πλευρά υποδοχής προσωπικά στοιχεία σχετικά με την ειδικότητα, επαγγελματικά προσόντα, ακαδημαϊκούς τίτλους, γλώσσες (Αγγλικά ή η γλώσσα της χώρας φιλοξενίας), το πρόγραμμα παραμονής των προσώπων που θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η Πλευρά υποδοχής θα γνωστοποιεί στην αποστέλλουσα Πλευρά τη συναίνεσή της τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μόλις λάβει τη συναίνεση της Πλευράς υποδοχής, η αποστέλλουσα Πλευρά θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης, τουλάχιστον έναν (1) μήνα εκ των προτέρων. β) Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Η Πλευρά που χορηγεί την υποτροφία θα στέλνει ετησώς τις προσφορές της, πριν την 31η Ιανουαρίου. 2.Η αποστέλλουσα Πλευρά θα αποστέλλει στην Πλευρά υποδοχής το φάκελλο του υποψηφίου πριν την 30ή Απριλίου του ίδιου έτους. 3.Ο φάκελλος του υποψηφίου θα πρέπει να περιέχει: - Βιογραφικό σημείωμα - Αντίγραφα διπλωμάτων με τις σχετικές επικυρώσεις και θεωρήσεις - Πρόγραμμα σχεδιαζόμενων σπουδών ή έρευνας - Ιατρικό πιστοποιητικό - Επιστολή αποδοχής σε μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4.Η Πλευρά υποδοχής θα ανακοινώνει την τελική αποδοχή του υποτρόφου πριν την 30ή Ιουνίου. 5.Ο υποψήφιος που λαμβάνει την υποτροφία πρέπει να μιλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή Αγγλικά. Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πρέπει να μιλούν ελληνικά και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1)Ανταλλαγή προσώπων 1.Η αποστέλλουσα Πλευρά θα καλύπτει το κόστος εισιτηρίου μετ’επιστροφής στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής, για τα άτομα που αποστέλλονται βάσει του παρόντος Προγράμματος. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - 90 Ευρώ ημερησίως για ξενοδοχειακή διαμονή και καθημερινά έξοδα, - κόστος μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς τόπους. 3.Η Περουβιανή Πλευρά θα παρέχει τα έξοδα διαμονής και τοπικής μετακίνησης, σύμφωνα με τις δυνατότητές της. 4.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η πλευρά υποδοχής θα παρέχει ιατρική φροντίδα, σε δημόσιο νοσοκομείο, για άτομα που φθάνουν στη χώρα σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Οι υπότροφοι θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι με το κόστος ταξιδίου μετ’ επιστροφής μεταξύ των δύο χωρών. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 440 Ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές που αρχίζει κατά την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια της υποτροφίας, - εφ’απαξ ποσό 59 Ευρώ κατά την άφιξη για κόστος διαμονής για εκείνους που θα κατοικήσουν στην Αθήνα ή 88 Ευρώ για εκείνους που θα κατοικήσουν στην επαρχία. Φοιτητές των οποίων ανανεώθηκε η υποτροφία δεν θα δικαιούνται του ποσού αυτού, - απαλλαγή από δίδακτρα, - έξοδα μετακίνησης εντός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών, μέχρι του ποσού των 88 Ευρώ. 3.Η Περουβιανή Πλευρά θα παρέχει τα έξοδα διαμονής και τοπικής μετακίνησης, σύμφωνα με τις δυνατότητές της. 4.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η πλευρά υποδοχής θα παρέχει ιατρική φροντίδα σε δημόσιο νοσοκομείο προς άτομα που φθάνουν στη χώρα σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Προγράμματος. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή Προσώπων Τα άτομα που θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή αυτή σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από την αποστέλλουσα Πλευρά, που θα ενημερώνει σχετικώς την Πλευρά υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η αποστέλλουσα Πλευρά θα παρέχει στην Πλευρά υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα διπλώματα, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το πρόγραμμα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η Πλευρά υποδοχής θα γνωστοποιεί στην αποστέλλουσα Πλευρά την απόφασή της, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συναίνεση της Πλευράς υποδοχής, η αποστέλλουσα Πλευρά θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν. Επισκέπτες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να χειρίζονται καλά την γλώσσα της χώρας φιλοξενίας ή τα Αγγλικά ή Γαλλικά. 2)Ανταλλαγή Εκθέσεων Η αποστέλλουσα Πλευρά θα ενημερώνει την Πλευρά υποδοχής τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες εκ των προτέρων σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης. Για να γίνουν οι ενδεδειγμένες ρυθμίσεις για την έκθεση, η αποστέλλουσα Πλευρά θα παρέχει ουσιώδεις τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και το υλικό που απαιτείται για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος εκθεμάτων, φωτογραφίες, κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή προσώπων Το κόστος ταξιδίου και υποδοχής των ατόμων που φθάνουν στη χώρα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα καλυφθεί ως εξής: 1.Η αποστέλλουσα Πλευρά θα καλύπτει το κόστος διεθνούς ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα της Πλευράς υποδοχής. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - 80 Ευρώ ημερησίως για ξενοδοχειακές χρεώσεις και καθημερινά έξοδα, - εφ’άπαξ ποσό 90 Ευρώ, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη προς κάλυψη του κόστους μετακίνησης εντός της Ελλάδας. 3.Η Περουβιανή Πλευρά θα παρέχει τα έξοδα διαμονής και τοπικής μετακίνησης, σύμφωνα με τις δυνατότητές της. 4.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η Πλευρά υποδοχής θα παρέχει ιατρική φροντίδα σε δημόσιο νοσοκομείο προς άτομα που φθάνουν στη χώρα σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Η αποστέλλουσα Πλευρά θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς της έκθεσης προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής (nail tο nail)ΝΤ1. Ο τρόπος κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που οι εκθέσεις θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μία πόλεις, θα ρυθμιστεί με ειδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Η Πλευρά υποδοχής θα επιβαρύνεται με το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης, περιλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής βοήθειας (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ρυθμίσεις εγκατάστασης, φωτισμός, θέρμανση, αποξήλωση και εκτύπωση δημοσιευμάτων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Η Πλευρά υποδοχής θα παρέχει επίσης δημοσιότητα για την έκθεση. 3.Η αποστέλλουσα Πλευρά θα επιβαρύνεται με το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, η Πλευρά υποδοχής θα παράσχει στην αποστέλλουσα Πλευρά δωρεάν πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτία της ζημίας, προκειμένου να διευκολύνει την αποστέλλουσα Πλευρά στη διατύπωση αξιώσεων αποζημίωσης από την Ασφαλιστική εταιρεία. Η Πλευρά υποδοχής δεν εξουσιοδοτείται να επισκευάσει εκθέματα που θα υποστούν ζημία χωρίς τη συναίνεση της αποστέλλουσας Πλευράς. 4.Έξοδα σχετιζόμενα με την επίσκεψη επιτρόπου και όταν απαιτείται, προσώπων, των οποίων η παρουσία θα είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και την αποξήλωση της έκθεσης, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τους οικονομικούς κανόνες του παρόντος Προγράμματος. Τα δύο Μέρη θα συμφωνήσουν επί του αριθμού προσώπων που θα συνοδεύουν τις εκθέσεις και επί της διάρκειας της παραμονής τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 1988 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2141/1993 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 86 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α~, της 28ης Μαΐου 1993,
 • το άρθρο 29 Α του Νόμου 1558/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38),
 • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
 • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος,