ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ321/Μ.5625

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού για τα έτη 2004 - 2007. (Ερεβάν, 19 Φεβρουαρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού για τα έτη 2004-2007, που υπογράφηκε στο Ερεβάν στις 19 Φεβρουαρίου 2004, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16.12.1994 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2504 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/11.6.1997 τεύχος Α΄.
  • Του δεύτερου άρθρου του ως άνω κυρωτικού Νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997.
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτών που προκύπτουν από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχαν εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,