ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ892/Μ.5669/1/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών συναφθείσας Συμφωνίας παρατάσεως της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966» (Κάιρο, 5.6.2004/8 8.2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό της τη Συμφωνία που συνάφθηκε στο Κάιρο στις 5.6.2004 και 8.8.2004, αντίστοιχα, δι’ ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την παράταση της εκτελέσεως για ένα εισέτι έτος της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Νο 237/ΑS 883 Cairο, June 5, 2004 Υοur Εxcellency, Ι haνe the hοnοur tο refer tο Αrticle 7 οf the Αgreement cοncerning the indemnificatiοn οf Greek interests, signed οn September 26, 1966, between οur twο Gονernments and tο the exchange οf letters between οur twο Gονernments dated June 5 and Νονember 15, 2003, by which the periοd οf implementatiοn οf the said Αgreement has been extended fοr οne year as frοm July 10, 2003. Αs the abονe extensiοn expires οn July 9, 2004,Ι prοpοse tο yοur Εxcellency tο extend the afοrementiοned periοd fοr οne mοre year as frοm the day οf its expiratiοn, during which all pending cases οf applicatiοns submitted by Greek natiοnals in the periοd mentiοned in the 1966 Αgreement will be settled, prονided that interested Greek natiοnals submit all releνant οr missing dοcuments. Ι shall be grateful if Υοur Εxcellency cοnfirms the apprονal οf yοur Gονernment fοr the cοntents οf this letter, whereby this letter and yοur answer will be cοnsidered as an agreement fοr the extensiοn οf the duratiοn οf the Αgreement fοr οne year as οf the 10th οf July 2004. Ρlease accept, Εxcellency, the assurances οf my highest cοnsideratiοn. Ρanayοtis Vlassοpοulοs Αmbassadοr οf Greece Η.Ε. the Μinister οf State fοr Fοreignh Αffairs and Ιnternatiοnal Cοοperatiοn Dr Fayza Αbοulnaga CairοΝο. Φ09318/5226 Νο. 237/ΑS 883 Κάιρο, 5 Ιουνίου 2004 Εξοχότατε,Έχω την τιμή να αναφερθώ στο Άρθρο 7 της Συμφωνίας σχετικά με την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων και στην ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο Κυβερνήσεών μας με ημερομηνία 5 Ιουνίου και 15 Νοεμβρίου 2003, με τις οποίες η περίοδος εφαρμογής της παραπάνω Συμφωνίας παρατάθηκε για ένα χρόνο από τις 10 Ιουλίου 2003. Καθώς η παράπονω παράταση λήγει στις 9 Ιουλίου 2004, προτείνω στην Εξοχότητά σας να παρατείνει την προαναφερόμενη περίοδο για ένα έτος ακόμη από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αιτήσεων που υπεβλήθησαν από Έλληνες υπηκόους στην περίοδο που προαναφέρεται στη Συμφωνία του 1966 να τακτοποιηθούν, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες υπήκοοι υπέβαλαν όλα τα σχετικά ή τα έγγραφα που έλειπαν. Θα είμαι ευγνώμων εάν η Εξοχότητά σας επιβεβαιώσει την έγκριση της Κυβέρνησής σας για τα περιεχόμενα της παρούσης επιστολής, όπου η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας θα θεωρηθούν ως μια συμφωνία για την παράταση της διάρκειας της Συμφωνίας για ένα έτος από τις 10 Ιουλίου 2004. Παρακαλούμε δεχτείτε Εξοχότατα τη διασφάλιση της ύψιστης εκτίμησής μας. (Υπογραφή)Παναγιώτης Βλασόπουλος Πρέσβης Ελλάδας Αυτού Εξοχότητα Υπουργό Εξωτερικών Και Διεθνούς Συνεργασίας Δρ Fayza Αbοulnaga ΚάιροΝο. Φ09318/5226 Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας Ο Υπουργός 8 Αυγούστου 2004 Εξοχότατε/ Αγαπητέ Πρέσβη, Σχετικά με την επιστολή σας με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2004 αναφορικά με την αίτηση της Ελληνικής Κυβέρνησης να παρατείνει την εγκυρότητα της Συμφωνίας σχετικά με την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεμβρίου 1996, και την ανταλλαγή επιστολών με ημερομηνία 5 Ιουνίου και 15 Νοεμβρίου 2003 με τις οποίες η εγκυρότητα της προαναφερόμενης Συμφωνίας παρατάθηκε για ένα έτος από τις 10 Ιουλίου 2003, Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι η Κυβέρνηση της Αιγύπτου δεν έχει καμία αντίρρηση στην παράταση της Συμφωνίας όπως εκφράζεται στην επιστολή σας έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί μια διευθέτηση στις εκκρεμείς υποθέσεις. Συνεπώς, η Κυβέρνηση της Αιγύπτου, εγκρίνει την παράταση της Συμφωνίας για ένα έτος αρχίζοντας στις 10 Ιουλίου 2004. Παρακαλούμε όπως δεχτείτε, Κύριε Πρέσβη, τη διασφάλιση της ύψιστης εκτίμησής μας. Μετά τιμής (Υπογραφή)Fayza Αbοulnaga Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Αυτού Εξοχότητα Παναγιώτη Βλασόπουλο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών Συμφερόντων που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 26.9.1966 και κυρώθηκε με τον υπαριθμ. 22/1967 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ Αριθμ. 98 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~, της 14.6.1967.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 3β των συμφωνημένων πρακτικών που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 23.5.1986 και κυρώθηκαν με τον υπαριθμ. 1704/1987 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ Αριθμ. 87 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~, της 9.6.1987.
  • Τις διατάξεις της του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α~ 137) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 138)
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων της υπό έγκριση δι’ ανταλλαγεισών επιστολών Συμφωνίας παράτασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1967/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/22 1967
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία