ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ947/Μ.5658/2/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών συναφθείσας Συμφωνίας παρατάσεως της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 31.7.1991» (Αθήνα, 19.7.2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό της τη Συμφωνία που συνάφθηκε στην Αθήνα στις 19.7.2004 δι’ ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την παράταση για ένα εισέτι έτος της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της 31.7.1991, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Νο. Φ093.18/3921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Διεύθυνση Α7 Βορείου Αμερικής Αρ. 2205.20/468 ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα και έχει την τιμή να βεβαιώσει λήψη της υπ’ αριθμ. 314/ΕCΟΝ/04 Διακοίνωσης της Πρεσβείας από 19 Ιουλίου 2004. Το Υπουργείο επιθυμεί να ενημερώσει την Πρεσβεία και την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αποδέχεται την πρόταση για παράταση, μέχρι την 31η Ιουλίου 2005, της Αεροπορικής Συμφωνίας, μετά Παραρτήματος, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, που υπεγράφη την 31η Ιουλίου 1991. Περαιτέρω, το Υπουργείο θα ήθελε να επιβεβαιώσει ότι η Διακοίνωση της Πρεσβείας και η παρούσα Διακοίνωση, σε απάντηση της πρώτης, θα συνιστούν συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, που θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της παρούσας Διακοίνωσης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δράττεται της παρούσας ευκαιρίας για να επαναβεβαιώσει προς την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα την πλέον υψηλή του εκτίμηση.
  • Τη Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31.7.1991 και κυρώθηκε με τον υπαριθμ. 2027/1992 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ Αριθμ. 51 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~, της 3.4.1992.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α~ 137) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α ~138).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων της υπό έγκριση δι’ ανταλλαγεισών επιστολών Συμφωνίας παράτασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχαν εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
  • Το περιεχόυενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών,