ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/01.10.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

α) Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρείες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ FΑCΤΟRΙΝG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». β) Άδεια απόκτησης από την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» της ιδιότητας μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 181/9.9.2004, Θέμα 1)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνεται η συγχώνευση της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρείες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ FΑCΤΟRΙΝG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση των πιο πάνω από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, όπως ισχύει, και 2.Παρέχεται η απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2396/1996, άδεια στην «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του Ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
  • το από 3.9.2004 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τα 212/21.5.1999 και 27/3.2.2000 έγγραφα της πρώην Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών (ήδη Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) της Τράπεζας της Ελλάδος, με τα οποία καθορίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί η προαναφερόμενη άδεια,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2744/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920,
  • τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2396/1996, όπως ισχύει,
  • την απόφασή της 31/7/15.4.1999, με την οποία διευκρινίστηκε ότι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς από τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται ειδική, κατά πιστωτικό ίδρυμα, άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • την απόφασή της 119/3/18.2.2002, με την οποία παρασχέθηκε η άδεια στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ήδη Χρηματιστήριο Αθηνών) και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.),
  • το από 26.7.2004 έγγραφο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με το οποίο ζητεί i) την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της εταιρειών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ FΑCΤΟRΙΝG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», και ii) την παροχή άδειας, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί ως μέλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),
  • τα Κ2-9461/3.8.2004 και Κ2-9462/3.8.2004 (ΑΠ 6405 και 6408, αντίστοιχ